DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 473 —


1. Drvo u godišnjih sječinali prodaje se na panju, u kojem
slučaju ili kupac sam izradi ovdje nalazeda se stabla, ili pako
po poduzetniku izraditi dade.
2. Godišnji drvni etati sječinali prodavaju se na skladištima
parnih pilana, ili na inima, u tu svrhu namještenima stovarištima;
u kojem slučaju prodavaoc izradbu obično sam u vlastitoj
režiji obavlja, ili ju poduzetniku izdaje.
3. Dogadja se i taj slučaj, ali redje, da šumovlastnik godišnji
drvni etat sječina sam na rezanu ili inu raznovrstnu robu
izradjuje, te gotove proizvode unovčuje. Šumovlastnik u ovom
slučaju takodjer ili sam, u vlastitoj režiji, obavlja izradbu, ili
ju poduzetniku prepusti.
Prvi način spomenutih izradba, naime unovčivanje drvnog
etata na panju, svakako je za prodavaoca najudobniji, rieši se
na taj način onoga, sa izradbom skopčanoga većega truda, ukloni
nadalje od sebe onu neugodnu svadju, koja svagdje prigodom
primo-predaje izvadjenih šumskih proizvoda, obično nastane.


Kupac će osobito u onih, za trgovinu drva nepovoljnih
godina nastojati, da trupce i gradju i t. d., za manje vrijedne
proglasi, koje onda u obće ili ne prima, ili samo uz njemu povoljne
cijene.


Ova prodaja na panju, sa financijalnog gledišta, nije najpovoljnija,
pošto se ona na procjeni u sječinah nalazeće se
drvne gromade temelji, koja je, kao i svaka ina procjena, više
manje nesigurna, koju nesigurnost kupci često vrlo vješto u
svoju korist upotriebiti znaju. Osim toga oni redovito, za veću
sigurnost, sa znatno većim ti´oškovima računaju, nego kakovi
će kod izradbe i izvažanja faktično nastati.


Mnogo briga zadaje kupcu i ta okolnost, da kupljeno drvo
dulje vrijeme u njegovima rukama ostati mora, pošto od obaranja
do prodaje obično poldrug, dapače i dvije godine minu,
te tako ona šteta, koja bi kroz ovo vrijeme dogoditi mogla,
njega obterećuje.


Na uštrb prodaji na panju, služi još i ta okolnost, da kupac
u ovu trgovinu razmjerno znatno veću glavnicu uložiti mora,
već u onom, kada drvni materijal u izradjenom stanju kupuje.