DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 567 —


2. Proti posjednicima šuma, navedenih u §. 1. i §. 3.
al. 3. zakona od 26. ožujka god. 1894. (kojim se uredjuje
stručna uprava, i šumsko gospodarenje u šumama, stojećim po
osobitim javnim nadzorom) valjalo bi, u slučaju da se ne pokore
odnosnoj odredbi ponovnog pošumljenja, zapredenu globu
propalom proglasiti, te dalje postupati u smislu §. 11. tog zakona.
Kralj, zemalj. vlada odredit će naime, da šumarski
tehničar kr. kot. oblasti preuzme voditi šumsko-gospodarenjo
u toj šumi na pogibelj i trošak posjednika.
3. Za šume, navedene u §. 14. si. b — h. tog zakona,
vlastan je žup. upravni odbor odrediti javni koji šumarski
organ (sekvestar], da se pod njegovim neposrednim nazorom, a
na trošak posjednika, izkrčeno šumsko zemljište opet pošurai,
(§. 15. cit. zakona).
Osobne viesti.


Imenovanja, promaknuća i premještenja. Baa kraljevina Hrvatske,
Slavonije i Dalmacije obnašao je imenovati: abiturijente šumarstva
Jovana Mihajlo vica i Gjuru Nenadića šumarskimi vježbenici
imovne obćine petrovaradinske, nadalje šumarskog pristava petrovaradinske
imov. obćine Slav. Matižević a blag. pristavom kod gospodar,
ureda iste imovne obćine. — Kr. ugar. ministar za poljodjelstvo obnašao
je promaknuti: kr. šumarnika Ivana Kolar a u 1. stepen VIII. a
kr. šamare Otona Nyitray´a, Rudolfa Haj dua, Rudolfa Susztera
u 1. stepen, te Stefana Urbanskog i Slavoljuba Stellera u 2. stepen


X. plaćevnog razreda, konačno kr. šumarskog kandidata Dragutina Ott a
u 1. stepen XI. plaćevnog razreda. — Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije
i Dalmacije obnašao je premjestiti kr. žup. šum. nadzornike: Rikarda
Smidingera iz Gospića u Varaždin, i,Gjuru Oesarića iz Varaždina
u Požegu i Bogoslava Kosović a iz Požege u Gospić.
Družtvene viesti.


Zapisnik sjednice upr. odbora lirv.-slav. šumarskogra družtva,
obdržavana dne 27. ožujka 1901-u družtvenih. prostorijab „Šumarskoga
doma" u Zagrebu, pod predsjedanjem I. družtv. predsjednika Vel. g. kr.
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 568 —


odsječnog savjetnika Ferde Zikmundovsky-a i u prisustnosti II. đružtv.
podpredsjednika vel. g. kr. šum. ravnatelja J. Ha vaša, te p. n. gg. odbornika
J. Csipkaj´a, D. Laksara, M. de Bone, Stj. Frkića, A Kerna,


B.
Hajeka, I Partaša, blagajnika L. Sipeka i tajnika A. Borošića.
Izpričani: predsjednik M. grof Bombelles, gg. odbornici Benak,
Slapničar,
Kesterčanek, Rosmanith.
Točk a I. čitanje zapisnika sjednice od 4. siečnja 1901.
Nakon pročitanja bude zapisnik bez primjedbe ovjerovljen po p


n.
gg. odbornicima I. Partašu, B. Kernu.
Točk a 2. Razprave glede iznajmljenja dalnjih prostorija u „Šumarskom
domu" za proširenje kr. šumarske akademije.
Tajnik čita družtveni izvještaj br. 215 ex 900. podnesen kr. zem.
vladi u smislu zaključka odborske sjednice od 4. siečnja 1901, kao i na
to stigavši odgovor kr. zem. vlade od 25. veljače 1901 , br. 6.220,
prema kojem kr. zem. vlada prihvaća po družtvu ustanovljenu godišnju
najamninu od 2000 K. za dotične prostorije, kao i iznajmljene ovih i
uz iste uvjete, pod kojima su i prijašnje prostorije za šum. akademiju
iznajmljene, time, da družtvo nuždne adaptacije prema nacrtu, predloženom
po kr. zem. vladi, izvede najkašnje do 29. 4. 1901.


