DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 547 -.
Naši šumovlastnici mogli bi padanju šumske pristojbe i sami
mnogo doprinieti time, da ne bacaju godimice na tržišta velike množine
surovog drva, već samo toliko, koliko normalna, a eventualno i
i snižena po tražnja konsutnirati može. Ovo bi se dalo polučiti na taj
način da se obustavi sječa u jednom-dielu šumah gdje se poglavito
proizvode trupci, te odnosni etat prenose u šume, koje nisu
sposobne zo trupce već samo za ciepanu robu, Naročito bi na
to morale pomišljati imovne obdine, koje takovih šuma imadu,
i to u vlastitom interesu, pošto bi ^tako svoje vriednije šume
sačuvale za ono doba, kada će nestati investicionalnih i državnih
šuma, gdje se sada proizvodi najviše surovine za rezanu robu.


Dužic a hrastova, što se uvozi u Njemačku kao t. zv.
bačvarska gradja, potiče većim dielom iz naših šuma, te se je
tek u najnovije doba počela uvoziti iz Amerike i Eusije. Nu
amerikanska roba ne može se takmiti sa našom, jer amerikanska
hrastovina ima suviše tanina, a i šupljikavija je od naše
hrastovine. I na uvoz dužice namjerava se povisiti carina od


0*30 na 0-40 M. po met. centi, ali se nadamo, da obzirom
na kakvoću naše hrastovine ne će time trpiti izvoz naše dužice,
sve kada bi ta povišena carina i u život stupila, jer će
ju tada sami Niemei platiti.


Iz ciele ove razprave možemo stvoriti taj zaključak, da
se pitanje u carini na uvoz drva u Njemačku vrti najviše oko
čamovine, zatim, da će kod nas uplivati samo na produkciju
i izvoz hrastove robe, nu da su država sniženjem
željezničke pristojbe za prevoz ove robe, a šumoposjednici izuašanjem
manje količine drva na tržište kadri paralelizirati eventualnu
povišicu na uvoznoj carini. . . . ć.


§. 2. šum. zakona.


Piše Dr. A. Groglia.
Paragraf 354. o. g. z. (obćeg gradj. zakonika) odredjuje,
da je vlastnost, smatrana kao pravo, ovlast, da radimo po volji
8UĆanstvom i koristima stvari kakove i da svakog inog od toga
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 548 —


izključimo. Dalnje tumačenje ove ovlasti sadržaje §. 362 o. g z.,
gdje se veli, da se podpuni vlastnik može svojom vlastnošdn
služit ili ne služit, da ju može zatrti, prenieti na druge ili odreći
se je bezuvjetno.


Nu vršenje tih vlastničkili prava vezano je na stege, navedene
u §. 364. 0 g. z. Prema propisima tog paragrafa vršenjem
prava vlastničtva.


1. ISTe smiju se vriedjati prava trećega, i
2. ne smiju se kršiti one zabrane, koje propisuju zakoni
u svrhu, da se uzdrži i unapredi obćeno dobro, dakle koje su
izdane u javnom interesu.
Ograoičenja prava vlastničtva uvedena radi javnog interesa
sadržana su, osim u obćem gradj. zakoniku, u raznim specijalnim
zakonima, koji spadaju u javno i u upravno pravo.


Jedno od tih ograničenja jest ustanova, koja dolazi u svim
gotovo šumskim zakonima, i koja odredjuje, da bez dozvol e
nije slobodno ni jedno zemljište oduzeti od
toga, da se na njem više drva ne plode niti
obratiti ga na druge svrhe.


Uvrštenje ovakovog propisa, koje izvire iz načela, što ga
većina šumskih zakona zastupa, da »što je šuma ima šumom
ostati", dakle princip o potrajnosti šuma i šumskog zemljišta,
opravdava se time, što je šuma nuždna iz klimatičkih i oborinskih
razloga, jer nam šuma pruža drvo za gradju i ogriev
i jer šuma upliva i na plodnost stanovitog kraja.


Ako sliedimo razvoj ovog instituta, to ćemo vidjeti, da
prvobitno u zakonima u obće takove zabrane krčenja nije bilo,
već je krčenje slobodno bilo.


Tek u 12. stoljeću nailazimo na prve tragove takovim zabranama,
koje su izdane u svrhu, da se očuva ono šumsko
tlo, koje imade karakter zaštitne šume ili zabrane. U 13. stoljeću
zabranjuje se krčenje onih šuma, koje su se rabile u napučenijim
krajevima za pašu i tovljenje blaga. Osim toga bilo
je takovih zabrana, kojima je bio razlog gojenje divljači.


Ovlaštenici lova bo nastojali su, da si izposluju takove
zabrane krčenja u bojazni, da se, usljed manjeg kompleksa,
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 549 —


šumskog zemljišta, ne bi umanjio broj divljači, a po tomkoristi, koje im je lov donašao.


To stanje trajalo je do konca srednjeg vieka, pa možemo
uztvrditi, da je tada vladalo načelo, slobodnog krčenja a
zabrana krčenja bila je samo iznimka.


Kada se je u šumskim zakonima počeo uvreživati danas
vladajudi princip o potrajnosti šuma i šumskog zemljišta, —
tada su zakoni na temelju tog principa usvojili načelo, da
kao pravilo valja smatrati zabranu krčenja, a
samo krčenje je iznimka.


Potonje načelo usvojeno je gotovo u svim modernim zakonima.
S´ obzirom na samu ovlast krčenja mogli bi se moderni
šumski zakoni lučiti u tri kategorije.


