DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 36     <-- 36 -->        PDF

- 74 —
sinja«. »Piškorajac«, »Stari gaj«, »Carski gaj«, »Mošdeaički
lug«, »Utinja« i »Tešnjak«, zatim u šumu »Kotar« grada Petrinje,
te napokon u šume I. banske imovne obdine: »Javor,
Janjački bukvik, Malu Goru, Mokrički lug, Križki gaj i Drum«
Ovom prilikom imali su skupštinari prilike upoznati se sa žalostnim
stanjem šuma u Banovini, te težkim položajem šumarskog
i lugarskog osoblja u onim stranama.


Na ovoj skupštini uzeto je u pretres vrlo važno pitanje:
»Kojim bi se načinom dalo podići šumsko gospodarstvo u Banovini
«. Izvjestiteljima ovoga pitanja bijahu upravitelji gospodarstvenih
ureda II. i I. banske imovne obdine nadšumari
Vinko Benak i Teodor Basara.


Povodom ove razprave stvorila je skupština jednodušni
zaključak, da se odstrane družtva podnese predstavka visokoj
kr. zem. vladi neka izvoli posredovati, da se bude vršio §. 21.
cesar. i kralj, naredbe od 15. srpnja 1881., glede sjedinjenja
hrv.-slav. krajiškog područja sa kraljevinami Hrvatskom i Slavonijom,
koji obvezuje ugarsku v!adu da se ima postarati, da
se I. i II. banskoj, te slunjskoj imovnoj obdini pruži podpora,
u koliko je potrebna za njihov obstanak.


Pošto se je sliedede g. 1891. imala u Zagredu obdržavati
»jubilarna zemaljska gospodarsko-šumarska izložba«, koju je
priredilo hrv.-slav. gospodarsko družtvo u proslavu petdesetgodišnjice
svojeg obstanka, to je bilo zaključeno: a) da hrv.slav.
šumarsko družtvo priredi u posebnom paviljonu skupnu
izložbu izložaka svojih članova; b) da družtvo izloži kao posebni
objekt svoje publikacije; c) da priredi za samu izložbu
posebnu spomenicu, u kojoj de se predočiti čitav razvoj i stanje
šumarstva u Hrvatskoj od početka stoljeda do najnovijeg doba.


K jednu je po šumarniku M. Prokidu potaknuto pitanje
neka se proradi o tom, da se odnolni izložci upotrebe za osnude
»šumarskog muzeja« u Zagrebu.


Broj družtvenih članova u g. 1890. bio jesliededi: 6 začastnih
članova, 40 utemeljiteljnih članova 26 podupirajudih
članova, 230 članova I. razreda, 475 članova II. razreda i 25
predbrojnika, ukupno 802 člana.