DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 622 -
Sve države nekako osjećaju potrebu zaStititi svoju narodnu privredu
a na čelu je tomu pokretu Njemačka. Agrarci u Njemačkoj po gotovo
pregnuše, da zaštite svoje domaće proizvode gospodarstva i šumarstva
ogromnim! zaštitnimi carinami. Upravo je počela u Njemačkoj raz^prava


o novom carinskom cieniku, koji će se u velike dojmiti i naših privrednih
prilika. Pitanje je, ne će li se iz sveg tog izleći možda carinski rat
izmedju glavnih evropskih država, koji bi bio kadar nanieti ljutih rana
svekolikom evropskom narodnom gospodarstvu. Nadamo se medjutim, da
će se i u Njemačkoj naći elemenata, koji ne će agrareem dozvoliti, da
njihove želje — bar u eielosti — postanu zakonom.
Zaključujuć ovaj kratki osvrt na prilike drvarskoga tržišta, spomenut
nam je ipak veliku prodaju revirah „Orljak" i ,Desićevo", o kojoj
je velikoj prodaji već u zadnjem izvještaju govora bilo. Pošto je dražba i
na dne 18. pr. mj. bezuspješnom ostala, raspisana je na brzo iza toga
na 29. pr. mj. nova dražba. 0 toj dražbi mnogi naši, a i strani drvotržci
nisu obaviešteni bili, stoga da se oni obratiše predstavkom na
preuzv. gosp. ministra za poljodjelstvo, neka bi tu dražbu obustavio.
Kako novine tih interesenta javljaju, Njegova se je preuzvišenost toj molbi
odazvala i dražbu sistirala. Kada bi se ta dražba imala obaviti nije nam
za sada poznato, nu spominjemo samo, da je uzvitlala mnogo prašine u
krugovima drvotržaca.


Različite viesti.


Slušačice na Tisokim školama nisu više riedke, pa je i za zagrebačku
univerzu nedavno izašla naredba vis. kr. zem. vlade, kojom se to
pitanje riešava. Nu i na c. kr. visoku školu za zemljotežtvo u Beču
upisati se je htjela neka Ruskinja kao redovita slašačica za gospodarstvo.
Ministarstvo joj je medjutim dozvolilo da ta predavanja samo kao gost
polaziti smije, dok se to pitanje u obće ne rieši.


Državni ispit za samostalno rodjenje šumskoi?a gospodarstva
u jesenskom roku o. g. nije se uslied naredbe vis. kr. zemalj. vlade obdržavao,
a kao razlog navadja se premaleni broj kandidata, koji se je
za taj ispit prijavio.


t Uobert pl. Deran. Kod zaključka lista doznajemo, da je u Vrbanji
u Slavoniji umro kr. nadšumarnik u m. Robert pl. Devan bivši
upravitelj kr. nadšumarskoga ureda u Vinkovcih. „Lahka mu zemlja!"


Ovogodišnja skupština hrr.-slav. šumarskoga družtva obdržavat
će se 29. o. mj. u Zagrebu. Poziv k ovoj skupštini prileži ovom
broju našega lista u smislu zaključka sjednice družtv. upravnoga od
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 623 —


bora obdržavane dne 3. prosinca o. g. Stoga razloga zadoenilo se je
odpremom lista za prosinac.


Na znanje p. n. gg. norim članorima našega družtva. Pošto
više ne imamo na zalihi svih brojeva „Šum. lista", to i uz najbolju volju
ne možemo onoj gospodi, koja su se kasnije tečajem godine kao članovi
prijavili i koji su u družtvo kao takovi primljeni, poslati sve dosele
izašle brojeve družtvenoge organa za ovu godinu, već ćemo dostaviti samo
one brojeve koje imamo. Ona gg. novi članovi, koji ne reflektiraju samo
na pojedine brojeve „Šumarskoga lista" od ove godine, već žele, da im
se isti tekar od 1. siečnja 1902. šalje, neka to na karti izvole javiti
uredništvu istoga (Zagreb, gornji grad, Jurjevska ulica 7), pa će im se
list od toga vremena slati, a prema tomu će i članarinu plaćati.


Prvi Ingarski tečaj u Topuskom Odavno dutila se kod nas potreba,
da se lugari, i to bar oni koji traže namještenje kod većih šum.
posjednika, bolje izobraze za svoju službu, nego što je to u nas dosele
bilo moguće. Opetovano čuo se je prigovor od strane većih šumo-posjednika,
naročito erara i imov. obćinš., da lugarsko osoblje, koje se namješta,
većinom ne ima one spreme, koju bi imati moralo, da može svoju službu
u smislu postojećih propisa sasvim uspješno vršiti. Mislilo se je tomu
doskočiti ustrojenjem lugarnica ili bar držanjem lugarskih tečajeva, kako
je to i u inim drugim zemljama običajno. Medjutim poČeo se je već
prošle godine sasvim privatno baviti podukom onih koji se kane posvetiti
lugarskoj službi, gosp P. A g j i ć, umirovljeni kot. šumar II. banske
imovne obćine u Topuskom. G. P. Agjić zamolio je ove godine vis. kr.
zemalj. vladu, da mu dozvoli obdržavati tečaj za naobrazbu lugara u Topuskom,
a visokoista podielila mu je svojim riešenjem od 22. listopada


