DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 71     <-- 71 -->        PDF

— 505 —


(U bosansko-hercegovačkoj zemaljskoj šumarskoj
službi). Bivši šumarski vježbenici u šumarskoj službi kod političke
uprave u Hrvatskoj i Slavoniji a poslie šumarski asistenti u bosanskohereegovačkoj
zemaljskoj šumarskoj službi Milan Drnić i Košta Klem
e n č i ć imenovani su šumarskimi upravitelji u X. činovnom razredu u
istoj službi prvi u Dubiei a potonji u Krupi.


Zakoni i normativne naredbe.


Okružnica hrv.-slav -đalm. zemalj. vlade odjela za unutarnje poslove
od 22. srpnja 1901. br. 18028. u predmetu motrenja pticah selicah
u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji.


Kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove i
odjel za bogoštovje i nastavu smatra nakon izjave ravnateljstva narodnoga
zoološkoga muzeja i predsjedničtva „hrv. naravoslovnog družtva u
Zagrebu" potrebnim, da se po čitavom području Hrvatske i Slavonije počevši
od g. 1901. dalje sustavno obavlja motrenje ptica selica na što više
mjesta, te da se opažanja u tom predmetu redovito pripošalju središnjoj
postaji „Hrvatskoj ornitoložkoj centrali" u Zagrebu, u svrhu znanstvenog
ovozemnog iztraživanja.


Toga
radi nalazi kr. zemaljska vlada odrediti, što sliedi:


1. Prema priležećem naputku imadu se revno motriti barem seoska
lastavica i roda, uz to kukavica i šljuka. U koliko pako bude moguće,
neka se uvaže i izpune ostale točke naputka.
2. Bilježke o motrenju poslati će se izravno na „Krv. ornitoložku
centralu*
i to pouzdano unutar za to odredjenog roka:
za proljetno seljenje najkasnije do konca svjbnja, a
za jesensko seljenje najkasnije do konca studenoga.


3. Točni naputak prilaže se ovoj okružnici. Tiskanice za prijave
dostaviti će se naslovu naknadno.
Ravnateljstvo kr. gospodarskog učilišta u Križevcih kao što i ravnateljstva
svih ratarskih i vinogradarskih škola, pučkih i učiteljskih škola,
te Ingarski tečaji imadu pobudjivati interes svojih pitomaca na takova
opažanja.


Stručnim tumačenjem uputit će ih u odnosnim znanostima, te će
usljed toga rada dobivene posve pouzdane podatke takodjer odaslati neposredao
ornitoložkom središtu.


Obzirom napokon i na to, da akademijska mladež, koja ,8e je posvetila
šumarskom zvanju, tome u praksi i zbilja u svakom pogleda odgovoriti
uzmogne, želi kr. kr. zemalj. vlada, da njezini učitelji stručnjaci