Troškove nuždne adaptacije neka družtvo nosi do svote od 1000
K., ostatak pako podmiriti će zem. erar ^


Podjedno se družtvo pozivlje, da opredieli jednog član upravljajućeg
odbora, koji će u tom predmetu nuždne dalnje dogovore voditi sa
zastupnicima kr. zem vlade.


Kr. drž. nadodvjetničtvo upućeno je pako, da glede iznajmljenja
dalnjih prostorija u ime hrv.-slav. zem. erara sastavi sa družtvom najamni
ugovor.


Podjedno se predlaže odboru nacrt odnosnoga najamnoga ugovora


kao troškovnih adaptacija, sastavljen po tvrdci Prister i Deutsch u Za


grebu, koje je i sgradu gradila. Primjećuje se, da je troškovnik po za


stupniku kr. zem. vlade kulturno-tehničkom savjetniku A. pl. Pisačiću


izpitan i trošak ustanovljen predhodno sa svotom od 1329 K. 29 fil.


Upravljajući odbor proučiv odpis kr. zem. vlade, kao i savezni
nacrt najamnoga ugovora, zaključuje sliedeće:


1. Kao punomoćnik uprav, odbora, koji će imati voditi ustmene
pregovore sa zastupnicima kr. zem. vlade, izabire se družtveni tajnik
Andrija Borošić.
2. Po kr. drž. odvjetničtvu sastavljeni nacrt najamnoga ugovora
prihvaća uprav, odbor u načelu time, da se vis. kr. zem. vlada umoli,
da izvoli već sada konačno odlučiti glede uvedenja plina u novoiznajmit
se imajuće prostorije. Pak ako je ovo uvedenje nuždno, neka bi izvo


ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 569 —


Ijela odrediti, da se odnosni trošak uvrsti u sastaTljeni jur troškovnik
za adaptacije u govoru stojećih prostorija.


Ako pako uvedenje plina nije nuždno, onda neka blagoizvoli odrediti,
da se iz nacrta ugovora u točki IV. izpusti prva alineja glaseća:
„Najmodavac obvezuje se u iznajmljene prostorije uvesti vodovod, plinovod
ili električnu razsvjetu, oboje sa dovoljnim brojem svetiljaka. te
uzdržavati odnosne spreme (Einriehtungen) i svetiljke o svom trošku u
uporabivom stanju;" ili, da se ova alineja ugovora stilizira onamo, da
najmoprimac može o vlastitom trošku spometu razsvjetu uvesti.


Glede vodovoda neka se pako izviesti, da je ovaj jur od prije uveden
u oba iznajmit se imajuća stana na dva mjesta


3. Upr. odbor prihvaća po graditeljskoj tvrdci Prister i Deutsch
sastavljeni adaptaeionalni troškovnik, kako je po zastupniku kr zem.
vlade izpitan i obredjen sa troškom od 1429 K. 29 fil. tim dodatkom,
da se, kako je napred pod 2. navedeno, u isti još eventualno uvrsti
trošak za uvodjenje plina; nadalje, ako je moguće, da se još u isti uvrsti
trošak za odstranjenje sadanjeg pissoira kr šum. akademije, što je prelimirano
bilo u troškovniku sa 20 K.
4. Upr. odbor izabire za podpis sklopit se imajućeg najamnog
ugovora : družtv. predsjednnika presv. g. Marka grofa Bombelles-a družtv.
podpredsjednika vel. gg. kr. odsječnog savjetnika Perdu Zikmundovskj´-a
i kr. šum. ravnatelja J. Havasa, zatim družtv. tajnika A. Borošića i
družtv. blagajnika Leona Sipeka".
Točk a 3. Razprave glede proslave 25-godišnjice družtva.
Nakon podulje razprave zaključuje uprav, odbor:


