DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 73 —


Nadalje su razpravljeni po kr. žup. nadšumaru F. Kesterčaneku
predloženi »nacrti zakonske osnove ob uredjenju šumarske
službe političke uprave, kao i osnove zakona o uredjenju
šumskog gospodarstva i uprave šuma staroga provincijala
«.


Predložene navedene osnove skupština je prihvatila i zaključila,
da se imadu čim prije sa odnosnim obrazloženjem po
upravljajućem odboru družtva podastrieti Preuzvišenom g. Banu
odnosno visokoj kr. zemaljskoj vladi na dalnje uredovanje.
God. 1889. brojilo je družtvo 6 začastnih članova, 34 uteme-
Ijiteljna člana, 28 podupirajućih članova, 232 člana I. razr.,
440 članova II. razreda i 25 predbrojnika, ukupno 765 članova.


Ova skupština važna je u životu našega družtva u toliko,
što je na istoj pokrenuto pitanje o gradnji družtvenog šumarskog
doma u Zagrebu (Vidi Spomenicu L). Nadalje je napomenuti,
da je skupština zaključila, da se rukopis um. kr. katastralnog
šumarskog nadzornika Josipa Ettingera »O šumskom
drveču i grmlju u Hrvatskoj i Slavoniji« nagradi sa iznosom od
300 for. Na ovoj glavnoj skupštini obavljen je izbor nove družtvene
uprave, te bijahu izabrani: za predsjednika Durst Milan, za


I. podpredsjednika Vrbanić Mijo, II. podpredsjednika, Kulmer
grof Miroslav, za tajnika F. K. Kesterčanek, za odbornike:
Fischbach Robert, Kolar Ivan, Rački Vatroslav, Vranicani
pl. Dobrinovid Mane, Galliuf pl. Ljudevit, zamjenicima odbornika:
Radoševid Mijo, Laksar Dragutin, Trotzer Dragutin,
Hajek Bogoslav, Obrado vid Milan.
Prihod družtva iznosio je g. 1889. 3195 for. 41 nč., a
razhod 2817 for. 30 nč.. prema tomu višak 378 for. 11 nvč.


XIV. redovita glavna skupština hrvatsko-slavonskoga
šumarskoga družtva obdržavana je na dne 23. rujna
1889. u Petrinji.
Prigodom obdržavanja ove glavne skupštine učinjeni su
izleti u šume II. banske imovne obćine »Velika i Mala La6