DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 61 —


Nadalje je na ovoj skupštini usvojen predlog nadšumara
V Mallina, da odbor na dnevni red dojduće o;lavne skupštine
stavi razpravu »Kako bi se imala urediti šumska uprava za
imovne i urbarijalne obćine u Hrvatskoj?«.


Povrh toga stvoreni su sliedeći zaključci:


1. Upravljajući se odbor ovlašćuje, da na ime družtva
opetovano visoku kr. zem. vladu umoli, da kr. šumarsko
učilište u Križevcih čim skorije podigne na stupanj »Akademije
šumarstva«.
2. Upravljajući se odbor ovlašćuje, da na ime družtva
toli vis. kr. zemaljsku vladu, koli c. kr. glavno zapovjedničtvo
umoli, da blagoizvole pospješiti uvedenje odgovarajućega
novoga šumskoga zakona.
3. Da upravljajući odbor u ime družtva visokoj kr. zem.
vladi podnese molbu, da se naredba i ustanove, tičuće se polaganja
višega državnoga izpita za samostalnu šumarsku upravu
svrhi i zahtjevom znanosti odgovarajuće urede.
Ova glavna skupština razpravila je dva strukovna pitanja i to:


a) »Koja su najglavnija tehnička obilježja hrvatsko-slavonske
hrastovine, osobitim obzirom na uporabivost iste u
bačvarskoj obrti«. Referentom ovoga pitanja bijaše profesor


F. K. Kesterčanek, a koreferentom vi. šumarnik V. Rački.
b. »Da li se preporučuje u najnovije doba mah preotimljujuće
uvadjanje četinjača šuma u Hrvatskoj i Slavoniji,
osobitim obzirom na šumarsko-gospodarske kao i financijalne
oduošaje; ako da, zašto, ako ne, zašto ne?« Referadu ovoga
pitanja preuzeše šumar Dragutin Laksar i šum. protustavnik
Dragutin Nanicini.
Povodom odnosnih razprava stvorena je glede drugoga
pitanja sliedeća resolucija:


»Dosadanje izkustvo govori za to, da se za Hrvatsku i
Slavoniju toli obzirom na narodno gospodarske, koli obzirom
na šumarsko-financijalne odnošaje može samo iznimice uzgoj
četinjača preporučivati«.


Sa IV. redovitom glavnom družtvenom skupštinom bio je
spojen poučan izlet u šume Dragutina grofa Eltza, vlastelina