DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 87 —


b) »da se u osobnoj i plaćevnoj šemi šumarskih teničarah.
i nadlugarah političke uprave, odnosećoj se na § 3. zakona
od 22. siečnja 1894., kojim se uredjuje šumarsko-tehnička
služba kod političke uprave, u stavci C) točka 2. XI. dnevni
razred kotarskih šumara, kao tehničko-upravnim činovnikom
nedolikujući, briše, ter da se svi kr. kot. šumari uvrste u X.
dnevni razred, tim dodatkom, da bude slušateljem križevačkog
zavoda osigurano promaknuće u IX. i VIII. dnevni razred.


c) da se u §. 6. citiranoga zakona uvrsti ustanova, »da
se za vrieme, dok se u zemlji neuredi višja stručna akademička
naobrazba, namještaju u šumarsko-tehničku službu političke
uprave i abiturienti kr. gospodarskog i šumarskog učilišta
u Križevcih, nakon što su položili konačni izpit i izpit
za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva«.


U savezu s navedenimi zakonskimi izpravci pako da se
dokine ustanova §. 14. istoga zakona.


5. Predlog Bogoslava Karakaša, asistenta na kr. gospodarskom
i šumarskom učilištu u Križevcih, glaseći onamo :
a) da se izabere odbor od 6—7 stručnjaka, koji bi imao
izraditi nacrt »o ustrojstvu šumarske pokusne postaje u kra-
Ijevinah Hrvatskoj i Slavoniji« s osobitim obzirom na čim užju
potrebitu svezu iste uredbe u kraljevini Ugarskoj, koji bi se
nacrt imao predložiti vis. kr. zem. vladi na dalnju porabil;


b) da se visoka kr. zemaljska vlada umoli, da bi predlog
ob ustrojstvu pokusnih postaja u kraljevinah Hrvatskoj i
Slavoniji, izvoljela dati sustavno sastaviti i od vremena do
vremena tiskom objelodaniti«.


Za predmet strukovne razprave na ovoj glavnoj skupštini
bijaše opredieljeno pitanje: »Koji način uredjenja šumskoga
gospodarstva preporuča se za šume, koje
su u smislu zakona od 26. ožujka 1894. podvrgnute
osobitom javom nadzoru«. Referentom ovoga pitanja
bijaše kr. profesor šumarstva Ivan Partaš.


Nu obzirom na odmaklo vrieme, kao i na okolnost, da
su skupštiuari imali istoga dana krenuti u Budimpeštu nije