DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 615 —


marski vježbenik kod križevačke imovne obćine Lazar Vorkapi e za
podšumara II. klase u ćupriji, šumar, vježbenici kod petrovaradinske
imovne obćine Manojlo Divjak i Dušan Popović za podšumare


II. klase, prvi u Bajinoj Bašti, a drugi u Golubcu, kr. žup. šumarski
vježbenik Dušan P a i ć, za podšumara III. klase u Kragujevcu, svršeni
slušatelj šumarstva Dušan C v e t i 6, za podšumara IV. klase na Avali
i svršeni slušatelj šumarstva Lazar Jovanovi ć za podšumara IV.
klase u Bajinoj Bašti.
t Šumarnik Bogoslav llajek preminuo je dne 16. pr. mj. nenadano
nakon kratke i teške bolesti u dobi od 58 godina. Blagopokojni
šumarnik Bogoslav Hajek bio je mnogogodišnji upravitelj šumarsko-gospodarstvenog
ureda imovne obćine križevačke, te si je osobito za mladjih
dana stekao znatnih zasluga oko pomnog pošumjivanja sjefiina i čistina
kod ove imovne obćine, te je kao takav i odlikovan zlatnim krstom za
zasluge; bio je ne samo jedan od najstarijih članova našega društva^ već i
mnogo godina član našega društvenoga upravnoga odbora; obnašao je
i druge počastne službe, tako je bio i gradskim zastupnikom grada Belovara,
gdje je mnogo godina služio i gdje ga je smrt zatekla, pa je dne


18. pr. mj. uz veliko saučešće na tamošnjem groblju i pokopan. Pokojnik,
rodom Ceh, našao je u Hrvatskoj novu domovinu kojoj se je
sasvim priljubio. „Slava mu a bila mu lahka hrvatska zemljica".
Družtvene viesti.


Zapisnik sjednice upr. odbora lirv.-slav. šumarskoga družtra,
obdržavane dne 19. rujna 1901. u družtvenih prostorijah „Šumarskoga
doma" u Zagrebu, pod predsjedanjem družtv. predsjednika Presv. gosp.
Marka Bombellesa, te u prisutnosti družtvenih podpredsjednika Velem.
gg : kr. odsječnog savjetnika zem. vlade Ferde Zikmundovsky-a i kr.
šum. ravnatelja J. Havasa, te p. n. gg. odbornika: B. Hajeka, M. de
Bone, D. Laksara, I. Partaša, A. Kerna, Stj. Frkića, D. Trotzera, V. Benaka,
E Slapničara, blagajnika L. Šipeka i tajnika A. Borošića.


Predmetiviećanja:


Točka 1. Čitanje zapisnika minule sjednice od 27. ožujka 1901.
Nakon pročitanja bude zapisnik bez primjedbe ovjerovljen po p. n.
gg. odbornicima D. Laksaru i M. đe Boni.
Točk a 2. Riešenje tekućih predmeta:


1. Tajnik čita izvještaj predsjedničtva družtva od 1. travnja 1901.
br. 13. podnesen kr. zem. vladi u predmetu preinake najamnog ugovora


ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 616 —


za iznajmljene prostorije za kr. šumarsku akademiju, kao i odnosni odpis
kr. zem. vlade od 16. travnja 1901. br. 23.400.
Uzima se na znanje.


2. Čita se gradjevna dozvola, izdana po gradskom poglavarstvu u
Zagrebu glede adaptacije dvajuh stanova iznajmljenih kr. zemaljskom
eraru za proširenje kr. šum. akademije.
Prima se na znanje.


3 Tajnik čita preinačeni najamni ugovor, sklopit se imajući sa
zem. erarom glede iznajmljenja od daljna 2 stana za proširenje kr. šum.
akademije.


Ugovor se prihvaća, te ga podjedno podpisuju u tu svrhu izabrani
i u ugovoru navedeni zastupnici družtva.


4.
Predlaže se na pretres poziv družtva za poljepšanje grada Petrinje,
glede pristupa hrv.-slav. šum. družtva kao člana.
Ne može se pozivu odazvati.


5. Čita se poziv kranjsko-primorskog šumarskog družtva za prisustvovanje
k glavnoj skupštini, koja je obdržavana 4. svibnja 1901. i podjedno
izvjećuje, da je družtveno predsjedničtvo zamolilo c. kr. šum. nadsavjetnika
i zem. šum. nadzornika Vaclava Golla u Ljubljani, da na toj
skupštini zastupa hrv.-slav. šum. društvo.
Uzima se na znanje.


6. Velimir pl. K6r6skenyi, družtveni stipendista na kr. šum. akademiji,
moli za isplatu svote od 80 K. u svrhu nabave naučnih knjiga.
Pošto je za to u proračunu skrbljeno, a i dekanat mudroslovnog
fakulteta ovu molbu zagovara, zaključuje se, da se istoj udovolji i stipendisti
Velimiru pl. K6roskenyi-u isplati svota od 80 K.


