DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 65     <-- 65 -->        PDF

— 499 —


i IV. u kojima se on sa puno mara trudi, da od šume unatoč
svih snjom skopčanih servituta, koji ju obterećuju, — ipak još
nešto »vriednoga« učini. Iz ovoga naime rada sam ja razabrao,
da često sav teret servituta neleži baš .samo u kvantitetu
istih, nego baš i u samome načinu, kako se ta prava uživaju.
— Pa čitavi hektari travuljinom obraslog zemljišta, moraju
često puta kao trulež da leže i da propadaju, akoprem bi
se potreba urednog travarenja iz redovitih pravilnih sječina pokriti
mogla. A zašto ? Zato što takovo uredjenje potiče iz dobe,
koja se je danas već preživila. Kratko i jasno rekavši, biti če
sva nastojanja šumara, da obterečenu šumu kao ozbiljnu šumu
uredi i udesi, kao što to današnje vrieme ili još više budućnost
od njega tražiti može i mora — uzaludna, i to sve dotle, dok
mu zakonodavstvo u pomoć nepritekne, te neprilagodi ove terete
šuma t. j . servitute šumske današnjim zbiljnini potrebama
poljskoga gospodarstva, koje razumije se po sebi niti iz daleka
oštetiti ne smijemo, da se s´ druge strane opet i same potrebe
poljskog gospodarstva današnjim obstojnostima upriliče, a da
nam šuma ne ostane uvjek igračkom ovlaštenika.


Na državi bi bilo da prema predavanju Melardovom na
parižkom kongresu svuda posreduje, a u interesu neocjenjive
vriednosti šum. sastojinah u našim planinama. — Dao Bog,
da već naši najbUži nasljednici ugledaju sa samim zelenim
blagom pokrivene jedinstveno liepe naše Alpe.«


Novi njemački carinski cienik, sa šumarskog
gledišta.


Piše Š. S. Belamarić, kr. kot. šumar I. razr.


Objelodanjenje osnove novog carinskog cienika njemačke
carevine, kojega kani uvesti — je li hotomično ili ne, to ne
<5emo izpitivati — izazvalo je buru negodovanja cielokupue