DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 34     <-- 34 -->        PDF

_ 72


za tehničku porabu sposobna i uporabiva, dakle obzirom na
potonju okolnost mnogo vriedna; budud nadalje ne dostiže gogišnji
etat, odpadajući na postotak ogrievnoga drva u godišnjih
sječinah, za pokriće redovitih godimice doznačiti se imajućih
potrebština za ogrievna drva, to bi valjalo toj oskudici sliedećim
načinom uspješno na put stati:


1. Treba, da se doznačuju u redovitih sječinah i izvan
sječinah vjetrolomi izvale i u obće ležeća stara drva;
2. imaju se u mladjih porastlinah upriličiti svrsi shodna
proredjivanja i
3. valja manjak na ogrievnih drvih namaknuti kupovanjem
ovršaka i odpadaka u sječinah bliže ležečih državnih sumah,
i to na račun ovog utržka, koji se dobije prodajom drva, sposobnih
za vriedniju tehničku porabu, iz sječinah redovitih po
ustanovljenom ved sječno;m redu«.
U god. 1888. brojilo je družtvo 7. začastnih članova, 33
utemeljitelja, 29 podupirajudih članova, 224 člana I. r., 418
članova II. r. i 25 predbrojnika, ukupno 736 članova.


Prihod družtva iznosio je g. 1887. 3217 for. 07 nč., razhod


3018 for. 22 nč., višak 198 for. 85 nč.
Glavnice družtva iznosile su g, 1888. ukupno 6400 for.
* * *


XIIT. Redovita glavna skupština hrvatsko-slavonskoga
šumarskoga družtva obdržavana je u O s i e k u na 2.—5.
rujna 1889. Tom prilikom posjetilo je družtvo regionalnu izložbu
u Osieku, koju je poduprlo iznosom od 100 for. u svrhu
dičnog pokrida troškova oko priredbe šumarske skupine te
izložbe.


Sa ovom glavnom skupštinom bijaše spojen izlet u šume
urb. obdine Retfalu, Petrijevci i Bizovac, kao i u šume vlastelinstva
valpovačkog. Na skupštini uzeto je u pretres izvješde
kr. žup. šum. nadšumara Josipa Šmidingera »o šumah i šumskom
gospodarstvu urbarnih imovnih obdina područja županije
virovitičke s osobitim obzirom na dne 2. i 3. rujna 1889.
obavljeni izlet«.