DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 55     <-- 55 -->        PDF

- 93 —
struke, nadalje, da se kod predradnja, gdje se radi o procieni
šuma i drvljem obraslih pašnjaka, osim gospodarskog vještaka
i šumarski vještaci pozvati imadu«.


II. Predlog družtvenog člana Aleksandra Ugranovida,
kojim predlaže ustrojenje : »Uzgojne zaklade za djecu šumarskih
činovnikah u Hrvatskoj i Slavoniji«.
Ovaj predlog upuden je družtvenom upravljajućem odboru


na pretres i izvještaj obzirom na obrazloženje predlagača, otis


nuto u broju VI. „Šumarskoga lista« za mjesec lipanj g. 1899.


Broj družtvenih članova iznosio je u g. 1899. 7 začastnih,
56 utemeljiteljnih, 32 podupirajuća člana, 421 člana I. razreda,
590 članova II. razreda i 47 predbrojnika ukupno
1153 Člana. Uredjivanje »Šum. lista« povjereno je od g. 1899.
odborniku prof. I Partašu, jer se je nadšumar J. Kozarac
sbog slaba zdravlja na uredničtvu zahvalio koncem g. 1898.


Prihod družtva iznosio je u g. 1898. 3984 for, 27 novč.
a razhop 3116 for. 67 novč.
* *


XXIV. redovita glavna skupština hrvatsko-slavonskoga
šumarskoga družtva obdržavana je na dne 23. rujn a
1900. u Zagrebu.
Na ovoj glavnoj skupštini pretrešen je i prihvačen »Poslovnik
za glavnu skupštinu hrv.-slav. šumarskogadružtva«.


Pošto je visoka kr. zem. vlada odobrila predložena joj nova
družtvena pravila, to je na ovoj glavnoj skupštini obavljen
izbor družtvene uprave prema novim pravilima te budu izabrani
: predsjednikom Marko grof Bombelles ; I. podpredsjednikom
kr. odsječni savjetnik Ferdo Zikmuudovskj, II. družtvenim
podpredsjednikom kr. šumarski ravnatelj Josip Havas,
tajnikom Andrija Borošid, blagajnikom Leo Šipek, odbornicima:
Csipkay Ivan, Fischbach Robert, Grund Hugo, Nagy Vinko,
Hajek Bogoslav, Bona de Marino, Laksar Dragutin, Benak
Vinko, Frkid Stjepan, Kesterčanek Fran, Partaš Ivan, Kern
Ante, Rosmanith Albert Trotzer Dragutin, Slapničar Edo.


Na ovoj glavnoj skupštini uzet je u pretres izvještaj
upravljajudeg odbora glede osnuda »uzgojne zaklade za djecu