DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 4 —


Pošto toga zakonitoga propisa ne imade, to s pravn e
strane , ne imamo ni zakonitoga uporišta, što je šum, tlo i
što kao takovo ostati mora! ? Zaoto je mnoga šum. površina,
izkrČena bez oblastne dozvole i nepošumljena ostala. A pošto
zakonite evidencije i propisa o tomu ne ima, tO je mnogO


Šum. tlo, za šum. kulturu za uviek izgubljeuo ostalo!


To je nepobitna i žalostna istina.
Pošto smo i sami to u praksi izkusili, idemo ovaj predmet
prema našim slabim silama predočiti i razložiti.


§. 1. toč. b) š. z. doduše kaže, da se diele obć. šume,
na takove lugove i nasade od drva, koje su vlastničtvo obćina
gradskih i seoskih.


§. 1. toc. c) š. z. dieli privatne šume, na šume pojedinih
državljana, različitih redova, manastira, prebenda i
zaklada i t. d.


Evo po šum. zakonu zazdieljene su šume prema svojemu
pravnome vlastničtvu. Nigdje ali ne ima jasnoga izraza, što se
kao šuma i šum. tlo smatrati iniade, i što kao takovo ostati mora.


§. 2. š. z. propisuje: »Bez dozvole nije slobodno ni jedno
zemljište šumsko oduzeti, da se na njem drva više neplode, ni
obratiti ga na svrhe druge«.


To je liepa odredba. Nu nastaje pitanje, koje je to »zemmljište
šumsko«? Da li je za isto mjerodavan upis u gruntovne
javne knjige ili u posjedovni list. Drugdje nigdje nije
šum. tlo brojno i parcelarno evidentirano! Koja je više puta
razlika izmedju stare i nove gruntovnice, izmedju starih i novih
posjedovnih listova i t. d. ?


Što je n. pr. u staroj gruntovnici uneseno kao šuma, u
novoj je kao oranica, livada i t. d Isto tako je i u katastru.
Što je danas šuma, za par godinah upotriebi se i bez


oblastne dozvole za drugu vrst dulture. Zašto?


Ne ima jasnoga propisa da par. br., u površini od . . . r.´
. . ^ a vlastnost x, y, imade ostati stalnom šumom; t. j .
kao »zemljište šumsko- in´ade neproniicnjcuo ostali, dok se sa
dozvolom oblasti promjeni u druga vrst kulture.