DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 578 —


Prodaje do sele neprodanih čestica nastavit će se, što je u ostalom


i sasvim razumljivo, nu razpisana je u erarskih šuma u brodskom po


ručju još i posebna velika prodaja, koja je međju domaćimi đrvo


tržci izazvala glas velikoga nezadovoljstva. 0 toj su se velikoj prodaji


pronašale opetovano glasine, da 6e do nje doći, prem se je to poricalo.


Ti glasovi ne htjedoše umuknuti, a sad se vidi da su doista i opravdani


bili. Ta je velika prodaja bila razpisana za 21. pr. mj. a mi ćemo se na


nju još niže osvrnuti. Spomenut nam je samo, da ja zagovaraju kao


nuždnu, da se uzdrži piljana u Vrbanji.


Eazpisane dalnje dražbe. Dne 10. listopada imalo se je prodati


kod I. banske imovne obćine (Glina) 2311 hrastovih stabala proeienjenih


na 38150 K.


Istoga dana (10) imala se je obdržavati dražba kod gjurgjevačke
imovne obćine (Belovar) i to 3164 hrast, stabala proeienjenih na 190159 K.
i 67 hrast stabala proeienjenih no 5296 K.


Dne 19. listopada ponovna dražba, kod kr. nadšumarskoga ureda
u Vinkoveih, onih čestica koje su kod prve dražbe obdržavane 10 rujna


t. g. neprodane ostale, a to su čestice:
1. Cadjavski bok br. 3. (na 40.35 ral.) 656 hr. 154 briest. i
314 grab. štab. sa 2934 m´ tvoriva i 1016 m´ ogrieva proeienjenih na
79652 K. (Šumarija Jasenovac).
2. Trstik a br. 7. (na 65-2 r.) 1081 hrast. 147 briest. 417 grab.
stabala sa 4001 m^ tvoriva i 1054 m´ ogrieva proeienjenih na 109.736 K.
(Šumarija Jasenovac).
3. Somova c (na 101"1 r.) 2459 hrast. 43 jas. 380 briest. i 5 grab.
stabala a sve sa 9420 m´ tvoriva i 2516 m^ ogrieva proeienjenih na
266.423 K. (Šumarija Morović).
4. Somova c (na 19´86 r.) 686 hrast. 16 jas. i 37 briest stabala
sa 2707 m* tvoriva i 219 m^ ogrieva proeienjenih na 76.699 K. (Ista
šumarija).
5. Vratična (na 74´8 r.) 2034 hrast, stabala sa 6558 m´tvoriva
proeienjenih na 164.746 K. (Šumarija jaminska).
6. Vratičn a (na 113 r.) 1716 hrast, stabala sa 6199 m´ tvoriva
proeienjenih na 190.749 K. (Ista šumarija).
Dakle sveukupno na 414 rali 8632 hrast., 59 jas., 718 briest. i
736 grab. stabala proeienjenih na 31.819 m´ tvoriva i 4 805 m´ogrieva
proeienjenih na 889.405 K.


Dne 21. pr. mj. imala se je obdržavati dražba kod šumske uprave
kneza Thurn i Taxisa u Lekeniku; na prodaju se iznašaju na panj u


4.100 m^ hrastovih trupaca, 34.900 kom. hrastovih dužica i 5400 prost,
metara ogrieva. Sve je to procienjeno na 62000 K.