I. U prvu kategoriju spadaju zakoni, koji propisuju
stanovite preduvjete, koji valja da obstaje, da oblast
uzmogne izdati dozvolu krčenja. Ti uvjeti obaziru se na obseg
šumskog zemljišta, koji bi se imalo krčiti, na gospodarske prilike
šumovlastnika, na način šumskog gospodarenja, na sastojinu
i položaj šumskog tla, na okolnost, da li u okolici
imade dovoljno šuma za pokriće drvne potrebe žiteljstva, da
li de kašnje biti od gospodarske koristi za molitelja i t. d.
Primjerice napomenuti ćemo njekoliko zakona ove vrsti.


Članak 35. šumskog zakona za kraljevinu Bavarsk u od


28./3. 1852. odredjuje:


Posvemašnje ili djelomično krčenje dozvoljeno je:


a) ako je odnosno šumsko zemljište nedvojbeno prikladno
za bolje gospodarsko upotrebljenje, a ponajače za oranicu, livadu,
vrt ili vinograd;
b) ako nije nuždno, da šuma ostaje radi zaštite proti
elementarnim nepogodama; i
c) ako šumski ovlaštenici pristanu na krčenje.


Članak 803. rusko g šumskog zakona od 4. travnja 1888
dozvoljava krčenje šumskog tla, koje nije zaštitna šuma ili zabrana
u sliedećim slučajevima :
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 550 —


a) ako to zahtjeva racionalno gospodarenje dobra ;


b) ako se šumsko tlo pretvara u vinograde ili voćnjake;


c) ako se arondiraju granice šumskih okružja, ako je nuždno


za izgradnju putova ili ako se kani na izkrčenom tlu podig


nuti usred šume ma koje vrsti sgrada;


d) u svrhu mjeračine;


e) u svrhu diobe zajedničkog imetka;


f) ako se u zamjenu za izkrčit se imajuće zemljište, pošumi
jednaka površina, na kojoj valja da je drveće već 3 godine
staro i njegov razvoj podpuno osiguran;


g) ako je šumska cestica umjetno zagajena, a drveće nije
postiglo dobu od 20 godina; nu to samo onda, ako ta Čestica
nije jur dana u zamjenu za izkrčeno šumsko zemljište (si. f).


Naredba ministarstva unutarnjih posala od 30. siečnja
1855. 0 gospodarenju u privatnim šumama u Baden u u §-4.
dozvoljava krčenje samo za slučaj, ako je podmirenje drvne
potrebe dotičnog kraja osigurano i ako nije štetno za klimatičke
odnošaje.


Osnova novog zakona šumskog za Cislitavij u spada
takodjer u ovu kategoriju. — §. 4. glasi:


Za izdanje dozvole krčenja zahtjeva se iz javnih obzira:


a) da se namjeravanom inom upotrebom šumskog zemljišta
omoguće ili unaprede udesbe od osobite gospodarstvene ili
javne važnosti; ili


b) da su takovi uvjeti nastupili, da koristi koje nastanu
promienjenom uporabom šumskog zemljišta, prevladaju štetnost,
koja nastaje naumljenim krčenjem i s njim skopčanim umanjenjem
šum. zemljišta u zemlji.


Ove uvjete može zemaljsko zakonodavstvo potanje ustanoviti.


II. U drugu kategoriju uvršćujemo zakone, koji ne ustanovljuju
uvjete za izdanje dozvole krčenja, već prepuštaju oblastima,
da nakon točnog izvidjenja, saslušanja interesenata i
uvaživši sve okolnosti, odluče o podieljenju dozvole.
Na tom načelu temelji se n. pr. kod nas u krieposti stojeći
šumski zakon od 3. prosinca 1852. i šumski zakon
zaMeiningen.
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 551 —


III. Treću kategoriju zastupaju zakoni, koji u pravilu dozvoljavaju
krčenje bez predhodne oblastne dozvole pa samo
napominju slučajeve, u kojima je krčenje zabranjeno.
Tako ugarski šumski zakon (zak. članak XXXI. od
god. 1879.) zabranjuje krčiti šumsko zemljište, koje se nalazi
na obroncima, gorama, strminama; zatim šume koje zaštićuju
raširenje živog pjeska ili koje nisu za visu koju kulturu prikladne.


U §. 17. naredbe o gospodarenju s privatnim šumama u
Bosni i Hercegovini i o šumskom nadziranju tih. šuma
od prosinca 1890. broj 87.922/1. nalazimo sliedede ustanove.


U raštitnim šumama zabranjeno je svako rašumljenje. —
Osim toga zabranjeno je bezuslovno svakomu vlastniku šume:


a) rašumljenje onih dielova šuma, koji leže na strnim nizbrdicama,
koje su u opasnosti, da će voda zemlju ođnieti ili
da će se zemlja srušiti;


b) rašumljenje u tu svrhu, da se šumsko zemljište pretvori
u pašnjak bez drveća.


U druge svrhe dozvoljeno je slobodno rašumljenje vlastniku
šume, koja nije obterećena kmetskim ili tudjim servitutnim
pravima i koja nije zaštitnom šumom proglašena.


Vlastnik šume, koja je kmetskim ili servitutnim pravima
trećih osoba obterećena, ima za rašumljenje potražiti dozolu oblasti.


Kad kmetovi hoće da preduzmu rašumljenje u čiftlučkoj
šumi, moraju dobiti privolu vlastnika šume, koji, u slučaju
da tu privolu dade, mora zamoliti dozvolu oblasti mjesto
kmetova.


