DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 31     <-- 31 -->        PDF

- 29


U Marmaroškoj županiji, gdje obzirom na položaj tla i
klimatične odnošaje agricultura na jako nizkom stepenu stoji,
izključivo je šumsko gospodarstvo vrelo privrede za tamošnji
narod. Gdje su šume na dobromu tlu, na kojem se poljsko
gospodarenje bolje izpladuje, tamo ih polagano nestaje; ne ima
dakle sumnje, da de u buduće marmaroška županija velik dio
Ugarske potrebitim drvom obskrbljivati, pošto u ostalim djelovima
Ugarske šumske površine od godine do godine sve po
malo nestaju, te se naprednoj agriculturi ugibaju, a onda tek
i bude navlastito Marmaroška županija zvana, da ostali taj dio,
većim dielom potrebnim drvom obskrbljuje.


IL.IST.A.K:-


Družtvene viesti.


Zapisnik XXV. glavne sliupštine lirr.-slav. šum. družtva, obdržavanc
dne 29. prosinca 1901. u Zagrebu.*


Točka 1. Predsjednik družtva Presv. g. grof M. Bombelles pozdi-avlja
skupštinare srdačnim govorom povodom 25-godišnjice obstanka, iztičući
posebno da se uspjeh družtva naklonosti i pokroviteljstvu Preuzv. gosp.
bana Drag. grofa Heđervary-a imade zahvaliti.


Kranjsko-primorsko šum. družtvo zastupa podpređsj. velom. g.
ođsj. savjetnik F. Zikmundo\vsky, a ugar. šum. družtvo velem. g. I. Ilavas,
slav. gospod. družtvo g. tajnik A. Borošić.


Točka 2. Izvještaj tajnika o djelovanju upravljajućeg odbora u g.
1900/1901. kao i o radu i razvoju društva minulih 25. godina.


Prima se bez prigovora i jednoglasno.


Točka 3. Izvješće odbora ad hoc za izpitanje družtvenih računa i
imovino družtva za g. 1900.
Prima se bez primjetbe.
Točka 4. Pretres proračuna za g. 1902. i izbor odbora ad hoc za


izpitanje družtvenih računa za god. 1901. Čita se proračun po tekućim
brojevima.


G. tajnik predlaže povisiti točku 17. Podpore na 400 K.
* Izvješće tajnjka, kao i u oboe opis skupštine, objelodanit će se u slieđeoem broju
oYoga lista ta.
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 30 —


Proračun se jednoglasno prima s primjetbora da se točka 17. Pod-
pore povisi na 400 K.


Zaključak.


U odbor ad hoc izabrani su gg. M. Puk i Ružička.


Točka 5. Izbor jednog člana upravnog odbora.


Izabran je g. šumarnik Dragutin Mocnaj sa 60 glasova.


Točka 6. Ustanovljenje mjesta gdje će se obdržavati buduća XXVI.


glavna skupština.
Zaključeno bje, da se upravljajućem odboru prepusti, gdje će se
skupština obdržavati.


Prima se jednoglasno time, da se po mogućnosti, uvaži podnesen
predlog druš. člana D. Nanicinija glede obdržavanja skupštine i izleta u
Bosnu i Hercegovinu.
Predlog g. Borošića :


§. 1. poslovnika ima se nadopuniti time da se ustmeni predloži mogu
u skupštinu samo o onim predmetima koji se nalaze u razpravi prema
dnevnom redu i o takovih predmeti koji se tiču unutarnje uprave
družtva, stavljati


Točka 7. Predloži gg. skupštinara koji se u smislu §. 21. slovo f)
družtvenih pravila i §. 1. poslovnika za glavnu skupštinu imaju bar
dva dana prije skupštine predsjedničtvu pismeno i obrazloženo prijaviti.


Predlog g. prof. I. Partaša smjerajući za zaštitu naše drvarske industrije
imenito naše proizvodnje dužica carinom na takovu amerikansku
robu. Stoga neka stvori hrv.-slav. družtvo rezoluciju, da se vis. kr.
zemalj. vlada umoli, odnosno i trg. obrt. komora u Zagrebu i Osieku,
da ulože prigodom sklapanja carinskih ugovora svoj upliv da se otešča
uvoz nmerikanskoj robi u Austro-Ugarsku monaikiju.


Prima se jednoglasno.


Napokon se čitaju pozdravni brzojavi prigodom 25. godišnjice.


M. grof Bombelles , AleksanderHavliček ,
predsjednik. kao perovođja.
Mirko Puk. Jos Petrović .
Zapisnik o sjednici upraTljaju(5eg odbora lirv.-slav. šumar


skoga družtTa, obdržavanoj dne 3. prosinca 1901. u družtvenih prostorijah
šumarskoga doma pod predsjedanjem družtvenog predsjednika
Presv. g. Marka grofa Bombelles-a i u prisutnosti družtvenih podpredsjednika
Vcl. gg. Ferde Zikmundovsky-e i.Josipa Havasa, te p. n. gg.
odbornika R. Fischbacha, E. Slapničara, M. de Bone, Stj. Frkića, D.
Laksara, I. Partaša, V. Benaka, blagajnika L. Šipeka i tajnika A. Borošića.
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 31 —


Predmeti viećanja.
Prije prelazka na dnevni red priobćuje Presv. g. družtveni predsjednik,
da je od minule sjednice preminuo odbornik, i član družtva od
njegova osnuća, šumarnik križevačke imovne obćine Bogoslav Hajek, te
da je družtveno predsjedništvo položilo na odar pokojnika vienac u
ime hrv.-slav. šumarskoga družtva, a povrh toga da je družtveni tajnik


A. Borošić u ime družtva pogrebu prisustvovao. Sjećajući se toplim
riečima pokojnika poziva prisutne, da ustajanjem izkažu pokojniku
zasluženu poštu i uzklikom: Slava mu!
Nakon toga prešlo se je na dnevni red.