t. g. br. 24.314 dozvolu, da takav privatni tečaj otvoriti može. Mi sa
zadovoljstvom pozdravljamo ovaj tečaj, jer je njim doista doskočeno jednoj
od pravih potreba na polju našega šumarstva i želimo mu, da se
održi i donese one plodove, kojima se od njega nadamo; preporučujemo
ujedno taj tečaj ne samo onima, koji se u njem izobraziti žele, već i
svim onim većim šumoposjeđnieima, e da bi podieljivanjem podpora omogućili
pojedincima, da taj tečaj polaziti mogu. — Potanje o tom tečaju
donosimo u prilogu k ovom broju: „Lugarskom viestniku".
Zlatni bor. U Srbiji, okrugu Užičkom, srezu zlatiborskom nalazi
se bor, (crni), kojega su četinje od polovice žute.


Ovo mora da je neka bolest, ali je čudnovato, da se taj bor tako
dugo nalazi tamo, da je po njem prozvana šuma „Zlatibor", i cio srez
jZlatiborski".


Na njemu se ne primjećuje, da je počeo trunuti nego izgleda sasma
zdrav, a narod u praznovjerju vjeruje, da tko bi taj bor posjekao, da
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 624 —


bi odmali umro i tako je to jedino drvo, koje čuvar šume ne mora
čuvati. M.


Nora tvornica za svinuto pokućtro u Hrvatskoj. Kako „Hrvatski
trgovac" javlja, osnovat će gospoštija grofa Lamberga u Varaždinu
novu tvornicu za savijeno pokućtvo i to već koncem ove godine. Kako
je poznato pravi se ovakovo pokućtvo od bukovine, a´ kako je prodja
bukovine kraj svega obilja bukovih šuma slaba, to nam je veoma drago,
Sto će ovo novo poduzeće trošiti baš bukovinu tu pepeljugu izmedju
naših domaćih vrsti šumskoga drveća i tim donekle povoljno uplivati
na rentabilitet bar nekih naših bukvika. Uz to će domaće žiteljstvo
gusto naseljene Podravine, eventualno Zagorja, moći naći u toj tvornici
zaslužbe, a takve upravo u tim krajevima malo ima. Da će se to
poduzeće baš u zapadnoj Hrvatskoj podići, tim nam je draže, što se naša
industrjialna poduzeća nalaze većinom u Slavoniji, gdje narod i onako
nije zarade toliko potreban koliko u samoj Hrvatskoj, koja ima gušće
pučanstvo a mnogo lošije zemljište.


Banoračka željeznica. U istom listu čitamo, da je pitanje t. z.
banovačke željeznice došlo ipak u povoljni stadij, jer se evo već i ekspropriaeija
zemljišta za tu željeznicu obavlja i dobro napreduje, a to je
dokaz, da se i samom gradnjom valjda ne će otezati. Bude li se ta željeznica
izgradila, moći će se u tim krajevima stvoriti uvjeti za podizanje
industrije, a moći će se lako i izgraditi industrijalne željeznice, kojima
bi se omogućila eksploatacija šuma u našoj Banovini. Šumska je taksa
danas u tim šumama tako malena, da gotovo nije vriedno šume ni prodavati,
jer kad bi se prodati htjele, morale bi se gotovo u bezcienu dati.


— Preostala bi sada samo još županija ličko-krbavska — koja još sveudiljno
nema ni pedlja željeznice — u sredovječnim prilikama. Domaći privredni
odnošaji u ovim se krajevima uslijed toga sve više pogoršavaju. Dokle nisu
ni drugdje imali željeznica, tog najvažnijeg od modernih prometila,
konkurencija je bila moguća, nu kako su po drugim predjelima željeznice
izgradjene a samo ih ondje ne ima, biva i lička konkurencija sve
slabijom a narod sve više ovisan o zaradi, koju nalazi po drugim krajevima

često u dalekom inozemstvu.
Šumarstvo u Ugarskoj 1900. Iz godišnjeg izvješća koje izdaje
vis. ugarska vlada svake godine o svojem djelovanju u obće, a koje se u
izvadku saobćuje i u poluslužbenim novinama, brojila je površina šuma
prošle godine 13,050.847 kat. rali; za 5743 rali više nego godine 1899.
Puste površine pošumljuju se vrlo uspješno i naglo, te zakonski članak


XXIX. od god. 1898. djeluje vrlo dobro. U svem gospodari se u smislu
tog zakona na površini od 3,326.929 rali, pa se već sada konstatuje na