DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 98 —


osnuda »jubilarne zaklade za uzgoj djece šumarskih
činovnikah u kraljevinah Hrvatskoj i^Slavo
ni j i«.


4. Upravlj. odbor vodio je sa kr. zem vladom pregovore
glede iznajmljenja dalnjih dvajuh stanova u »šumarskom domu«
za proširenje kr. šumarske akademije.
5. Upravlj. odbor zaključio je na predlog odbornika Dr.
Trotzera, i II družtv. podpredsjednika vel. g. J. Havasa, da
se naredbe kr. zem. vlade, koje se tiskaju u »Šum. listu«,
koncem godine posebice otisnu i prilože kojemu od sliededih
brojeva »Šumarskoga lista«.
6. Konačno je upravljajući odbor uzeo u pretres predloge
odbornika I. Partaša, glede uredjenja družtvenog muzeja i muzealnih
sbirka.
Sto se na poseb tiče iznajmljenja dvajuh stanova u I. katu
»šumarskoga doma« za proširenje kr. šumarske akademije, to
mi je napomenuti, da su upitna dva stana počam od 1. travnja
1901. iznajmljena kr. hrv.-slav. zemaljskom eraru uz godišnju
najamninu od 2000 K. uz dodatak, da je družtvo za nuždnu
adaptaciju stanova u svrhe šumarske akademije izdalo prema
medjusobnom utanačenju svotu od 1000 K , dočim je ostatak
namirio zemaljski erar.


Odnosni najamni ugovor sklopljen je sa kr. drž. nadodvjetničtvom
u Zagrebu u zastupanju kr. hrv.-slav. zemaljskog
erara uz iste uvjete i na isto vrieme, kb,o što su iznajmljene
ostale prostorije za šumarsku akademiju na jur postojedi najamni
ugovor.


Osnude »jubilarne zaklade za uzgoj djece šumarskih činovnika
u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji« nalazi se u povoljnom
stadiju, jer su, u koliko smo obaviešteni, gotovo sva
zastupstva krajiških imovnih obdina usvojila po kr. zem. vladi
priobdene im uvjete za osnude upitne zaklade. A pošto utržak
godišnjih sječina u šumah krajiških imovnih obdina iznosi godimice
oko 3,000.000 K., to će prihod ove zaklade iznositi
godimice oko 6000 K. Tim prihodom modi de se pružiti sirotčadi