DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 50 -
Povodom živahne razprave, koja se je o tom pitanju razvila,
stvoreno je više važnih rezolucija, kojimi je tako rekud
udaren program za buđudi rad šumarskoga družtva, pak du
ih stoga ovdje doslovno navesti:


1. »Sadašnji šumski zakon od g. 1852. imade se promjeniti
u njekojih ustanova, kako de odgovarati našim odnošajem
i potrebam. Do sastavljenja novoga šumskoga zakona imade se
sadanji strogo držati, a odštetni postupci po oblasti bržje i
strožije provadjati. Delegati imati de u njihovom području
iztraživati obzirom na teritorialne šumske odnošaje zlo uplivajude
ustanove zakona, predložiti odboru valjana načela i sredstva.
kojimi bi se mogao zakon na zadovoljstvo provesti i pronađi,
koja su obdila potrebna, da se razmjerno jednakomu uživanju
šuma temelj položi. Kada odbor ovaj materijal sakupio bude,
imati de ga predložiti u svrhu pretresivanja novog šumskog
zakona bududoj glavnoj skupštini«.
2. »Uprava sa obdinskimi šumami u Provincijalu ima se
povjeriti kao kod imovnih obdinah izključivo u ruke samostalnih
i od političke oblasti nezavisnih gospodarstvenih ureda. Ovi
uredi imadu neposredno biti podčinjeni narodno-gospodarstvenom
odjelu visoke kr. zem. vlade. Ustrojstvo takovih gospod. ureda
mora biti jednostavno i svrsi shodno«.
3. »Državni šumsko-redarstveni nadzor izvršiva visoka kr.
zem. vlada vrhu svih bez razlike šuma preko posebno u tu
svrhu namještenih šumarskih nadzornika«.
4. »Segregacije i po mogudnosti komasacije imadu se što
brže provesti pa ma se iste i ureda radi odredile«.
5. »U svrhu širje naobrazbe šumara, koji imajuosposobljeni biti
za samostalno vodjenje šumarskog gospodarstva, imala bi se ustrojiti
posebna akademija u Zagrebu«.
6. rezolucija predlogom, da se uvedu tri vrsti izpita
nije primljena.
7. »Hrv.-slav.-dalm. šumar, družtvo ima voditi šumarsku
statistiku, u koju svrhu imalo bi tražiti podporu iz zemaljskih
sredstva.