Ako promotrimo spomenute zakoske propise, to nam se
čini, da je najshodnije, onaj zakon, koji prepušta oblasti odluku
0 tom, da li se stanovito šumsko zemljište smije uduzeti
šumskoj kulturi. — Tu imademo garancijii, da se ne će učiučini
krivo ni molitelju krčenja a niti će se s vida pustiti
javni obziri, buduć da će oblast izviditi sve okolnosti koje govore
za krčenje i proti njemu, — te tek onda odluku donieti.
Zakoni, koji ustanovljuju preduvjete za krčenje, nisu tako kon
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 552 —


cizni, da bi sadržavali sve uvjete, pod kojima krčenje nije od
štete za promicanje šumarske kulture u zemlji, pa za to se
gdjekojemu ne dozvoljava krčenje u slučaju, u kojem bi mu
inače oblast, kojoj ne bi bili propisani uvjeti za podielenje
dozvole, takovu dozvolu izdala.


Pojam krčenja po našem zakonu.
Naš šumski zakon ne poznaje rieč „krčenje«, već u
§. 2. jednostavno određjuje, »da bez dozvole nije slobodno
nijedno zemljište šumsko oduzeti, da se na
njem više drva ne plode ui obratiti ga u druge
svrhe.« — Eieč »krčenje« rabi se u našem šumskom zakonarstvu
tek u §. 59. provedbene uredbe od 15/7 1895. broj
35633. k zakonu od 22 |I. 1894. o uredjenju šumarsko-tehničke
službe kod političke uprave u kraljevinama Hrvatskoj i
Slavoniji, koji §. ćemo tečajem ove razprave na odnosnome
mjestu citirati.
Naš dakle zakon pod pojmom krčenja subsumira onaj čin
usljed kojeg smo mi stanovito šumsko zemljište oduzeli šumskoj
kulturi; tu je sve;´edno, da li smo ga pretvorili u drugu višu
ili nižu kulturu ili, da bi smo ga gospodarstveno napustili.


— Po tom će slučaj §. 2. nastat onda, ako stanovito šumsko
zemljište, koje smo izkrčili, i za koje ne imademo spomenutu
dozvolu, u roku označenom u §. 3. š. z. opet ne pošumimo
odnosno, ako na njem preduzmemo takove gospodarstvene ili
ine radnje i udesbe, da se iz naravi istib dade zaključiti, da
smo to zemljište trajno oduzeli šumskoj kulturi.
Nu čin, kojim smo stanovito zemljište bez oblastne dozvole
oduzeli šumskoj kulturi, ne smije imati u sebi biljege
opustošenja šume. Dakle ako sa šumom, hoteći ju eksploatirati
ili rabiti njezino zemljište u druge svrhe, tako postupamo,
da dalnje plodjenje drva bude ili pogibelji izvrženo ili
posve nemogaće, — tada takav se čin ne bi mogao kvalificirati
kao krčenje već se imade smatrati opustošenjem. (§. 4.
šum. zakona).
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 553 -
Postupak sa molbama za dozvolu krčenja.


Specijalne njekoje zakonske ustanove odredjuju, da se iz
javnih upravnih obzira imade stanovito šumsko zemljište
izkrciti.


Za to u takvim slučajevima nije nuždna posebna oblastna
dozvola, buduć da je dužnost izkrčenja zakonom ustanovljena.
Tako §. 19. cestovnog redarstva (okružnica c. i kr.
namjestničtva od 10. prosinca 1855. br. 19680. z. v. 1. I. raz.


II. kom. br. 2.) ođredjuje, da se uz državne ceste imade sa
svake strane pet hvatih širine, a gdje šume preko pet sto
hvatih traju, deset hvatih od spoljašnjega kraja cestovnog
jarka, držati čiste od drveća i grmlja.
Postupa k kod toga odredjen je naredbom namjest. vieda
od 22. lipnja 1859. br. 8578. koja glasi:


Ako se porodi potreba, da se promieni širina izsječenog
prostora uz ceste^ koje teku kroz šumu, ako se uz ceste zasadi
šuma, ili ako se na posječenom šumskom tlu opet šumu
gojiti stane, napokon ako se radi o tome, da se odredi širina,
dokle će se uz novo sagradjenu cestu šuma posjeći, — tada
je vlastna pol. oblast suditi o širini prostora, koji imade sa
obje strane ceste biti čist od drveća i grmlja.


Dotična presuda treba da bude osnovana na povjeren stveno
j razpravi , kojom će upravljati perovodni činovnik
političke oblasti uz sudjelovanje gradjevnog činovnika, šumskog
vještaka i vlastnika šuma. — Prigodom te razprave imadu se
razviditi položaj ceste, kakvoća zemljišta i gradiva za uzdržavanje
ceste, odnošaj podneblja, javna sigurnost, imade se obazrieti
na osobite redarstvene razloge, na način šumskog gospodarenja
i t. d.


U smislp §. 47. provedbene naredbe k zakonu od 31. prosinca
1891. o vodnom pravu imadu se nasadi, prieče za
slobodno odticanje vode na tri metra od ruba obale, korita
graba i kanala, koji nisu brodivi i za splavi prikladni, izkrciti,
u koliko radi brzog pada vode nisu nuždni za preprečenje
odronenja obalnog tla.
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 554 —


Dalnju odredbu krčenja nalazimo u §. 18. vinogradarsko
g red a od 28. prosinca 1885., po kojoj valja izkrčiti
sve ono drveće, koje zasjenjuje trsje.


U drugim slučajevima valja kod oblasti zamoliti dozvolu
krčenja.


