DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 618 —


9. Hinka Begnu, šum. pristava križevacke im. obć. u Belovaru.
10. Simu Kritovca, šum. vježb. križevacke im. obć. u Belovaru.
11. Božidara pl. Kukuljevića, c. i kr. komornika i vlastelina u
Ivancu.
12. Josipa Kalabini-a gospodarskog pristava u Trakošeanu.
13. Srećka Krajcara, gospodarskog pristava u Trakošćanu.
14. Franju Petrovieki-a, vlast, šumara u Klenovniku.
15. Nikolu Šuberta, kr. šum. vježbenika u Krapini.
16. Josipa Sindelarža, vi. nađšumara u Uljaniku.
17. Dragutina Nagy-a, vi. šumara u Vukovju.
18. Rudolfa Kolibaša, kr. šum. vježbenika u Virovitici.
19. Hermana Henkinga, vlast, šumara u Antunovcu.
20. Dragutina Kassebauma, vlast, šumara u Špišić-Bukovici.
21. Teodora Miincha, vi. šum. tajnika u Virovitici.
22. Milana Lukinića, vi. podšumara u Martincima.
23. Franju Grogera, vi. nađšumara u Našicah.
24. Stanka Bilinskog, vi. šum. pristava u Našicah.
. 25. Ljudevita Majera, vi. šumara u Podgoraću.
26. Milana Obradovića, kr. kot. šumara u D. Miholjcu.
27. Roberta Linka, vi. šumara u Laciću.
28. Ivana Matolnika, vi. šumara u Kučancih.
29. Vilima Hecknera, vi. šumara u Moslavini.
30. Dušana Pajića, kr. šum. vježbenika u Osieku.
31. Aleksandra Havlićeka, kr. šum. pristava u Zagrebu.
32. Svetozara Radojčića, kr. šum. vježbenika u Zagrebu.
kao predbrojnike:
Šumsku upravu vlastelinstva Pranje Rossmajera u Granieah (kod
Našicah).


kao članove II. razreda.
Ukupno 117 lugara raznih šumskih uprava.
Upravljajući odbor prima najavljene članove u družtvo, a podjedno


zaključuje, da se i za ovu skrb izjavi I. društv. podpredsjeđniku velem.
gosp. P. Zikmundovsky-u opetovna zapisnička zahvalnost u ime društva.


3. Nadalje predlaže I. družtv. predsjednik velem. g. F. Zikmundovsky,
da se u svrhu uredjenja družtvenog šum. muzeja i s tim u svezi
stojećih pitanja izabere posebni pododbor, koji bi imao predmet proučiti
i glede toga upr. odboru svoje obrazložene predloge staviti.
Upravljajući odbor usvaja ovaj predlog tim prije, što je društvenim
proračunom za g. 1902. opredieljena za uzdržavanje šum. muzeja svota
od 2000 kruna, te se izabire u pododbor I. družt. podpredsjednik vele m.