DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 568 —


odsječnog savjetnika Ferde Zikmundovsky-a i u prisustnosti II. đružtv.
podpredsjednika vel. g. kr. šum. ravnatelja J. Ha vaša, te p. n. gg. odbornika
J. Csipkaj´a, D. Laksara, M. de Bone, Stj. Frkića, A Kerna,


B.
Hajeka, I Partaša, blagajnika L. Sipeka i tajnika A. Borošića.
Izpričani: predsjednik M. grof Bombelles, gg. odbornici Benak,
Slapničar,
Kesterčanek, Rosmanith.
Točk a I. čitanje zapisnika sjednice od 4. siečnja 1901.
Nakon pročitanja bude zapisnik bez primjedbe ovjerovljen po p


n.
gg. odbornicima I. Partašu, B. Kernu.
Točk a 2. Razprave glede iznajmljenja dalnjih prostorija u „Šumarskom
domu" za proširenje kr. šumarske akademije.
Tajnik čita družtveni izvještaj br. 215 ex 900. podnesen kr. zem.
vladi u smislu zaključka odborske sjednice od 4. siečnja 1901, kao i na
to stigavši odgovor kr. zem. vlade od 25. veljače 1901 , br. 6.220,
prema kojem kr. zem. vlada prihvaća po družtvu ustanovljenu godišnju
najamninu od 2000 K. za dotične prostorije, kao i iznajmljene ovih i
uz iste uvjete, pod kojima su i prijašnje prostorije za šum. akademiju
iznajmljene, time, da družtvo nuždne adaptacije prema nacrtu, predloženom
po kr. zem. vladi, izvede najkašnje do 29. 4. 1901.


Troškove nuždne adaptacije neka družtvo nosi do svote od 1000
K., ostatak pako podmiriti će zem. erar ^


Podjedno se družtvo pozivlje, da opredieli jednog član upravljajućeg
odbora, koji će u tom predmetu nuždne dalnje dogovore voditi sa
zastupnicima kr. zem vlade.


Kr. drž. nadodvjetničtvo upućeno je pako, da glede iznajmljenja
dalnjih prostorija u ime hrv.-slav. zem. erara sastavi sa družtvom najamni
ugovor.


Podjedno se predlaže odboru nacrt odnosnoga najamnoga ugovora


kao troškovnih adaptacija, sastavljen po tvrdci Prister i Deutsch u Za


grebu, koje je i sgradu gradila. Primjećuje se, da je troškovnik po za


stupniku kr. zem. vlade kulturno-tehničkom savjetniku A. pl. Pisačiću


izpitan i trošak ustanovljen predhodno sa svotom od 1329 K. 29 fil.


Upravljajući odbor proučiv odpis kr. zem. vlade, kao i savezni
nacrt najamnoga ugovora, zaključuje sliedeće:


1. Kao punomoćnik uprav, odbora, koji će imati voditi ustmene
pregovore sa zastupnicima kr. zem. vlade, izabire se družtveni tajnik
Andrija Borošić.
2. Po kr. drž. odvjetničtvu sastavljeni nacrt najamnoga ugovora
prihvaća uprav, odbor u načelu time, da se vis. kr. zem. vlada umoli,
da izvoli već sada konačno odlučiti glede uvedenja plina u novoiznajmit
se imajuće prostorije. Pak ako je ovo uvedenje nuždno, neka bi izvo