Pitanje nastaje, da li je stanoviti vlastnik zemljišta dužan
zamoliti dozvolu, ako kani na svojem dobru promjeniti kulture
tako, da bi recimo oranicu´ pretvorio u šumu, a isti kompleks
šume izkrčio. Pisac F. J. Schopf u djelu »Handbuch der
Forstverfassung, des Forstrechtes um der Forstpolizei« rješava
to pitanje tako, da za to nije nuždna dozvola, buduć da
se površina šumskog zemljišta ne mienja, već da šumovlastnik
imade tu pretvorbu samo prijaviti oblasti, da ona uzmogne vršiti
nadzor nad tim, da li će on sbilja opredieljeno pošumljenje
preduzeti.


Mi ne dielimo to mnienje, buduć da šumski zakon u §. 2.
izričn o ustanovljuje, da se bez dozvole oblasti ne smije ni
jedno zemljište oduzeti šumskoj kulturi, — pa bi se ovakovim
činom, makar se šumska površina ne bi umanjila, ipak mimoišao
zakon.


Valja na dalje imati na umu, da je ustanova §. 2. šumskoredarstvene
naravi, — pa da za to oblast imade odlučiti, da
li je iz šumsko-redarstvenih propisa i javnih interesa dopustivo,
da se stanovito zemljište izkrči; ne može se pako to ostaviti
na volju vlastnika.


Molb a za dozvolu krčenja upravlja se na onu kr. kot.
oblast, (gradsko poglavarstvo) u čijem području odnosna šuma
leži.


U toj molbi imadu se točno i vjerno opisati i iznieti sve
okolnosti, koje se na šumu odnose ; za tim joj valja priložiti:


1. Izvadak onog gruntovnog napisnika (uložka,) u koji je
upisana dotična šuma. To je nuždno, da oblast ustanovi tko
je vlastnik šume, nije li možda šuma suvlastničtvo od više
osoba, da li je šuma obterećena služnostima i da li imade
tražbina, koje su na istu zalogopravno osigurane ;


ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 555 —


2. Preris iz kataetralne mape, iz kojeg de biti vidljiv položaj
krčit se imajućeg zemljišta prema ostalim susjednim zemljama
i prema eventualnim vodama i putevima;
3. Katastralni posjedovni list, da se iz njega uzmogne razabrati
površina šume.
Osim toga valja u molbi razjasniti sve razloge, radi kojih
se zemljište obrada u drugu vrst gojifbe i zasvjedočiti vjerojatnim
činjenicama, da je krčit se imajuće zemljište prikladnije
za inu kulturu nego li za šumu.


U koliko se kani zemljište upotrebiti za kakove gospodarske
i industrijalne udesbe, valja nuždu odnosno korist istih
zasvjedočiti.


Razprava.
Na takovu molbu imade oblast odrediti u
smislu §, 23. šum. zakona razpravu nalicu mjesta,
na koju valja da pozove sve interesente i šum.
vještake ; nu postupak ne će biti ništetan, ako razpravi
prisustvuje samo jedan vještak. Medjutim razprava odredit će
se samo onda, ako iz službenih spisa ili iz izvješća kr. kot.
šumara, podnesenog u smislu §. 42. provedbene naredbe bana
kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od 15. prosinca 1895.
zakonu od 22. siečnja 1894. (kojim se uredjuje šumarsko-tehnička
služba kod političke uprave u kraljevinama Hrvatskoj i
Slavoniji) oblast ne ustanovi, da se radi o krčenju šume, koja
imade iz šumsko-redarstvenih razloga šumom ostati. — (Zaštitne
šume, zabrane, šume u bujičnom području, šume, koje se
steru u vrelovju potoka, rieka, šume na krasu).
U praksi vodi povjerenstvenu razpravu žup. šumarski izvjestitelj
kao član žup. upravnog odbora, a to se obrazlaže
time, što dozvolu krčenja izdaje žup. upravni odbor, pa za to
da imade i njegov član u ime njegovo voditi razpravu. - Nu
mi zastupamo mnienje, da tu razpravu, koja se imade voditi
u smislu §. 23. š. zakona, — valjda da vodi kr. kot. oblast
(gradsko poglavarstvo) s razloga, što se žup. upravni odbor ne
može smatrati razpravnom oblasti, već je to samo organ, koji
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 556 —


u sjednicama odlučuje o predmetima, koji su njegovoj nadležnosti
ustupljeni. — Sam pako šum. izvjestitelj ne bi mogao
obaviti očevid, odnosno razpravu budud da za to u zakonu ne
ima uporišta i jer se očevidi u smislu šum. zakona (§. 23.
šum. zakona) imadu obaviti pod vodstvom perovodnog činovnika
političke oblati.


Sama razprava imade se voditi sliedećim
redom . Ponajprije valja ustanoviti u smislu naredbe kr. zem.
vlade, odjela za unutarnje poslove od IžjII. 1879. br. 2914.:


1. Kakav je položaj, tlo, okoliš i obrast odnosne šumske
čestice, te koja joj je površina; sačinjava li možda samo
omanju osamljenu sastojinu, koja leži medju zemljištima inake
kulture;
2. Da li bi možda uslied krčenja odnosno posječenja mogla
nastati kakova pogibelj za susjedno koje šumsko zemljište;
3. Da li je to šumsko zemljište prikladnije za oranice ili
livade ili pako za šumski uzgoj;
4. Ne će li se možda uslied krčenja te šume koja oveća
šuma načeti, te možebitnim zasjecima u svojim granicama gore
arondirati;
5. Leži li čestica u području kojeg izvirišta ili u bujiČnom
području, u vrelovju rieka i potoka, na krasu;
6. Leži li u obćem interesu, da odnosno zemljište ostane
šumom i nije li to možda nuždno radi klimatičkih i oborinskih
razloga.
Zatim valja saslušati zemljištne susjede o tom, da li su
sporazumni krčenjem, odnosno ne će li biti štetno za njihova
zemljišta, ako se dotično šumsko zemljište izkrči.