1. da se sbog 25-godišnjice obstanka družtva ne priređjuje nikfikova
proslava, buduć je družtvo pred kratko vrieme slavilo otvorenje
šumarskoga doma, već da se drži obična glavna skupština u Zagrebu
2. da se sbog izradbe II diela spomenice, u kojem se ima prema
jur od prije uatanovljenom programu obraditi povjest družtva, izaberf>
posebni odbor ad hoc, u koji se podjedno biraju gg. odbornici li.
Fischbach, I. Partaš. D. Laksar, A. Kern i tajnik A. Borošić.
Ovom prilikom predlaže I. družtv. podpredsjednik V. g, F, Zikmundovskj,
neka bi se na spomen družtvene 25-godišnjice zaklada, koja
se osnovati kani za uzgoj djece šumarskih činovnikah, prozove „jubilarna
zaklada" te neka bi se poradilo oko toga. da ova zaklada stupi u
život onim danom, kada će se obdržavati XXV. družtvena glavna skupština.


Upravljajući odbor usvaja predlog družtveuog podpredsjednika te
zaključuje, da se u tom smislu podnese nova predstavka na kr. zem.
vladu.
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 570 —


Točk a 4. Riešenje tekućih predmeta:


1. Izvješćuje se upravlj. odboru, da je na dne 10. siećnja 1901. u
prisutnosti I. družtv. podpredsjednika vel. g. Ferde Zikmundovsky-a obavijana
predaja družtvene blagajne od dosadanjeg provizornog blagajnika
ilružtvenog odbornika R. Mschbacha i tajnika A. Borošića na novog
družtvenog blagajnika Leona Sipeka.
Novčano stanje gotovine danom predaje bilo je:


1. u dnevniku družtva 2013 K. 10 fil.
2. u dnevniku šum. doma ... . 4440 K. 84 fil.
3. u dnevniku pripomoćne zaklade . 425 K. 51 fil.
Ukupno ´ . . 6879 K. 45 fil.
koja je svota suglasno pronadjena sa odnosnim uložnicama I. hrv. štedionice
i Cheque-Contom mjenjačnice hrv. komercijalne banke.


Podjedno su novom blagajniku predane i sve odnosne blagajničke
knjige i izprave. 0 primo-predaji sastavljen je zapisnik ex br. 5. ex 1901.,
kojega tajnik čita.


Uzima s odobrenjem na znanje.


2. Blagajnik predlaže, da se §. 7. kućnog reda promjeni onamo,
da se izplate na check-konto obavljaju samo u koliko pretiču iznos od
100 K.
Podjedno da se blagajnik ovlasti na podizanje novčanih svota
uz još jednog člana predsjedničtva.
Predlog se prima, te se prema tomu izpravlja kućni red time, da
se isti otisne u ,Šum. listu".


3. Izvješćuje se upravlj. odboru, da se ima obaviti izbor upravitelja
„Šumarskoga doma" u smislu §. 11. novog kućnog reda.
Pošto družtveni tajnik stanuje u „Šum. domu" to upravlj. odbor
izabire istoga za upravitelja „Šum. doma", a za njegovog zamjenika odbornika
M. pl. Bonu, koji takodjer stanuje u „Šum. domu".


4. Izvješćuje se upr. odboru, da su družtvu stigle molbe za podporu
od udovah: Šeringer, Drobnjak i Petrović.
Riešenje ovih molba ostavlja se in suspenso do jesenske razdiobe
podpora.


5. Izvješćuje se upravlj. odboru, da su pristupili u šum. družtvo
novi članovi, naime, da je kr. šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu dopisom
od 21. ožujka 1901. br. 2062. prijavilo:
a) kao članove I. razreda:


1. Ulreicha Gjulu, kr. nadšumara u Zagrebu,
2. Martona Gjuru, kr. drž. šumara u Zagrebu,
3. Hajdu Rudolfa, kr. drž. šumara u Sokolovcu,
4. Štellera Edu, kr. drž. šumara u Vojniću,


ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 571 —


5. Zwickelsdorfera Ivana, kr. drž. šumara u Novom,
6. Hohossa Ivana, kr. drž. šumara u Pitomači,
7. Boerina Virgila, kr. drž. šum. kandidata u Fužini,
8. Janusseka Stjepana, kr. drž. šum. kandidata u Ogulinu,
9. Simonffj Akoša, kr. drž- Šum. kandidata u Mrkoplju,
10. Kaufmanna Ernesta, kr. drž. šum. kandidata u Pužini,
11. Braksatora Hellmutha, kr. drž. šum. vježb. u Sokoloveu,
12. Maszticsa Gustava, kr. drž. šum. vježb. u Zagrebu.
b) Kao članove II. razreda prijavilo je kr. šumarsko ravnateljstvo
137 lugara, službujućih kod ravnateljstva u Zagrebu, te kr. drž. šumarije
u Novom, Fužini, Ravnoj gori, Mrkoplju, Jasenku, Ogulinu, Vojniću,
Vranovini, Glini, Rujevcu, Kalju, Dragancu, Pitomači, Ivanskoj i
Ivanovom selu.


6. Družtveni tajnik A. Borošić, koji se je morao izseliti iz stana
u I. katu zapadnog krila „šnm. doma" u II. kat, pošto je stan u I.
katu iznajmljen za kr. šum. akademiju, moli, da mu se stan u II. katu
izda u najam uz istu godišnju najamninu od 864 K., koju je plaćao
dosele za stan u I. katu. Primjećuje se, da je prijašnji stanar u II. katu
plaćao godišnje najamnine 900 K.
7. Urednik družtvenoga časopisa ,Sum. lista" izvješćuje, da mu
je umirovljeni kr. žup. šum. nadzornik Vilim Dojković priposlao izpravak
na izjavu družtvenog predsjedništva obielodanjenog u broju 1.
„Š. 1.", uz pismo, gdje priznaje, da je on pisac članaka objelodanjenih
u povremenom časopisu „Agramer Tagblatt" pod ebifrom „Landforster",
te pita, da li bi se taj izpravak uvrstio u „Š. 1."
Upravljajući odbor prima najavljene članove I. i II. razreda u
u družtvo, a podjedno zaključuje, da se vel. g. kr. šum. ravnatelju Josipu
Havasu izrazi zapisnička zahvalnost, što je nastojao oko toga, da
družtvu pribavi ove nove članove.


Upravljajući obdor zaključuje, da se ovoj molbi udovolji obzirom
na to, što je družtvenom tajniku povjerena uprava i nadzor nad šumarskim
domom.


Uprav, odbor zaključuje, da nije svrha društvenom časopisu, da
se u njem vode polemike u razpri što ju je g. V. Dojković pokrenuo u
javnoj štampi, pak da se priposlani izpravak otisne u družtvenom časopisu
samo u onom slučaju ako to zakon o porabi tiska nalaže.


Nakon toga bude sjednica zakključena, a ovaj zapisnik u sjednici
uprav, odbora od 16. rujna 1901. pročitan, ovjerovljen i podpisan.


Ferdo Zikmundovskj , v. r. Andrija Borošić , v. r.
I. pođpredsjednik. tajnik.
M. Bona. V. r. D, Laksar . v. r.
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 572 —


0 blagajničkom rukovanju hrvatsko-slavonskoga


I. R a z li o d.
o Bilo je U istinu
preliminirano
izdano


3 Poimence
CD K. K.


Potreba „Šum. doma" (odplata zajma, obć iJ
namet, osjegurnina, razsvjeta, drva, pazikuda) 9;ž00 22211 83


li


2 Nagrada tajniku družtva 400 400
3 Pisarnički paušal tajniku ..... . 200 200
4 Nagrada uredniku „Šum. lista" i „Lug. Viestn." 800 800


o ft
5 Uredniku paušal za korekturu . . . 200 200 »1 7 iVagradasuradnikom „Šum. lista" i »Lug. viest." 900 1098


Tisak „Šumar, lista" i »Lug. Viestnika" 2800 2908 41


Vez i odpreraa ,Šumar, lista" i „Lug. Viestn." 560 577 82 I10 Časopisi strukovni 120 111 20
11 Troškovi za knjižnicu ...... . 200 1202 76
12 Pisaće potrebe predsjednićtva 20 29 24 I«
13 Poštarina i biljege predsjedničtvi . . -120 63
14 Razne tiskanice 60 182 50
15 Trošak glavne skupštine 20 20


Jubilarni štipenđij za polazak šum. akademije 680 410 « ^^ Vanredni troškovi 100 14 um


17
18 Podpore 200 200
19 Razhod pripomoćne zaklade 400 200


mu^


O-o . ^*


Ukupno 17040 30888 C4


U Zagrebu, mjeseca rujna 1901.


