DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 94 —


šumarskih činovnikah u Hrvatskoj i Slavoniji«, te zaključeno,
da se visokoj kr. zemaljskoj vladi podnese predstavka neka bi
ona ustrojenje ove zaklade uzela u svoje ruke, analogno kako
je to učinilo kr. ug. ministarstvo za poljodjelstvo u Ugarskoj


Nadalje je glavna skupština usvojila predlog družtvenog
člana Mate Kovačine glede uporabe družtvene knjižnice.


Sa, ovom glavnom skupštinom bijaše spojen poučni izlet
u Gorski kotar u šume vlastelinstva »Sušice« F. pl. Neubergera
i u šumu urbarske obdine Eavna gora, podjedno je pregledana
i tvornica drvene robe u Vrbovskom.


U g. 1900. podnesena je sa strane družtvenog predsjedničtva
predstavka Njegovoj Preuzvišenosti gospodinu Banu za
posredovanje kod kr. ug. ministra trgovine, da se činovnicima
krajiških imovnih obćina dopita pogodnost za putovanje na
željeznicah, koju uživaju državni i zemaljski činovnici.


Nadalje je posebno izaslanstvo uprav, odbora predalo
Njegovoj Preuzvišenosti predstavku sbog izjednačenja placa
šumarsko-tehničkog osoblja političke Uprave u kraljevinah Hrvatskoj
i Slavoniji sa plačami ostalih zemaljskih urednikah,
koja je predstavka od povoljnog uspjeha bila.


Konačno je upravljajući odbor izdao »Spomenicu hrv.-slav.
šumarskoga družtva, knjiga I.«, glede gradnje i svečanog otvorenja
šumarskog doma i muzeja.


U g. 1900. brojilo je družtvo: 7 začastnih članova, 56 utemeljiteljnih,
19 podupirajudih članova, 322 člana I razreda
660 članova H. razreda i 37 predbrojnika, ukupno 1101. člana.


Prihod družtva iznosio je u g. 1899. — 19.210 for. 15 nč.
a razhod 11.137 for. 82 nvč. a višak 8072 for. 33 nč.


Veleštovana gospodo!
Iz ove slike, što Vam ju podadoh o dosadanjem razvoju
i djelovanju družtva mogli ste razabrati sliedede činjenice:


1. Hrvatsko-slavonsko šumarsko družtvo imalo je svojeg
prvog doživotnog pokrovitelja u osobi Prejasnoga kneza Maxi