Nadalje valja ustanoviti, da li imadu koje osobe na šumu
kakovo privatno-pravne zahtjeve; te osobe valja saslušati i dati
im zgodu, da kod razprave iznesu svoje eventualne prigovore
proti krčenju.


Takovi interesenti mogu biti:


a) Suvlastnici i suposjednici odnosnog šumskog
zemljišta, buduć da oni takodjer imadu pravo razpoložbe sa
dotičnim zemljištem ;
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 557 —


b) osobe, koje imadu kakovu bud osobnu bud stvarnu
služnost na to zemljište;


c) bipotekarni vjerovnici, buduć da se može predmnievati,
da su oni sklopili zajmovnu pogodbu samo s´ obzirom
na šumsko-zemljište, koje imade zalogopravno osigurati
tražbinu njihovu, — pa krčenjem istog može se vriednost hipoteke
umanjiti.


Napokon valja ustanoviti, ne leži li krčit se imajuća šuma
u okolišu željeznice.


U tom pogledu valja držati se sliedecih propisa:


Željeznički prometni red od 16 studenoga 1851.
zem. zak. i vladni list za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju od


g. 1852. II sv.) u §. 99. odredjuje:
U okolišu željeznica ne smiju medjašnici ništa graditi niti
praviti, što bi obstanku željeznice ili pristojstvu njezinu ili
urednom i sigurnom upotrebljenju iste pogibeljno moglo biti
ili što bi moglo dati povoda požaru, a §. 100. istog reda odredjuje:
krčit i šume , grmovje ili rastivke, sječi ili spuštati
pojedina stabla, tjerati marvu na pašu, kapati zemlju ili u obče
činiti štogod, po čem de se zemljište moči razrovati ili po čem
će predmeti kojekakovi na željeznicu padati ili zemlja se otrgavati
ili kamenje odvaljivati, zabranjeno je na onim
mjestima, što ih zvana na to oblast iz ovog razloganaročito
naznači.


Naredbo m bana kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
od 1. travnja 1891. br. 7136. odredjen je postupak i
nadležnost oblasti za provedbu ustanova §. 99. i 100 citiranog
željezničkog reda u pogledu ustanovljenja granica za siečenje
šuma i drveća, za spuštanje i splavljanje drva itd.


Stoga će razpravna oblast u tom slučaju ustanoviti, da li
je gore opisani postupak obzirom na krčit se imajuće zemljište
proveden, te resultat eventualnog postupka u razpravnom zapisniku
ustanoviti.


Ako to već učinjeno nije, valja da kr. kot. oblast k raz*pravi
pozove odnosno željezničko ravnateljstvo, i da o razpravi
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 558 —


obaviesti kr. zem, vladu; pa de dalje postupati u smislu spomenute
banske naredbe od 1. travnja 1891. br. 7136.


Osim spomenutih točaka, na koje valja kod razprave obzir
uzeti, mogu se poroditi razna pitanja i stranke mogu staviti
razne predloge, koje tada valja takodjer u razpravu povući.


N. pr. Molitelj nudi u ime kompensacije za izkrčit se imajude
zemljište, da će pošumiti oranicu ili livadu manje vriednosti
ili šumsku enklavu ili česticu, kojom će se bolje arondirati
ostali šumski kompleks; itd.
Oblasti nadležne za izdavanje dozvola i molbeni
teeaj.


Nakon zaglavljene razprave imadu se svi spisi zajedno sa
posebnim mnienjem šum. tehničara predložiti nadležnom žup.
upravnom odboru, odnosno ako šuma leži u području gradova,
navedenih u §. 1. zakona od 21. lipnja g, 1895. (o ustroju
gradskih obćina u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji) kr. zem.
vladi (§. 120. tog zakona).


U smislu bo §. 25. toč. 2. zakona od 5 veljače 1886. (o
upravnim odborima u županijama) nadležan je žup. upravni
odbor da u prvoj molbi izda odluku, kojom se podjeljuje dozvola,
da se šumsko zemljište preobrati u druge vrsti gojitbe.
Iznimka od toga ustanovljena u §. 1. i 120. cit. zakona o ustroju
gradskih obćina. Za šume ležeće u područje gradova
Zagreb, Varaždin, Osiek i Zemun izdaje takovu dozvolu u
prvoj i zadnjoj molbi kr. zem. vlada, odjel za unutarnje
poslove.


Dogadjalo se je, da je kr. zem. vlada, odjel za unutarnije
poslove kao vrhovna nadzorna oblast saznala za pravomoćne
odluke, kojima se je dozvoljavalo krčenje i koje su se protivile
javnim interesima i šumskim redarstvenim propisima.


Da se takova šta više ne dogodi dužan je žup. upravni
odbor u smislu naredb e kr, zem. vlade, odjela za unutarne
poslove od 12. veljače 1879. br. 2914. u svakom slučaju, gdje
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 559 —


se radi o izdanju dozvola za krčenje šuma i obraćanja šumskog
tla u drugu kulturu, prije meritornog riešenja dotične molbe
odnosne razpravne spise zajedno sa strukovnim mnienjem kr.
žup. šumarskog izvjestitelja predložiti kr. zem. vladi na s t r ukovnopreizpitanje.


