DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 11 —


u smislu §§. 20 i 35. provedbene naredbe Preuzv. bana
kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od 15. srpnja
1895. br. 35633. k zakonu od 22. siečnja 1894. kojim se
uredjuje šumarsko-tehnicka služba kod političke uprave u kraljevinah
Hrvatskoj i Slavoniji, moraj u šumarski tehničari kr.
županij. i kotar, oblasti sastaviti i voditi »popis šumah« razriedjen
po političkih kotarih, upravnih i katastralnih obdinah
i to: a) urbarijalnih obcinah,


b) gradskih i trgovi štnih obdinah,


c) upravnih obdinah,


d) mjestnih (seoskih) obdinah,


e) plemićkih obdinah, .


f) poveljenih obdinah,


g) državnih,


h) zajedničkih,


i) zakladnih,


k) redovah, manastirah i beneficijah,


1) ostalih korporacijah t. j . crkvenih, compossesoratnih,


šumskih udrugah, kaptolah, bratovštinah i privatnih zajednieah,


m) dioničkih družtvah,


n) povjerbinah,


o) šuma obteredenih služnostima.


Kako vidimo, imademo mi ovdje 14 raznovrstnih šumskih


vlastnika i posjednika šumah, koji svoju vlastnost i posjed te


melje na raznovrstnim »pravnim naslovima i izvorima". Popis


šuma i šum. tla sastaviti demo mi n. pr. iz segregacionalnih


osuda, gruntovnih izvadaka, posjedovnih listova i inih spisa i


podataka i t. d. Unieti demo sve u dotične stupce i time je


popis šuma gotov.


Nu da li taj popis odgovara faktičnom stanju vani?.. .


Ne! Naredbi ali udovoljeno je!


Mi smo se osvjedočili, da su mnoga privatna i druga


»šum. tla« izkrčena i u drugu vrst kulture pretvorena. Ve


dinom su ali šume »mjestnih (seoskih) obdinah«


u biv. Voj. Krajini posječene, poharačene, izkr


čene i t. d. i smatraju se kao pašnjaci.