DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 39 —


Broj 2893


Oglas.


u biljevištih kr. nađzorničlva za pošumljenje primorskog krasa u
Senju, razpoloživo je :


1. 805.000 komada 2, 3, 4 godišnjih biljka crnoga bora.
2.
3.
493.000
6.000
)
))
»
2-
4
2
»
n
H
»
omorike
jelve
4. 3.000 JJ 2-
3 » » ariša
5. 6.000 ?) 2 )J n briesta
6. 7.000 )J 1 f! ?j crnog jasena
7. 1300 n 4 ?J n klena
8. 1.200 » 1 )J » maklena
9. 2.500 ?j 2 » ?) murve
10. 150 » 7 n )j lipe
11. 570 n 5 --7 » 5) jabuke


Ukupno 1,324.710 komada biljka, koje će se na razne obćine (politične,
mjestne, urbarske, imovne) kao i na privatne šumoposjednike, bezplatno
loco biljevišta porazdieliti, uzimajuć osobiti obzir na molitelje
iz kraškoga područja bivše vojne Krajine i Primorja.


Područne oblasti, obćine i privatni šumoposjednici, koji žele upitne
biljke u svrhu šumskih gojitba imati, neka dotične njihove molbe neposredn
o ovamo podnesu u neprekoračivom roku do 25. siečnja 1902,
dočim će se odprema tih biljka, prema stigavšim prijavama i razpoloživoj
zalihi obaviti idućeg proljeća i o tom molitelje pravodobno
obavjestiti.


U Zagrebu, 24. prosinca 1901,


[^Broj 11.140


Oglas dražbe stabala.


Dne 31. siečnja 1902. obdržavati će se u uredovnici kr. kotarske
oblasti u Cirkvenici temeljem odpisa veleslavnog upravnog odbora županije
modruško-riečke u Ogulinu od 14. prosinca 1901. broj 2.178
dražba od 1108 jelovih stabala nalazeći se u šumi zemljištne zajednice
Cirkvenice u šumskom predjelu „Sjenokovina Plovanov dolac."


Ta stabla procienjena su na 1462*79 m´ tehničkog uporabivog
drva sa izkličnom cienom od 7 kruna 50 fllira po 1 m´ u tehničke
svrhe sposobnog drva t. j . u procienbenoj vriednosti od 10.970 kruna
93 fllira slovom deset hiljada devet sto sedamdeset kruna 93 fllira.


Obćeniti dražbeni uvjeti jesu:
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 4´0 a)
Dražba će usliediti putem pismenih ponuda, ter ponuda veže nuđioca
odmah čim ju je predao a zem. zajednicu Cirkvenicu nakon višjeg odobrenja


b) Samo ona ponuda će se u obzir uzeti koja bude predana
do 10 sati prije podne dne 31. siečnja 1902. kod uručbenog zapisnika
kr. kot. oblasti u Cirkvenici i koja bude obložena sa žaobinom od 10%
od ukupne gori izbacane novčane vriednosti dotične stavke, i to ili u
gotovom novcu ili za jamčevinu prikladnih vriednostnih papirih. Žaobina
će za slučaj, da nudioc postane dostalcem biti kao jamčevina, uložena
u blagajnu zem. zaj. Girkvenica.


c) Ponude moraju biti propisno biljegovane i valjano zapečaćene,
a na omotu nadpis, ponuda za dražbu stabala za dne 31. siečnja 1902.


d) Kupac se obvezuje platiti polovicu kupovine računato prema
procienjenoj drvnoj groraadi i dostalnoj cieni 14 (četrnajst) dana nakon
obavjesti, da je njegova ponuda odobrena, a ostatak i premjerom eventualno
ustanovljeni višak 14 (četrnajst) dana nakon obavljene naknadne
premjere zem. zaj. Girkvenica.


e) Rok za izradbu i premjeru ustanovljuje se (kod) na 6 (šest)
mjeseci a rok izvoza na 10 (deset) mjeseci računajuć od dana, kada
bude dostalac obavješten, da je dražba odobrena.


f) Kupljena stabla može dostalac u njemu povoljne tehničke svrhe
izraditi, dočim ogranke otražine i ovrške ima ostaviti na raspolaganje
zemljištne zajednice.


g) Dražbovatelji imadu u ponudi navesti, da su im obći i na
posebni dražbeni uvjeli dobro poznati, te da iste bezuvjetno prihvaćuju.


h) Ponudbena ciena ima glasiti na jedan kubični metar sirovine,


i) Naposebni dražbeni uvjeti mogu se uviditi za vrieme uredovnih


satih kod podpisane kr. kot. oblasti u pisarni kr. kot. šumara.


Kr. kot. oblast


u Cirkvenici, dne 27. prosinca 1901.


Traži se


Šumarski pristav


sa 1200 kruna godišnje plaće, 16 prost, metara ogrievnih drva, stanom,
poslugom i sa izgledom na systemiziranu mirovinu, uz uvjet jednogodišnjeg
privremenog službovanja. Absolventi kojeg šumarskog sveučilišta
ili srednje šumarske škole, koji su hrvatskom i njemačkom jeziku ter
mjerničkoj i računskoj struci posvema vješti, neka pošalju svojo vlastoručno
napisane molbenice sa prepisi svjedočaba, koje se ne će povratiti,
ako je moguće i sa fotografijom do 20. siečnja 1902. na upravu šuma
preuzvišene gospodje Štefanije pl. Mailath u Dolnjem Miholjcu, Slavonija


UređjujelTanPartašjprof.šum. akademije u Zagrebu. Tiskari C. Albrecht(J Wittasek).