Nakon provedenog strukovnog izpitanja po kr. zem. vladi
doniet će žup. upravni odbor odluk u o tom, da li i uz
koje uvjete se molbi udovoljuje ili da li se molba odbija. Kod
meritornog rješavanja tih molba valjalo bi se držati sliedečih
načela:


A) Krčenje se ne smije dozvoliti ni u jednom
slučaju:


1. Ako je suma stavljena pod zabranu i to sve dotle
dok se zabrana ne digne (§. 19. šum. zakona).
2. Ako je dotična šuma zaštitna šumat. j. ako se
nalazi na zemljištu, koje bi se lako razraliliti moglo, kada bi
se široke prostorine drvlja lišile; ako se nalazi na strmcima
velikih visina; ako je visoka šuma na gornjem rubu šumske
vegetacije; ako se nalazi na obali povećih voda, gdje obale ne
sačinjavaju pećine; ako se nalazi na obroncima gora, gdje se
je bojati popuzina zemljišta (§. 6. i 7. šum. zakona).
3. Ako se šuma stere u vrelovju potoka, rieka i ljekovitih
voda, kao što i ako se nalazi n a kras u (§. 24. provedbene
naredbe od 15 srpnja 1895. br. 35633.).
4. Ako se šuma nalazi u bujičnom području. (Zakon od
22. listopada 1895. o uredjenju bujica).
B) Stoji li odnosna šuma pod oblastnim nadzorom
tad valja da predleži predhodna dozvola dotične oblasti, da se
smije šuma krčiti.


1. Za šume, koje su vlastnost crkava, župnh i biskupskih
nadarbina, kaptola, manastira, crkvenih
redov a i crkveni h zaklada izdaju takovu dozvolu nadležna
duhovna oblast i kr. zem. vlada, odjel za bogoštovje i nastavu,
kao vrhovne nadzorne oblasti nad crkvenim imetkom.


ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 560 —


2. krčenje šuma, navedenih u §. 1. zakona od
26. ožujka 1894. (o stručnoj upravi i šumskom gospodarenju
u šumama, stojećim pod osobitim javnim nadzorom) predpostavlja
odstup od gospodarstvene oprave odnosno programa, za
to valja u smislu §. 5. ovog zakona izposlovati od kr. zem.
vlade dozvolu za takav odstup. — Razumieva se, da kod zem-
Ijištnih zajednica imade predležati i zaključak glavne skupštine
svih ovlaštenika, kojim se odnosno krčenje zaključuje. (Zakon
od 25. travnja 1894. o uredjenju zemljištnih zajednica §. 31.).
3. Za šume, koje sačinjavaju povjerbinsku imovinu
izdaje takovu dozvolu u smislu §§. 228. i 254. iz. parb. postupnika
povjerbinska oblast.
4. Kod šuma krajiških imovnih obdina, nuždna je dozvola
kr. zem. vlade, a kod onih kr. državnog šumskog erara
kr. ug. ministarstva za poljodjelstvo
5. Ako se radi o šumi, važnoj izstrategičkih ili
obranbeni h razloga, tada valja staviti se u sporazumak
sa ministarstvom rata.
C. Kod prosudjivanja predmeta nije dozvoljeno, da se presudna
oblast obazre samo na šumsko-redarstvene odnošaje šume,
ved imade i izpitati, kako de upitno krčenje djelovati na klimatičke
i atmosferičke, a po tom i na gospodarstvene prilike
odnosnog kraja. (Vidi Lorey: »Forstpolitik«).
D) Ako se radi o krčenju znatnije šumske površine, shodno
de biti, ako se predhodno sasluša mnienje kulturno g odbora
odnosno vieda.


E) Ako je prigodom razprave podignula koja osoba kakav
privatno-pravni prigovor, tad u odluci valja šumskog
vlastnika, koji dozvolu traži, odputiti na put redovite pravde,
da dokaže svoje pravo proti prigovaratelju. Nu takovoj tužbi
ne de biti mjesta, ako je politička oblast na temelju povedene
razprave odlučila, da se zamoljeno krčenje rad i javni h
interes a ne može dozvoliti. Dok ne bude eventualno podignuta
parnica konačno dovršena, ne smije upravna oblast
izdati zamoljenu dozvolu, te se u šumi ne smije preduzeti
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 47     <-- 47 -->        PDF

- 561


nikakova promjena, koja bi njezinom staležu štetna bila.


(§. 2. š. z.).
F) Pitanj e nastaje , da li valj a u odluc i odre dit
i rok, u koje m se im a izkrcen o zemljišt e obra tit
i u uamienjen u svrbu ?
U šum. zakonima stranih država imade u tom pogledu


raznih norma. Tako njeki zakoni ođredjuju stalan, obde valjani
rok, drugi ođredjuju, da oblast prigodom izdanja dozvole
krčenja odredi primjeren rok. N. pr. citirani Bavarski zakon
u §. 38., šum. zakon hessenski od 15. studena god. 1833. u
§. 89. itd.


Naš šumski zakon ne ima u obce nikakov propis glede
tog roka. Nu ne ima dvojbe, da oblast u dozvolbenoj
odluci imade takav rok odrediti i to s razloga,
što u samoj dozvoli leži implicite uvjet obraćanja šumskog
zemljišta n drugu koju svrhu; za to bi vlastnik šume svakako
imao izkrceno zemljište opet pošumiti i zagajiti, ako tomu
uvjetu ne bi udovoljio.


Taj rok s obzirom na §. 3. šum. zakona ne bi smio biti
dulji od 5 godina.
Ovo stanovište zastupano je u našoj judikaturi. Tako rješitba
kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od 1. srpnja


g. 1899. br. 32675., a zastupa ga i pisac F. I. Schopffu spomenutim
svojem djelu.
G) U odluci valja svakako odrediti tko će nositi troš kov
e postupka. Ove troškove nosit će u pravilu vlastnik
šume, odnosno onaj posjednik šume, na čiju molbu i na čiju
korist je odnosni postupak poveden. Kod tog prosudjenja svejedno
je na koji način je molba riešena.


