DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 67 —


Kesterčanek, a odborskim zamjenicima odnosno delegatima
družtva: Dragutin Laksar, Vladimir Kiseljak, Hugo Grund,
Ferdo Zikmundovskj i Vatroslav Eački,


Podjedno je skupština stvorila više važnijih zakljucakah i to:


1. Da se družtveni časopis »Šumarski list« počam od
1. siečnja 1885. pretvori u mjesečnik i tiska u 600 eksemplara.
2. Da se svi članci pisani po suradnicih u listu, izuzam
različitih viestih, imadu u načelu nagradjivati, po ključu, koji
de upravljajudi odbor dogovorno sa urednikom ustanoviti.
3. Da se im ade odbor pobrinuti za klubske prostorije.
4. Da se uredničtvu šumarskoga lista preporuči neka
posveti posebni mar i onim čitateljem lista lugarskoga stališa.
Nadalje je prihvaćena resolucija šumara Martina Starčeviča:
»da se upravljajudi odbor pozove, neka visokoj kr, zem. vladi
podnese svrsi shodnu predstavku u pogledu odstranjenja raznih
manjkavostih u našoj šumarskoj upravi u obde, a napose i
gledom na šumsko-redarstveni djelokrug naših političkih oblastih«.
Ovu resoluciju popratio je predlagač sa obširnim 17 točaka
obuhvadajudim obrazloženjem.


Zatim je prihvadena resolucija nadšumara D. Laksara
»da se upravljajudi odbor pozove neka toli visokoj vladi, koli
i visokom saboru, podastre obširnu predstavku u pogledu
pospješenja svrsi shodne reorganizacije kr. šumarskog učilišta
u Križevcih«.


Konačno [mi je spomenuti, da je naše družtvo g. 1884.
po prvi puta dobilo iz zemaljskih sredstvah doznačenu
podporu od 400 for. za promicanje družtvenih svrha,
koju od toga vremena družtvo stalno uživa samo u povišenom
iznosu.


Broj članova iznosio je g. 1884. 9 začastnih članova,
7 utemeljiteljnih članova, 21 podupirajudih članova, 196 članova


I. razreda, 193 člana II. razreda i 10 predbrojnika, ukupno
449 članova.
U god. 1883. iznosio je prihod družtva 2989 for. 07 nvč.
a razhod 1708 for. 25 nč., odnosno višak od 1108 for. 25 nč.