DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 82 uredi
shodnije praktična obuka mladih šumara u prvih 2 godina
praktičnog službovanja.


2. Da se ustroje lugarnice na zemaljski trošak, pošto se
njihovo ustrojenje ukazuje za provedbu najnovijih zakonskih
propisa glede šumsko-tehničke službe, kao i glede razvoja racionalnog
i intenzivnog šumarenja toli potrebitim, da se ustrojenjem
istih u najkrade vrieme odpočeti mora.
II. Na predlog kr. žup. šum. nadzornika Julija Vraničara
bude zaključeno neka se visokoj kr. zem. vladi podnese od
strane družtva predstavka, da se u području županije ličkokrbavske
držanje koza dielomice posve zabrani, a dielomice stegne na
najnuždniji broj, te da se strogo obdržava u tom pogledu izdana
naredba vis. kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od
18. travnja 1888. broj 26.662.
III. Na predlog vlastelinskog šumarnika Mije Eadoševića
bude zaključeno, »da se sa strane hrv.-slav. šumarskoga dzužtva
izabere pet lica, koja će Njegovoj Preuzvišenosti, Svietlom
Banu, osobno podastrieti predstavku, da se sadanji križevački
zavod preustroji u akademiju. K jednu budu u taj pokionstveni
odbor izabrani: družtveni predsjednik Ferdo Zikmundovsky,
I, družtv. podpredsjednik Mijo Vrbanič te članovi August
Ružička, Slavoljub pL Nemčid, Mijo Rado-^evid, a zamjenikom
Vilim Dojkovid.
U g. 1895. brojilo je družtvo; 6 začastnih članova (živudih)
52 člana utemeljiteljna, 26 podupirajudih, 272 člana I. razreda,
574 člana II. razreda i 46 predbrojnika, ukupno 976 članova.


Glasom zaključnog računa za g. 1894. iznosio je prihod
družtva te godine 4070 for. 40 nč. a razhod 3009 for. 23 nč.
višak 1061 for. 17 nvč.


God. 1895. pala je hrv.-slav. šumarskom družtvu u dio
osobita čast, da je Njegovo ces. i kralj apostolsko Veličanstvo
premilostivi kralj Franjo Josip I. prilikom Previšnjeg boravka
u glavnom zemaljskom gradu Zagrebu blagoizvoljelo primiti
poklonstvenu deputaciju hrv.-slav. šumarskoga družtva na
dne 14. listopada 1895.