Odluka imade se dostaviti svim interesentima, pa ako ju
je izdao u prvoj molbi žup. upravni odbor, dozvoljen je proti
istoj u smislu §. 29. zakona od 5. veljače god. 1886. (o
upravnim odborima u županijama) u roku od 14 dana, računajuć
od dana dostave njezine, u tok na kr. zem. vladu. Ovaj
utok imade odgodnu moć, pa se prema tomu do pravo
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 562 —


modnosti odluke, kojom se dozvoljava krčenje, ne smije ništu
poduzeti, što bi staležu šume škoditi moglo.


U slučajevima §. 1. cit. zakona o ustroju gradskih obćina
izdaje kr. zem. vlada odluku u prvoj i zadnjoj molbi, pa
za to se takova odluka može odmah izvršiti.


Mimogred navesti demo ustanove cit. ruskog šumskog zakona,
jer se odlikuju svojom osebujnošdu. Cl. 804. glasi: »Ako
vlastnik šume kani preduzeti u slučajevima §. 803. (citiran je
u uvodu te razprave) krčenje šumskog zemljišta, tad je dužan
0 tom obaviestiti nadležni šumski odbor, te navesti razloge,
koji su ga na to potakli. Ako šumski odbor u roku od 6 mjesecih
od dana obavješćenja, ne zabrani molitelju krčenje, —
tad se uzima, da se krčenje dozvoljava, pa ga šumovlastnik
može odmah preduzeti«.


Posljedice oblastne odluke.


Nakon pravomoćnosti odluke mogli bi primjerice nastati
sliededi slučajevi:


Šumovlastnik kani šumsko zemljište pretvoriti
U drugu svrhu, nego li je ona, za koju je krčenje
dozvoljeno. Po našem mnienju ne smije on to preduzeti
bez oblastne dozvole, buduć da se svrha, za koju
je dana dozvola, imade smatrati kao uvjet, a šumovlastnik
nije vlastan, da sam promieni uvjet, uz koji je dozvola podieljena.


Ovakav propis sadržaje n. pr. Bavarski zakon.


Kr. zem. vlada sazna, da se pravomoćna odluka
žup. upravnog odbora protivi šumsko-redarstvenim
propisima odnosno javnim interesima.
U tom slučaju vlastna je kr. zem. vlada vlašću svoje vrhovne
nadzorne moći, da odnosnu odluku ukine i prema stanju stvari,
da ili krčenje zabrani ili u koliko je već šuma izkrčena, odredi
njezino ponovno pošumljenje u roku, označenom u §. 3. šum.
zakona. Tom ovlašću poslužila se je kr, zem. vlada već u više
konkretnim slučajevima.
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 56a —


Isto načelo vriedi i u Cislitaniji, gdje je vrhovno upravno
sudište u Beču izdalo više sličnih rješitaba, n. pr. rjesitba od


23. studenoga god. 1893. br. 3925., a ministarstvo za poljodielstvo
rješitbe od 18. veljače g. 1874. br. 260. 3. veljače
g. 1870. br. 102. (Vidi Majerhoffer: Handbuch fiir den politischen
Verwaltung8dienst svez. VI. str. 229, petog izdanja
od g. 1900.).
Ako je dozvola krčenja izdana samo na stanovito
vrieme, tada je dužan šumovlastnik, da kad izteče
vrieme, odnosno zemljište opet pošumi i zagaji. U smislu
§§. 22., 42. i 69. cit. provedbene naredbe od 15. srpnja 1895.
br. 3563. osobita je dužnost šumarskih tehničara stojedih u
službi političke uprave, da bdiju nad tim, da odnosno zemljište
bude u propisanom roku pošumljeno; pa u koliko vlastnik
to učinio ne bi, imadu to predpostavljenoj oblasti prijaviti,
koja će tada proti njemu postupati u smislu §. 3. šumarskog
zakona.


Oblastni nadzor, koji se odnosi na krčenje i postupak
radi nepovlastnog krčenja.


Dužnost je oblasti i njezinih organa, da bdiju nad time,
da šumsko zemljište ne bude bez oblastne dozvole pretvoreno
u druge svrhe.


Pozitivne propise glede toga sadržaje provedbena naredba
od 15. srpnja "g. 1895. br. 35633. k zakonu od 22. siečnja


g. 1894. (kojim se uredjuje šumarsko-tehnička služba kod političke
uprave u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji, zbornik
od g. 1895. kom. XIII. br. 46.), a glase;
1. Županijski šumski izvjestitelj dužan je paziti,
da se u njegovom službenom području šume samovoljno i bez
dozvole ne pretvaraju u drugu vrst gojitbe (§. 23. si. b);
2. kr. kotarski šumar imade pregledati sva šumišta,
koja se u smislu §. 2. šum. zakona ponovno pošumiti imadu
(§ 42.), i


ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 564 —


3. svako nedozvoljeno i samovoljno krčenje šumskog tla
i pretvaranje istog u drugu vrst gojitbe, imat de nadluga r
prijaviti predpostavljenom mu šumarskom tehničaru (§. 59.
si. g).
Ako šumarski tehničari pronadju koje zemljište, koje je
bez oblastne dozvole oduzeto šumskoj kulturi, dužni su to
odmah prijaviti predpostavljeuoj oblasti. Šum. tehničar odnosne
oblasti valja:


1) da na licu mjesta u prisutnosti šumovlastnika izpita
stanje stvari;


2. da ustanovi, ne govore li javni obziri za to, da se
naknadno izdade dozvola krčenja;
3. da ustanovi, na koji bi se način i kojim sredstvima
moglo najshodnije ponovno pošumljenje preduzeti;
4. da ustanovi rok, u kojem bi se imao izkrčeni dio
šume opet naploditi. O tom uredovanjti imade se nastaviti obrazloženi
zapisnik.
Oblasti za izricanje odluke i molbeni tečaj.