7.
Družtveni tajnik izvješćuje, da su prijavljeni neki novi članovi
II.
r. i to prijavio je:
1.
kr. našumarski ured u Vinkoveih ... . 33 lugara
2. kr. državna šumarija u" Vojniću 2 „
3.. okružni šumar Josip Schmidt 4 „
4.
konačno se je prijavio za člana Josip
Arambaisa lugar u Drenovcu 1 „
Ukupno .. . 40 članova.
Upravljajuči odbor prima navedene lugare za članove II. razreda.
Točk a 3. Razprava glede obđržavanja ovogodišnje redovite glavne


skupštine.


Družtveni tajnik izvješćuje, da je I. redovita glavna skupština hrv.
slav. šumarskoga društva obdržavana na dne 14. listopada g. 1876., pak
pošto se ove godine namiruje 2,5. godišnjica obstanka družtva, to predlaže,
da se glavna skupština obdržava na dne 14. listopada t. g.
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 617 ~
Obzirom na to, da bi se imala povodom 25-godišnjice družtvenog^
obstanka osnovati „jubilarna zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika",
glede koje, u koliko je družtvena uprava obavještena, nisu još
stigle izjave odnosnih interesenta, zaključuje upravni odbor na predlog
družtvenog predsjednika, neka se ovogodišnja redovita glavna skupština
obdržava u mjeseca prosincu t. g, dočim da se dan obdržavanja iste
naknadno ustanovi.


Točk a 4. Predlaže se na pretres proračun đružtva za god. 1902.
i zaključni račun za g. 1900.
Nakon pretresa pojedinih stavaka prihoda i rashoda ustanovljuje
86 konačno proračun družtva sa rashodom od 19 990 K. i prihodom od


23.610 K.
Ista tako uzima se na znanje zaključni račun družtva za g. 1900.
sa sbiljnim izdatkom od 30.884 K. 64 filira i prihodom od 37.431 K.
78 filira.


Točk a 5. predloži gg. odbornika:


I. Prvi družtveni podpredsjednik Vel. g. Ferdo Zikmundovsky izvješćuje,
da je njegovim posredovanjem zaključila hrv.-slav. zem. hipotekama
banka u Zagrebu, da će hrv.-slav. šum. drnžtvu u svrhu uzdržavanja
šumarskog muzeja doprinieti kroz 5 godina svotu od 400 K.,
ili ukupni iznos od 2000 K., od kojih se iznos od 400 K. za g. 1901.
kod bankine blagajne jur doznačen, te predlaže odnosni dopis rečene
banke br. 15 pr. ex 1901.
Upravljajući odbor uzimlje ovaj izvještaj na ugodno znanje te podjedno
zaključuje, da se I. družtvenom podpredsjedniku Velem. gosp. P.
Zikmundovsky-u izjavi u to ime zapisnički hvala.


II Isti priobćuje, da seje u svrhu povećanja broja družtvenih članova
obratio na razne prijatelje družtva, te na temelju stiglih mu izvještaja
najavljuje sliedeće članove za pristup u družtvo; i to:


kao članove I. razreda.


1. Petra Mravunca, akcesistu i računovodju I. banske imovne obćine
u Glini.
2. Gjuru Stojanovića, kot. šumara II. banske im. obe. u Petrinji.
3. Matu Kopića, protustavnika brodske im. obć. u Vinkovcih.
4. Matu Medvedovića, oficijala brodske im. obć. u Vinkovcih.
5. Josipa Alkovića, šum. vježbenika brodske im. obć u Vinkovcih.
6. Josipa Benakovića, šum. pristava brodske im. obe. u Vinkovcih.
7. Ivana Milkovića, šum. tehn. đnevničara u Belovaru.
8 Filipa Stipčića, šum. tehn. đnevničara gjurgjevačke im. obć. u
u Belovaru. 45
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 618 —


9. Hinka Begnu, šum. pristava križevacke im. obć. u Belovaru.
10. Simu Kritovca, šum. vježb. križevacke im. obć. u Belovaru.
11. Božidara pl. Kukuljevića, c. i kr. komornika i vlastelina u
Ivancu.
12. Josipa Kalabini-a gospodarskog pristava u Trakošeanu.
13. Srećka Krajcara, gospodarskog pristava u Trakošćanu.
14. Franju Petrovieki-a, vlast, šumara u Klenovniku.
15. Nikolu Šuberta, kr. šum. vježbenika u Krapini.
16. Josipa Sindelarža, vi. nađšumara u Uljaniku.
17. Dragutina Nagy-a, vi. šumara u Vukovju.
18. Rudolfa Kolibaša, kr. šum. vježbenika u Virovitici.
19. Hermana Henkinga, vlast, šumara u Antunovcu.
20. Dragutina Kassebauma, vlast, šumara u Špišić-Bukovici.
21. Teodora Miincha, vi. šum. tajnika u Virovitici.
22. Milana Lukinića, vi. podšumara u Martincima.
23. Franju Grogera, vi. nađšumara u Našicah.
24. Stanka Bilinskog, vi. šum. pristava u Našicah.
. 25. Ljudevita Majera, vi. šumara u Podgoraću.
26. Milana Obradovića, kr. kot. šumara u D. Miholjcu.
27. Roberta Linka, vi. šumara u Laciću.
28. Ivana Matolnika, vi. šumara u Kučancih.
29. Vilima Hecknera, vi. šumara u Moslavini.
30. Dušana Pajića, kr. šum. vježbenika u Osieku.
31. Aleksandra Havlićeka, kr. šum. pristava u Zagrebu.
32. Svetozara Radojčića, kr. šum. vježbenika u Zagrebu.
kao predbrojnike:
Šumsku upravu vlastelinstva Pranje Rossmajera u Granieah (kod
Našicah).


