DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 25     <-- 25 -->        PDF

- 63


3. Neka visoka kr. zemaljska vlada shodne mjere odredi,
da se do sada postojeći zakon o preustrojstvu kr. šumarskog
učilišta u Križevcih svrsi shodno bar u toliko promieni, da
se u budude u šumarske tečaje primaju za redovite slušatelje
samo takovi kandidati, koji se mogu izkazati svjedoebami
vrhu bar 6 sa dobrim uspjehom svršenih razreda kojeg srednjeg
učilišta; od t. z vanrednih slušatelja pako, da se svakako
bar trogodišnja praksa zahtjeva kano preduvjet dolazka na zavod.
4. Smatrajući isto tako važnim, da se mladićem, koji
ostavljaju šumarski zavod, bar prilika pruži po malo se praksi
priučiti, ter da si isti tim i same preduvjete polaganja gori
spomenutog izpita i zbilja pribaviti uzmognu, to molimo, da
bi visoka kr. zemaljska vlada blagoizvolila čim prije shodna
odrediti dati, da se kod nas u Hrvatsko] i Slavoniji primjereni
broj štimarsko-vježbeničkih mjesta, i to toli u državnoj
službi, koli i kod obćina i privatnika, ustroji i za abituriente
šumarstva kr. šumarskog učilišta u Križevcih osigura".
Prigodom razprave, koja se je bila razvila o drugom od
napred navedenih pitanja stvorena je bila sliedeća rezolucija:


»Skupština hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva, na
kojoj su svestrano iztaknute mane obstojećih zakona ob instituciji
imovnih kao i urbarijalnih obćina s osobitim obzirom na
upravu i gospodarenje, priznaje doduše poboljšanje stanja i
mana uvedenjem »zakona organizacije imovnih obćina« od 11.
srpnja ove godine, a glede urbarskih normativnom naredbom
od 4. ožujka 1871., nu moli podjedno visoku kr. zemaljsku
vladu, da blagoizvoli u svrhu pretresanja i izprave pomenutoga
zakona kao i naredbe, post) ne odgovaraju unapredjenju gospodarstva
i uprave, sazvati u Zagreb čim prije enquetno povjerenstvo,
ter pozvati u isto takodjer i po današnoj skupštini
izabranih 9 članova, koje će povjerenstvo konačno imat podnieti
izradak pomenutog zakona i naredbe visokoj kr. zemaljskoj
vladi u svrhu provedenja kroz sabor; ujedno neka ovomu
povjerenstvu visoka kr. zem. vlada blagoizvoli i za sada manjkavi
i uepodpuui šurrski zakon na pretres i izpravak povjeriti
dati«.