DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— 583 —


Osipanje borovih čtjtinja (Kiefernschiitte), bolest od koje mlade
ponajpače 1 — 4 godišnje borove biljke mnogo stradaju, prouzroSuje —
kako je Tiibeuf dokazao — grib Lophodermium Pinastri. Riedki su
slučajevi da bi tomu pojavu bio uzrok mraz i studen, a ne stoji ni Ebermajerova
teorija osušenja , kako su mnogi mislili. Pomaže stoga štrcanje
l´/a^/o raztopinom modre galice i vapna — kako se i vinogradi
proti perooospori brane — nu mora se štrcati u mjesecu srpnju i kolovozu
Štrcanje u proljeće ne basni ništa. Sve to tvrdi pruski nadšumarnik


S. Varenđorff, koji je imao teSajem svojeg 35-godišnjeg službovanja po
prostranim pruskim boricima mnoge sgode tom se borovom bolešću uvelike
baviti, a i bavio se je. Pojedinih vlažnijih godina vlada to osipanje borovih
ćetinja kao prava epidemija; tako je već nekoliko zadnjih godina
u Njemačkoj. U koliko ne bi mogli čitave nasade štrcati, ako ih je previše,
neka spomenutom raztopinom bar štrcaju oni nasadi, koji se nalaze na
nižim položajima, u zasjeni starijih sastojina ili u obće gdje je zrak
vrlo vlažan.
Oglas S. Koeoncle, koji prileži ovom broju lista naročito preporučujemo
našim štovanim čitaocima, jer je to domaća solidna tvrdka, a
kako joj je vlastnik i sam vrstan lovac, moći će tim laglje udovoljavati
željama svojih mušterija.


Izkaz vrhu uplaćenih članarina i upisnina u blagajnu hrv.slav.
šumarskog družtva tečajem mjeseca kolovoza 1901.


Kr. nadšumarski ured u Vinkovcih, lugar, članarine za god. 1901.
100 K.; Kr. šumarnik Vilim Tolg, članarina za g. 1901. 10 K.; Trotustavnik
Buđislav Dugač, članarina za g. 1901. 10 K.; Šumar Antun Navara,
članarina i upisnina za lugare (i njega 1900.) 19 K. ; Šumar Josip
Crkvenac, u ime članarine za godinu 1897. i 1898. 10 K.; Nadlugar
Petar Curčić, članarina za godinu 1901. 6 K.; Šumarija križevačka
imov. obć. u Belovaru, članarine lugarah 22 K.; Šumarija u Garešnici,
članarine lugarah 28 K.; Kr. nadlugar Albert Crepić, članarina i upisnina
za 16 lugara (dielom) 37 K.; Šumarija u Čazmi, u ime članarinah
45 K.; Šumar Mirko Lepušić, članarina za g. 1901. 10 K.


Izkaz uplaćenih članarina u blagajnu hrv.-slav. šumarskog
družtva u mjesecu rujnu i listopadu (do 20./X.) 1901.


šumarnik Edo Slapničar, 2. obrok članarine 1901. 5 K.; Šumarija
križev. imov. obć. Ivanjska, lugarske članarine 1901. 18 K.; Šumarija
otočke imov. obć. Sinac, lugarske članarine 1901. 34 K.; Šum. nadzornik


A. Borošić, članarinu 1901. 10 K.; Šumarnik Šandor Pere, Članarinu


ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 70     <-- 70 -->        PDF

— 584 —


1900. 1901. 20 K.; Kr. nadšumarnik Vinko Nagy, članarinu 1901. 10 K.;
Šumar Ljudevit Brosig, u ime članarine za g. 1898. i 1900. 20 K.;
Šumar Oskar Agić, članarinu 1901. 10 K.; Uprava vlast, grofa Erdody-a
Novimarof, članarinu za lugare 12 K.; Šumarija Kupinovo, za lugare
Petrovića i Veljkova 3 K.; Kr. šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu, članarina
I. i II. razr. g. 1901. 144 K.; Šumar Viktor Peičić, članarinu
1901. 10 K.; N. pl. Bogdan, vlastel. nadzornik, članarine lugarah i šumarah
1901. 66 K.; Petar Benkek, kr. lugar, članarina 1901. 2 K.;
Šumarija Sv. Ivan Žabno, članarine I. i II. razreda 37 K. 34 fil.; Ulreich.
Gyula, kr. šum. reditelj, članarinu 1901. 10 K.: Šumarija u Garešnici,
upisnina za 3 lugara 3 K.; Kr. šumarski ured Otočcu, pređplata
za g. 1897. 99 K. 80 fil.; Šumar Blaž Ištakovič, članarinu 1901. 10 K.;
Kr. šum. ured u Otočcu, upisninu 1901. 107 K.; Drag. Matizović, kr.
kot. šumar, članarinu 1901. 10 K.


^nsr-;^^: Oglas.


Dne 28. studena 1901. u 11 sati prije podne prodavati će se javnom
dražbom uz primanje pismenih ponuda kod ovoga ureda 1816 hrastovih
stabala u vriednosti od 147.957 kruna 43 fil., u šumskom predjelu Jasik
kraj Belovara.


Šumsko-gospođarstveni ured imovne obćiue križevačke.


u Belo varu, 30. listopada 1901.


~.~. Oglas.*


Od strane kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, stavlja
se ovime do sveobčega /inanja, da će se u smislu normativne naredbe
od 18. listopada 1886. broj 33.094 i od 21. svibnja 1890. broj 12.782,
državni izpit za samostalno vodjenje šumskog gospodarenja u jesenskom
roku god. 1901. obdržavati dne 11. i sliedećih danah mjeseca studena 1901.


Odnosne u smislu citirane naredbe pod brojem 33094. ex 1886.
sastavljene i propisno biljegovane molbenice, imadu se neposredno upraviti
na osobu predsjednika izpitnog povjerenstva gospodina Roberta
Fischbacha kr. zem. šumar, nadzornika I. razreda u Zagrebu najkasnije
do 26. listopada 1901.


Kr. hrv.-slav.-đalm. zemalj. vlada, odjel za unutarnje
poslove.


u Zagrebu, dne 4. listopadu 1901.


* Doznasmo, đa se taj izpit u ovom roku ne de sbog premalog broja kandidata
obdržavati. Ur.
Uredjuje IvanPartašjprof. šum. akademije u Zagrebu, Tiskara C. Albrecht(J. Wittasek).