DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 85 družtveni
predsjednik kr, odsječni savjetnik Ferdo Ziktnundovsky,
te članovi družtva kr. šum. ravnatelj Josip Havas,
kr. zem. šum. nadzornik Robert Fischbach, Pavle Barišić, Albert
Rosmanitb, Edo Slapničar i Rikard Schmidinger.


U g. 1896. podneseno je sa strane družtva visokoj kr.
zem. vladi više predloga odnosno predstavkah i to:


1. Povodom predloga odbornika Mije Kadoševida zamoljena
je vis. kr. zem. vlada neka bi izdala naredbu, kojom bi se
načelno odredilo:
a) da si svaki onaj, koji se želi baviti mjeračinom šuma
i drvljem obraslih pašnjaka, ima izhoditi prije za to dozvolu u
vis. kr. zem. vlade, koja bi mu se mogla izdati samo nakon
postignutog sporazumka izmedju gradjevnog i šumarskog odsjeka
visoke kr. zem. vlade u obliku dekreta, koji bi ovlašćivao
na nošenje naslova »šumarskog mjernika«.


b) da svaki ved državno-izpitani šumar, ako se želi baviti
samostalnim uredjivanjem šuma, mora potražiti od vis. kr. zem.
vlade i posebni dekret u tu svrhu.


2. Povodom predloga istoga odbornika podnesena je vis.
kr. zem. vladi predstavka, glede što obsežnijeg uzgoja pitomog
kestena, krušaka i oriha u školskim vrtovima, voćarskim školama
i šumskim razsadnjacima.
3. Konačno je temeljem usvojenog predloga družtvenog
odbornika Julija Vraničara podnesena vis. kr. zem. vladi predstavka,
glaseća tamo, da kr. zem. vlada blagoizvoli odrediti :
a) da se sa svršenim slušateljima šumarstva postupati ima
kao i sa svršenim pravnicima t j . tako, da si svršeni slušatelj
šumarstva u slučaju, ako ne dobije odmah činovničke mjesto
sa plaćom, može sam izabrati koji javni šumski ured ili šumariju,
gdje će moći do polučenja plaćevnoga mjesta bezplatno
prakticirati;


b) da se »bezplatni vježbenici« na podnesenu molbu imenuju
po Njegovoj Preuzv. g. Banu isto tako, kao što sada
biva kod prislušnika i perovodnih vježbenika;


e) da se bezplatna vježba uračuna u pripustni rok k državnom
izpitu za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva;