DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 81 —


u lugarskom osoblju volju za stručnim štivom, ter da mu
ujedno u »Lugarskom viestniku« pruži potrebitu pouku u svih
predmetih, zasjecajućih u lugarsku službu, a time da podigne
posredno i niveau stručne naobrazbe lugarskog osoblja.


Počam od g. 1896. povisila je visoka kr. zem. vlada
posredovanjem družtvenog predsjednika kr. odsječnog savjetnika
Ferde Zikmundovskj-a stalnu podporu družtvu od 400 for.
na 600 for. godišnjih, dajući povrh toga družtvu i podporu
od 200 for. za izdavanje »Lugarskog viestnika«.


Pošto se je g. 1895. živo radilo oko priprema za milenijsku
izložbu u Budimpešti, to je u odnosni zemaljski izložbeni
odbor od strane hi´V.-slav. šumar, družtva izabran družtveni
predsjednik Ferdo Zikmundovskj, a za njegova zamjenika


I. družtveni podpredsjednik Mijo Vrbanić.
U g. 1895. obdržavana je XIX. redovita glavna
skupština hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva
na dne 11. kolovoza 1895. u Slatini.


Sa obdržavanjem ove glavne skupštine bijaše spojen poučni
izlet u šume vlastelinstva virovitičkog prejasnoga kneza
Schaumburg-Lippe-a.


Na ovoj glavnoj skupštini prihvaćena su »pravila za
podignude šumarskoga doma u Zagrebu« te je
podjedno opunovlašćen upravljajući odbor, da može glede nabave
gradilišta za gradnju šumarskoga doma, kao i glede eventualnog
preuzeća šumarskog paviljona u vlastnost hrv.-slav. šumarskoga
družtva nakon dovršene tisućgodišnje zemaljske izložbe kraljevine
Ugarske samostalno postupati.


Ova glavna skupština razpravila je više predloga i stvorila
sliedeće zaključke:


I. Na predlog družtvenoga člana kr. žup. šum. nadzornika
Vilima Dojkovića zaključila je skupština neka se visokoj kr.
zem. vladi podnese predstavka:
1. Da se kod državnog izpita za samostalno vodjenje
šumskog gospodarstva im ade osim pismenoga i ustmenoga izpita
držati još i praktični izpit kandidata u šumi, te da se stoga