kao članove II. razreda.
Ukupno 117 lugara raznih šumskih uprava.
Upravljajući odbor prima najavljene članove u družtvo, a podjedno


zaključuje, da se i za ovu skrb izjavi I. društv. podpredsjeđniku velem.
gosp. P. Zikmundovsky-u opetovna zapisnička zahvalnost u ime društva.


3. Nadalje predlaže I. družtv. predsjednik velem. g. F. Zikmundovsky,
da se u svrhu uredjenja družtvenog šum. muzeja i s tim u svezi
stojećih pitanja izabere posebni pododbor, koji bi imao predmet proučiti
i glede toga upr. odboru svoje obrazložene predloge staviti.
Upravljajući odbor usvaja ovaj predlog tim prije, što je društvenim
proračunom za g. 1902. opredieljena za uzdržavanje šum. muzeja svota
od 2000 kruna, te se izabire u pododbor I. družt. podpredsjednik vele m.
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 619 —


gosp. kr. odsj. savj. F. Zikmunđovsky-a, družt. tajnika A. Borošića i
člana prof. I. Partaša, koji će imati predmet proučiti, staviti se u doticaj
sa mjerodavnim faktorima i nakon toga svoje predloge staviti.


4. Konačno predlaže I. družtv. podpredsjednik velem. gosp. F. Zikmundovsky,
da se obzirom na polemiku, koja je izazvana u novinah i
,Šum. listu" po družtvenom članu g. V. Dojkoviću, izabere posebni pododbor,
koji bi imao izpitati, da li se družtv. pravila ne bi imala u tom
smislu nadopuniti, da se važniji predloži ili takovi, koji iziskuju razpravu
(debatu) gg. skupštinara, imaju za skupštinu pismeno i obrazloženo
podnieti, dočim da u samoj skupštini skupštinari imaju pravo stavljati
ustmene predloge samo u tečaju razprave o onih predmetih, koji
se nalaze ne dnevnom redu.
Upravljajući odbor usvaja ovaj predlog i izabire u taj pododbor


II. družtv. podpređsjednika velem. g. Josipa Havasa, te članove p. n. gg.
R. Fischbacha i D. Laksara.
II. Član upr. odbora D. Trotzer stavlja sliedeće predloge :
1) da se naredbe kr. zem. vlade, koje se obično tiskaju u „Sum.
listu", tiskaju u buduće na posebnom arku i prilože dotičnom broju
,Sum. lista".


Tekom usljed toga povedene rasprave, stavlja II. družt. podpredsjednik
velem. g. J. Havas protupredlog, neka se naredbe tiskaju kao i
dosele u „Šum. listu´´, no neka se svake godine skupno otisnu i dotični
svezak priloži „Šum. listu".


Upravljajući odbor zaključuje, da se prihvati protupredlog družtv.
podpređsjednika velem. g. J. Havasa.


2) da se kr. zem. vlada posebnim podneskom zamoli, neka bi izvoljela
u svrku očuvanja šuma izdati na područne oblasti odredbu, da se
u buduće imaju šumske štete strožije prosuđjivati, obrazlažući ovu potrebu
sa nekoliko primjera iz vlastite prakse.


Upravni odbor zaključuje, da se ovaj predlog prihvati sa nadopunjkom
I. družtv. podpređsjednika velem. gosp. F. Zikmundovsky-a,
neka se vis. kr. zem. vlada podjedno zamoli, da se šumske štete po oblastima
doista i ućeruju.


3. Odbornik I. Partaš stavlja sliedeći predlog. :
,Podpisani kao družtv. muzealni povjerenik uslobodjuje se staviti
obzirom na družtv. šumarski muzej sliedeći predlog:
Da bude družtv. šum, muzej mogao doista podpunoma odgovarati
svojoj svrsi, koli naproti obćinstvu toli naproti slušačem kr. šumarske
akademije, bilo bi nuždno :


1. namjestiti slugu, koji bi se gotovo izključivo oko muzeja zaposlio;