DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 33 — ´
Točka 4. predloži gg. odbornika.


Družtveni pođpredsjednik V. g. F. Zikmundovsky najavljuje sliedeće
nove članove za družtvo:
a) I. razreda : Franju Hinschitza, Franju Bidermana, Hinka
Košacki-a vi. šumare grofa Erd6dy-a u Novom marofu, Viktora Bonela


vi. šum. vježbenika u Virovitici i Gjuru Nenadića šum. vježbenika petrovaradinske
imovne obćine.
b) II. razreda : 14 lugara vlastelinstva grofa Erd6dy-a u N. Marofu.
Upravljajući odbor prima najavljene članove za družtvo uz izražaj


zapisničke zahvalnosti V. g. I. podpredsjedniku za dosele uloženi trud
oko sabiranja novih družtvenih članova.
Nakon toga bude sjednica zaključena, a ovaj zapisnik u sjednici
upr. odbora od 28. prosinca pročitan ovjerovljen i podpisan.


Zakoni I normativne naredbe.


Okružnica kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade, odjela za unutarnje
poslove, upravljena na sve kr. žup. oblasti od 6. prosinca 1901.
br. 42.722 kojim se zabranjuje vodjenje razprava šumskih šteta izvan
sjedišta kr. kot. oblasti.


Vodjenje razprava radi šumskih kvarova izvan sjedišta kr. kotarske
oblasti, protivi se obćenitom postupovnom načelu, po kojem se sve razprava
radi kaznenih prekršaja, doznačenih uredovanju političkih oblastih,
imadu voditi u sjedištu nadležne kr. kot. oblasti.


Obzirom na to obnalazi kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljska vlada, odjel
za unutarnje poslove odrediti, da se odsele ne smiju više pod osebnom
odgovornošću kr. kotarskog predstojnika odredjivati i voditi šumskoredarstvene
razprave izvan sjedišta nadležne kr. kotarske oblasti, ve ć
se te razprave imadu bez iznimke voditi u uredu kr. kotarske
oblasti.


Što se kr. županijskoj oblasti uz priklop potrebitih primjeraka nazočne
naredbe daje na znanje sa pozivom, da područne kr. kotarske
oblasti o tome shodno uputi i da nad tim strogo bdije, da se ta naredba
obdržavala bude.


Šumarsl

Eraus; Izvještaj kr. obrtnog nadzornika obrtnih i tvorničkih poduzeća
u kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji.
3