DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 41     <-- 41 -->        PDF

- 79


pribere što više novih članova i da ga financijalno podigne.
Usljed toga razaslani su nuždni pozivi na sve strane i družtvene
glavnice kamatonosnije uložene a i poskrbljeno je za ubiranje
zaostalih tražbina.


Uspjeh bio je povoljan, jer je usuprot izstupa i brisanja
mnogih članova iznosio u g. 1894. broj družtvenih članova
4 začastna člana, 49 utemeljiteljnih 26 pođupirajudih, 167 članova
I. razr. i 497 članova II. razr. te 4 predbrojnika, ukupno
747 članova.


Pošto je Preuzvišeni g. Ban izvolio primiti ponudjeno mu
pokroviteljstvo družtva, to se je na predlog družtvenog predsjednika
izaslanstvo upravljajućeg odbora Njegovoj Preuzvišenosti
poklonilo.


Budud je pako zakonom od 22. siečnja 1894. provedeno
preustrojstvo šumarsko-tehničke službe kod političke uprave u
kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, te je uzsliedilo imenovanje
predstojnika novoustrojenog šumarskog odsjeka i time se izpunile
stare i opetovane želje hrv.-slav. šumarskoga družtva, glede
ustrojenja posebnog šumarskog odsjeka kod kr. zem. vlade, to
se je usljed zaključka upravljajućeg odbora posebno izaslanstvo,
sastojeće se iz družtvenog predsjednika Ferde Zikmundov8ky-a
i I. podpredsjednika Mije Vrbaniča poklonilo dne 6. svibnja 1894.
Svietlom Banu i izjavilo nu u to ime smiernu zahvalu družtva.


U g. 1894. nastala je promjena u osobi urednika družsvenog
časopisa, te je uredničtvo lista njeko vrieme, t. j . od


1. veljače do 1. studenoga 1894. rukovodio član odbora kr.
žup. šum. nadzornik Vilim Dojković, dočim je nakon toga
uredničtvo lista opet preuzeo družtveui tajnik Vatroslav Bački, a
vodjenje tajničkih poslova bude povjerenom družtvenom odborniku
Andriji Borošida.
XVIII. redovita glavna skupština hrvatsko-slavonskoga
šumarskoga družtva obdržavana je dne 24. rujna 1894.
uZagrebu.
Na ovoj glavnoj skupštini budu izabi´ani začastnim članovima
hrv.-slav. šum. družtva A1 b e r t pl. B e d 6, kr. državni