DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 617 ~
Obzirom na to, da bi se imala povodom 25-godišnjice družtvenog^
obstanka osnovati „jubilarna zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika",
glede koje, u koliko je družtvena uprava obavještena, nisu još
stigle izjave odnosnih interesenta, zaključuje upravni odbor na predlog
družtvenog predsjednika, neka se ovogodišnja redovita glavna skupština
obdržava u mjeseca prosincu t. g, dočim da se dan obdržavanja iste
naknadno ustanovi.


Točk a 4. Predlaže se na pretres proračun đružtva za god. 1902.
i zaključni račun za g. 1900.
Nakon pretresa pojedinih stavaka prihoda i rashoda ustanovljuje
86 konačno proračun družtva sa rashodom od 19 990 K. i prihodom od


23.610 K.
Ista tako uzima se na znanje zaključni račun družtva za g. 1900.
sa sbiljnim izdatkom od 30.884 K. 64 filira i prihodom od 37.431 K.
78 filira.


Točk a 5. predloži gg. odbornika:


I. Prvi družtveni podpredsjednik Vel. g. Ferdo Zikmundovsky izvješćuje,
da je njegovim posredovanjem zaključila hrv.-slav. zem. hipotekama
banka u Zagrebu, da će hrv.-slav. šum. drnžtvu u svrhu uzdržavanja
šumarskog muzeja doprinieti kroz 5 godina svotu od 400 K.,
ili ukupni iznos od 2000 K., od kojih se iznos od 400 K. za g. 1901.
kod bankine blagajne jur doznačen, te predlaže odnosni dopis rečene
banke br. 15 pr. ex 1901.
Upravljajući odbor uzimlje ovaj izvještaj na ugodno znanje te podjedno
zaključuje, da se I. družtvenom podpredsjedniku Velem. gosp. P.
Zikmundovsky-u izjavi u to ime zapisnički hvala.


II Isti priobćuje, da seje u svrhu povećanja broja družtvenih članova
obratio na razne prijatelje družtva, te na temelju stiglih mu izvještaja
najavljuje sliedeće članove za pristup u družtvo; i to:


kao članove I. razreda.


1. Petra Mravunca, akcesistu i računovodju I. banske imovne obćine
u Glini.
2. Gjuru Stojanovića, kot. šumara II. banske im. obe. u Petrinji.
3. Matu Kopića, protustavnika brodske im. obć. u Vinkovcih.
4. Matu Medvedovića, oficijala brodske im. obć. u Vinkovcih.
5. Josipa Alkovića, šum. vježbenika brodske im. obć u Vinkovcih.
6. Josipa Benakovića, šum. pristava brodske im. obe. u Vinkovcih.
7. Ivana Milkovića, šum. tehn. đnevničara u Belovaru.
8 Filipa Stipčića, šum. tehn. đnevničara gjurgjevačke im. obć. u
u Belovaru. 45