DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 80 ~
tajnik u ugar. ministarstvu za poljodjelstvo i ugar. zemaljski
nadšumarnik u Budimpešti, zatim Emi l Durst , kr. šumarski
ravnatelj u Zagrebu.


Nadalje su na ovoj skupštini izabrani: za II. podpred sjednika
družtva Edo E o s s i p a 1, kr. šumarnik; za odbor
nika A. Borošid, kr. zem. šum nadzornik II. razr., a za zamjenike
odbornikah Josip Kozarae, kr. nadšumar i Julijo Vraničar,
kr. žup. šumarski nadzornik.


Sa obdržavanjem ove glavne skupštine bijaše skopčan
izlet u Samobor, Breganu, Novu staklanu i Mokrice.
U g. 1894. stvoren je vrlo važan zaključak glede članova


II. razreda na ime, da se obzirom na to, što je družtveni
predsjednik izhodio bio od kr. zem. vlade podporu od 200 for.
za izdavanje publikacija za lugare, počam od 1. sieCDJa 1896.
izdaje za pouku lugara posebni „Lugarski viestllik" kao
prilog družtvenom časopisu »Šumarskom listu«.
Konačno je napomenuti, da je glasom zaključnog računa
za g. 1893. iznosio prihod družtva g. 1893. — 2661 for. 55 nč.
a razhod 2748 for. 53 nvč.


U g. 1896. počelo se je ozbiljno raditi na tome, da lirv.slav.
šumarsko družtvo u glavnom zemaljskom gradu Zagrebu
podigne svoj vlastiti »Šumarski dom«. Gradnja šumarskoga
doma stajala je u tiesnoj svezi sa ustrojenjem šumarskoga muzeja,
koji se je prema prvobitnoj namisli imao urediti u šumarskom
paviljonu milenijske izložbe u Budimpešti, pak stoga
taj paviljon prenieti iz Budimpešte u Zaigreb.


Za uredjenje šumarskog muzeja imali su se upotrebiti
izložci sa milenijske izložbe, što je kasnije doista i izvedeno, dočim
se je od prenosa šumarskog paviljona u Zagreb obzirom na
nerazmjerne troškove odustati moralo.


Počam od g. 1895. izdaje družtvo za članove II. razreda
posebni »Lugarski viestnik« u svrhu, da do onoga vremena,
kada će za lugare biti osnovane posebne lugarske škole, pobudi