DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 53 —


10., 11. i 12 Ustopada 1877. u Sisku u dvorani »Narodne
čitaonice. Prvobitno bilo je odredjeno, da se ova glavna skupština
obdržaje u Osieku, nu pošto se je za tu skupštinu premalo
članova prijavilo bilo, to je u izvanrednoj glavnoj skupštini,
držanoj dne 8. rujna 1877. u Zagrebu na predlog nadšumara
V. Mallina odlučeno, da se II. redovita glavna skup^
ština družtva obdržaje u Sisku.


Pošto se je bio družtveni predsjednik um. c. kr. šumarnik
Ante Tomid usljed preselenja u Samobor na časti predsjednika
zahvalio, to je ova glavna skupština obavila ponajprije izbor
novog družtvenog predsjednika i tajnika.


Kao takav bude na predlog nadšumara V. Mallina acclamatiom
izabran dotadanji družtveni podpredsjednik Hug o
Grund , a pošto je ovaj ovu čast sa zahvalnošču odklonio, bijaše
izabran za predsjednika c. kr. nadzornik šuma Mij o Vr->
banid, a za družtvenog tajnika c. kr. šumar Adalber t
Sandtner.


Iz izvještaja upravljajudeg odbora razabiremo, da je družtvo
tada brojilo 258 pravili članova i 37 podupirajučih članova te
121 predplatnika za »Šumarski list«. Proračun družtva za


g. 1878. ustanovljen je sa prihodom od 2115 for., razhodom
od 1870 foz. odnosno viškom od 245 for.
Ovo glavnoj skupštini prisustvovao je kao gost c. kr. generalni
nadzornik domaina i njekadašnji ravnatelj c. kr. šumarske
akademije u Mariabrunnu Josi p vitez W e s s e 1 y,
koji je tom prigodom držao zanimivo predavanje »0 guljenj u
hrastove kore za strojbarstvo i koje šumarenje
za ovaj način uporabe šuma odgovara«.


Na ovoj glavnoj skupštini bili su izabrani začastnimi članovi
družtva bivši družtveni predsjednik Antu n Tomi d i
Josip Wessely.


Za II. redovitu glavnu skupštinu družtva bijaše postavljeno
kao razpravni tema pitanje:
»Koja vrst uzgoja preporuča se za šume obdinske,
ikojavrstdrveda imade se za taj uz