Točk a 1. Čitanje zapisnika sjednice od 15. rujna 1901.
Nakon pročitanja bude zapisnik bez primjedbe ovjerovljen po


odbornicima E. Slapničaru i I. Partašu.
Točk a 2. Razprava glede obdržavanja glavne skupštine.
Upravljajući odbor zaključuje, da se skupština obdržava na dne 29 pro


sinca u 10 sati prije podne uz sliedeći program:


1. Otvorenje i pozdrav skupštine, kao i pozvanika po predsjedniku
družtva.
2. Izvještaj tajnika o djelovanju upravljajućeg odbora u godini
1900|1901. kao i o razvoju družtva u minulih 25 godina.
3. Izvješće odbora ad hoc za izpitanje računa i imovine družtva
za godinu 1900.
4. Pretres proračuna za godinu 1902. i izbor odbora ad hoc za
izpitanje družtvenih računa za godinu 1901.
5. Izbor jednog člana upravnog odbora.
6. Ustanovljenje mjesta, gdje će se obdržavati XXVI. glavna skupština.
7. Predloži gg. sk-upštinara, koji se u smislu §. 21. slovo f) družtvenih
pravila i §. 1. poslovnika za glavnu skupštinu, imaju bar dva
dana prije skupštine predsjedničtvu pismeno i obrazloženo prijaviti.
Nadalje zaključuje upravljajući odbor, da se poziv za glavnu skupštinu
oglasi u Narodnih Novina i u Šumarskom listu.
Točk a 3. Riešenje tekućih predmeta:


1. Tajnik izvješćuje, da su stigle sliedeće molbe za podporu:
9. udove Marije Furlan i Milke Giirtler za podporu iz pripomoćne
zaklade;
6. Milice Petrović, Sofije Kadić, Kate Drobnjak, Marije Deml, Rose
Šeringer i Albine Ćelije za podporu iz družtvenih sredstava.
Razpoloživo je pako iz pripomoćne zaklade 400 K,, iz družtvenih
sredstva 200 K.
Upravljajući odbor zaključuje, da se Mariji Furlan i Milki Giirtler
podieli iz pripomoćne zaklade podpora svakoj od 100 K; a ostalim
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 32 —


moliteljicam iz đružtvenih sredstvah svakoj ođ 40 K.; pođjeđno zaključuje,
neka se u ovogodišnjoj glavnoj skupštini stavi predlog, da se dotacije
za podpore u proračunu g. 1902. povisi od 200 K. na 400 K.


B) g. Rudolfo Erny moli odštetu od 32 K. za peć, postavljenu o
njegovom trošku u stanu u šumarskom domu.


Molba se uvažuje time, da odnosna peć prelazi u vlastnost družtva.
Svota od 32 K. neka se izplati, pošto se je družtveni tajnik kao upravitelj
šumarskog doma osvjedočio, da je peć postavljena.


Pododbor, koji je bio u sjednici od 15. rujna 1901. izahran, da
izpita u koliko bi bilo nuždno promieniti družtvena pravila obzirom na
stavljanje ustmenih predloga, podnosi svoje izvješće:


Izvještaj pododbora glede eventualnog nadopunjenja đružtvenih
pravila u smislu zaključka upravljajućeg odbora od 15. rujna 1901.
Pododboru bila je postavljena sliedeća zadaća:


„Odbor ima svoj predlog staviti o tome, da li se pravila ne imaju
u tom smislu nadopuniti, da se važniji predloži, ili takovi, koji iziskuju
razpravu (debatu) gg. skupštinara imaju za skupštinu pismeno i obrazloženu
staviti, dočim da na samih skupština skupštinari imaju pravo stavljati
ustmene predloge samo u toku debata o onim predmetima, koji
se nalaze na dnevnom redu".


Što se tiče prvog diela povjerene mu zadaće, na ime, da se predloži
za glavnu skupštinu imaju pismeno i obrazloženo pddnieti, to pododbor
drži, da u tom pogledu nije nuždno nadopunjenje đružtvenih
pravila, pošto je u §. 21. slovo f. istih ustanovljeno, da se predloži
imaju podnieti pismeno, dočim je u §. 1. poslovnika za glavnu skupštinu
družtva ova ustanova jur onamo protumačena da ovi predloži
imaju biti pismeno obrazloženi.


Glede drugog diela gornjeg predmeta, na ime stavljanja ustmenih
predloga u skupštinah, drži pododbor, da niti zbog toga nebi bilo nuždno´
nadopunjivati družtvena pravila, već da bi dovoljno bilo, kada bi se
§. 5. toč. 4. pravila, po kojoj članovima I. razreda pripada pravo
stavljati ustmene i pismene predloge, protumačila onamo, da se takovi
predloži obzirom na §.21. toč. f. mogu stavljati u samoj skupštini
samo glede predmeta, koji se tiču uprave družtva, kao i glede predmeta
koji se nalaze u razpravi prema dnevnom redu.


Ova ustanova mogla bi se povjh toga uvrstiti i u poslovnik za
glavnu skupštinu.


Upravljajući odbor uzima izvješće na znanje te ga odstupa družtvenom
predsjedničtvu time, da za buduću odborsku sjednicu podnese
osnovu nadopunjka skupštinskog poslovnika.