Predsjednietvo hrv.-slav.
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 59     <-- 59 -->        PDF

- 573 —
šumarskoga družtva godine 1900.


II. Prihod.
Bilo je U istinu


preliniinirano
primljeno


Poimence Opazka


H K. K. fil.


1 Novčani ostatak koncem g 1899. 16000 16029 94
2 Prihod „Šum. doma" 10000 10429 56
3 Podpora zemlje za promicanje družtv. svrha 1200 1200
4 Podpora zemaljska za izdavanje „Lugarskog


Viestnika" 400 400
5 Prinos podupirajućih članova 1000 930
.6 članarina I. razreda 8350 2197 46
7 članarina II. razreda 2576 2473


Predbrojnina za „Šumar, list" 380 280
Ini prihod (upisnina, diplome, medjutimni


kamati i t. d.) 80 506 09 10 Prihod pripomoćne zaklade ..... . 400 625 51
11 Prodam efekti -. 2360 22


Ukupno 85386 37481 78


Odbiv razhod od prihoda sa 30888 64


Pokazuje se višak od 6543 14


Šumarskoga družtva.
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 60     <-- 60 -->        PDF

574


P r o-


o potrebi i pokriću razhoda hrv.-slav. šumar9
10
11
12
13
14
15


16
17
18


Godine


1900. 1901. 1902
Predmet
zaista izdano preliminirano
Kruna


Potreba (Razhod):


„Šumar, dom" (ođplatazajma, obć.


namet, vodovod, plin, pazi


kuća itđ.) 22211-83 9300 11350
Nagrada tajnilsu družtva 600-— 360 360
Nagrada blagajnilfu družtva 360 360
Nagrada urednilju nŠumar. lista"


i Lugar, viestnika 860— 860 860
Uredniku paušal za korekturu... 200--200 200
Nagrada suradnikom »Šum. lista«


i „Lugar. Viestnika" 109S-— 1100 1100
Tisak rŠum. lista" i :,Lug. Viestn." 2908-41 2500 3100
Vez i odprema nŠumar. lista" i


„Lugar. Viestnika" 577-82 500 700
Nabava strukovnih časopisa 111-20 120 120
Troškovi za knjižnicu 1202-76 200 200
Pisaće potrebe predsjedniotva .. . 29-24 20 20
Poštarina i biljege predsjedniotva 63--120 120
Razne tiskanice 182-50 100 200
Trošak glavne skupštine 20-— 20 20
Jubilarni štipenđij za polazak


kr. šum. akademije 410. -680" 680
Vanređiu troškovi 14 — 100 100
Podpore ´ 200.— 200 200
Razhod pripomoene zaklade .. . . 200.— 400 400


Ukupno.. . 30888-76 17140 19990
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 61     <-- 61 -->        PDF

575 —


r ačun


skoga družtva za upravnu godinu 1902.


ci o


o .2. a .1=1 se
JL


X: Predmet 2 § ^ .§
^9


-o su


o


TO Cl,


i Si,


E-


Kruna


Pokriiie (Prihod):


1 NoToani ostatak koncem god. 1901 16029-94 5000


. 2 10429-56 10400
3 Podpora zemlje za promicanje družtvenih svrha.. 1200-— 1200
4 Podpora zemlje za izdavanje »Lugarskog viestnika« 400-— 400
6 930-— 880
6 2197-46 2400
7 2473--2400
8 Predbrojnina za »Šumarski list" 280-— 380
9 506-09 150


10 Prihod pripomoene zaklade 625-51 400


Ukupno 35071-56 23610


U Zagrebu, mjeseca rujna 1901.


Predsjednietvo hrv.-slav. šumai ´skoga družt va.