DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 52 —


Pošto je đružtveni tajnik Vladoje pl. Koroskenj dne


2. prosinca 1876. preminuo, to je u odborekoj sjednici od
16. veljače 1877. povjereno vodjenje poslova tajničkih kaouredničtvo družtvenog časopisa odborniku Miji Vrbanidu.
U prvoj glavnoj skupštini prihvaćena družtvena pravila
vraćena su upravljajučem odboru po kr. zem. vladi neodobrena
naredbom od 6. ožujka 1877. br. 3427 sa njekim opazkama.
Naročito prigovorila je kr. zemaljska vlada predloženom naslovu
družtva »Hr v atsko-slavonsko-dalmati nsko šumarsk
o družtvo« , te obzirom na postojeće zakone odredila,
da iz naslova družtvenoga ima izostati rieč »dalmatinsko« u
u §. 1., i zatim rieč »Dalmacije« u §. 3. si. a) i napokon u
§. 24. lit. c) rieč »dalmatinskoga« — a prepušta se družtvu
na volju, da se zove budi »hrvatsko-slavonskim šumarskim
družtvom«, budi prema genetičkomu imenu naroda
jednostavno »hrvatskim šumarskim družtvom«.
Pri tom ne smeta, da se družtvo, zvalo se ono hrvatsko-slavonskim
ili naprosto hrvatskim, služi na svom pečatu zemaljskim
grbom, u kom se nalazi takodier i grb kraljevine Dalmacije
«. (Vidi »Šum. list« svezak II. 1877. str. 120. i 121.)


U smislu gornje naredbe kr. zem. vlade preinačena družtvena
pravila predložio je upravljajući odbor ponovno kr. zem.
vladi, koja ih je družtvu povratila uz obaviest, da je Njegovo


c. i kr. [Apostolsko Veličanstvo blagoizvolilo previšnjim riešenjem
od 21 lipnja 1877. milostivo dozvoliti, da se u Zagrebu
ustroji hrvatsko-slavonsko šumarsko družtvo na temelju
predloženih družtvenih pravila, te da je usljed toga kr. zem.
vlada naredbom od 17. srpnja 1878. br. 12.974 družtvena
pravila odobrila.
O čemu je upravljajući odbor u sjednici od 6. kolovoza
1877. po družtvenom predsjedniČtvu izviešten.


II. redovita glavna skupština h rvats ko-sl avouskoga
šumarskoga družtva obdržavana je na dne