DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 8 —


Tako zakon! Da li se to provadja ? . . . Ako je p r avo
dobno prijava učinjena i postupak poveden, dobro je. Tada
je bar donjekle šuma i šum. tlo uzčuvana. Nije li to slučaj
(što se često dogadja) prestaje bitisati šuma i šum. tlo! A zašto?
Zaoto; »U ni jednom zakonu nije jasno označeno
koje tlo, površina, par. br. mora biti i ostati
šumom, a vlastnik ili posjednik označen u gruntovnici
ili posjedovnom listu, da se naoto pridržatimožeimora,
bez obzira kada on to šum.
zemljište ili šum. tlo krči i harači«!


Toga nigdje u zakonu ne ima. S toga je mnogo »šum.
tlo« još i danas nepošumljeno ostalo. A pošto o tome bivšemu
šum. tlu evidencije ne ima, to ee n a uvje k nepošumljeno i
ostati. §. 3. š. z. propisuje: »Dielovi od šume novo-izsječeni,
imadu se kod šumah državnih i obdinskih (§. 1. a) i b)
najduže uz pet godina dotjerati, da opet drvljem obrašteni budu.
Od stariiih čistina ima se svaka razdieliti na onoliko dielova,
koliko godinah sadržaje zavedeno vrieme obhodnje,
pak zatim svake godine šumom naploditi po jedan takav dio.
Pri šumah privatnih (§. 1. c) mogu se pod uvjeti §. 20. glede
postupka .... . dozvoliti i dužji rokovi.


Vlastnik koji propusti čistinu naploditi, ima se na to primorat
po §. 2. š. z. t. j . dotični dielovi šume imadu se kako
to potrebno bude, uz primjeran rok, koji se u smislu izrek e
vještak a ustanovi, opet šumom naploditi.


Kako vidimo, ovdje je u §. 3. š. z govor o »novo izsječenim
« dielovima, a ne o izkrčenim dielovima. Ovdje se kod
starijih Čistina računa sa okolnošću, da je »zavedeno vrieme
obhodnje« n državnih i obćinskih šumah t. j . da je za takove
šume sastavljena osnova i da su takove šume i čistine popi sane
i da su poznate. Tu je lahko postupati.


Privatnici ali mogu ee pod uvjeti §. 20. š. z. na to prisiliti
t. j . mora se povesti uredovni postupak, da se iz razloga
navedenih u §. 19. š, z. šuma stavi pod zabranu sječe i
uživanja a eventualnoga naplodjenja.