Zapisnik o uredovanju, odnosno očevidu šum. tehničara,
zajedno sa eventualnim ostalim spisima imade se bezodvlačno
predložiti žup. upravnom odboru, odnosno za šume ležeće u
području gradova Zagreb, Varaždin, Osiek i Zemun kr. zem.
vladi radi izdanja odluke.


U odnosnoj odluci valja:
a) proti prekršitelju izreci primjerenu kazhu, ustanovljenu
u §. 2. š. z.;
b) izdati odredbu glede ponovnog pošumljenja izkrčenog
zemljišta.


c) odrediti rok, u kojem imade to pošumljenje izvedeno
biti; kod toga valja uzeti u obzir mnienje šum. vještaka, koji
su očevid obavili;


d) zaprietiti se prekršitelju novom kaznom, ustanovljenom
u §. 2. šumskog zakona, ako pravovremeno ovoj odluci ne
udovolji.
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 565 —


Ako su na izkrčenom zemljištu izvedene sa vedim troškom
više kulture ili ako šumovlastnik naknadno zatraži oblastnu
dozvolu tad se u odluci imade ponovno pošumljenje odrediti
uvjetno ; naime u koliko zamoljena dozvola krčenja izdana
ne bi bila. — Nu kaznu valja uvjek izreći.


Proti prvomolbenoj odluci, koju izdaje žup. upravni odbor
temeljem §. 25. toč. 2. cit. zakona od 5. veljače god. 1886. o
upravnim odborima u županijama, dozvoljen je utok u roku
od 14. dana na kr. zem. vladu.


Ako šuma leži u području gradova, navedenih u §. 1. cit.
zakona od 21. lipnja god. 1895. o ustroju gradskih obćina,
tada kr. zem. vlada izdaje odnosnu odluku u prvoj i zadnjoj
molbi.


Kazna ustanovljena u §. 2. šum. zakona.


§ 2. odredjuje: tko samovlastno obrati zemljište šumsko
na druge svrhe, ima se kazniti globo m od 1 for. do 5 for.
od svakog dolnjo-austrijskog jutra odnosno od svakih šestdeset
ara.


Ova se globa ne može u odluci pretvoriti u supletornu
kazan zatvora, buduć, da za to ne ima zakonskih propisa.
(Vidi rješitbu bečkog ministarstva unutarnih posala od


10. siečnja 1880. br. 585. Mayerhoffer VI. svez. str. 230.).
Globa ta imade se tek pretvoriti u zatvor, ako se tečajem
ovrhe ustanovi da nije utjeriva.
Po zakonu za Krajin u imade glede toga iznimka, koja
glasi: U pogledu krajišnika, koji spadaju u koju krajišku zadrugu,
imade se svakih 5 forinti globe zamieniti jednim danom
zatvora ili radnjom u šumi.


U smislu čl. III. ces. patenta od 24. lipnja 1857., kojim
je uveden šumski zakon od 3. prosinca 1852. utrnjuje kažnjivost
radi bezpovlastnog krčenja ´ z a g o d o m, ako prekršitelj
nije u roku od 6 mjeseci od dana počinjenog narušaja bio uzet
pod iztragu. (U tom smislu izdana je rješitba kr. zem.


41
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 566 —


vlade, odjela za unut. poslove od 17. siečnja god. 1900.
br. 59508. — 1900.).
Ako se stanovito zemljište izkrei u razno vrieme to za


svaki čin, kojim se je pojedini komad izkrčio, započima novi
rok od 6 mjeseca onim Časom kad je krčenje odnosnog diela
preduzeto.


Nu dužnost ponovnog pošumljen ja bezpovlastno
izkrčenog šumskog zemljišta ne zastar
u j e n i k a d a.


Primjećuje se, da se u šumarskim krugovima občenito
drži, da je u našem zakonu označena globa odveć nizka, a da
bi mogla uspješno djelovati u šumsko-redarstvenom obziru.
Strani zakoni imadu u tom pogledu znatno više globe, — a i
u Cislitaviji uvidjela se je ta manjkavost, pa su u novoj zakonskoj
osnovi uvedene veće globe. (§. 69.).


Provedenjeoblastne odluke.


1. U koliko vlastnik privatne šume ne bi udovoljio odredbi
glede ponovnog pošumljenja izkrčenog zemljišta, imade
se zaprećena mu globa propalom proglasiti i pod pretnjom
nove globe naložiti mu upitno pošilmljenje.
Nu ne ima dvojbe, da političkoj oblasti, kojoj nadleži
nadzor nad tim, da se takove odredbe de facto provedu, pristoji
pravo, da zatraži od posjednika, da joj u svrhu preizpitanja
predloži gospodarstvenu osnovu odnosno program. To
pravo pristoji oblasti ako je ona došla do uvidjavnosti, da se
u stanovitom slučaju može ponovno pošumljenje osiguranim
smatrati samo tada, ako se provede na temelju sistematične
gospod. osnove, odnosno programa. Samo pravo pako temelji
se na §. 2. šum. zakona, po kojem mogu oblasti odrediti ponovno
zagajenje izkrčenih površina i na §. 23. šum. zakona,
po kojem su pol. oblasti dužue voditi skrb o tom kako se
gospodari šumama.


To načelo izraženo je u r j e š i t b i c. kr. vrhovnog sudišta
od 11. lipnja god. 1883. br. 1596. (Budwinski
god. 1883.).