DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1901 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 435 —


članarine za g. 1901. 4 K,; Kr. šum. ravnateljstvo Zagreb, članarine lugarah
II. obrok 1901111156 K.; Šumarija n Gjurgjevcu, članarina i upisninu
za lugare 68 K.; Šumarija u Goli, članarina i upisnina za lugare
12 K.; šumarija u Kupinovu, članarine lugarah, za 1901. 7 K : Krešimir
Mifka, šumar, članarina i upisnina, 12 K.; Šumarija u Morovidu, članarina
za lugare 1901. 18 K.; Kr. šumar, ured Otočac, predplata za god.
1901. 100 K.; Isti članarine lugarah za II. polag. 1901. 109 K.; Josip
Sclimiđt, šamar, na račun članarine 20 K. Antun Sajnović predsjednik,
Vinkovci članarina i upisnina. 12 K.; Šumarija u Ogaru, članarina lu
garah za g. 1901. 8 K.


Broj 46.573. — 1901.


Natječaj.


Na mudroslovnom fakultetu kr. sveučilišta Pranje Josipa I. u Zagrebu
imaju se početkom listopada t. g. popuniti sliedeea stipendialaa
mjesta za slušatelje šumarstva:


a) Grada Varaždina 1. štipendij sa
400 K.


b) Građa Osieka 1. štipendij sa
400 K.


e) Obćine Trsat 1. štipendij sa . .
400 K.


d) Obćine čabar 2. stipendija po
400 K.


e) Iz
zemaljskih sredstvah 5 stipendija po .... . 600 K.


Pravo na stipendija pod a) do c) imadu pripadnici odnosnih gradskih
i upravnih obćinah; na stipendije pod d) imadu pravo pripadnici upravne
obćine Čabar, a u pomanjkanju takvih pripadnici kraljevinah Hrvatske
Slavonije.


Stipendija pod toč. a, i b, podieliti će se slušatelju šumarstva samo
u onom slučaju, ako ne bude podieljena slušatelju gospodarstva na kr.
gospodarskom učilištu u Križevcih.


Molitelji za ova stipendialna mjesta imadu svoje obložene molbe
najkasnije do 15. rujna 1901. podnieti kr. zemaljskoj vladi, odjelu za
unutarnje poslove.


Molbenice imadu se obložiti sliedećimi dokazali:


1. Domovnicom.
2. Svjedočbom ob imućtvenom stanju molitelja i njegovih roditeljah.
3. Svjedočbom zrelosti srednjeg učilišta (realke ili gimnazije.)
4. Lječničkom svjedočbom o podpunom zdravlju i sposobnosti molitelja
za šumarsku službu.
U Zagrebu, 12. sronja 1901. _ .


Kr. hrv. slav. dalm. zemaljska vlada, odjel za unutarnje
poslove.
ŠUMARSKI LIST 8/1901 str. 54     <-- 54 -->        PDF

436 —


Pozor! ^I c Pozor!


u drugoj polovici srpnja nastupa vrieme vab ljenja srnjaka,
te traje do polovice kolovoza.
Tom sgodom nudjam po meni prokušana


K ^ Najbolja vabila


Fiep-vabilo (glas zoveće srne) komad 2 K. — fil.


Piju-vabilo (glas tjerane srne) „ 3 K. 60 fil.


Uhlenhuthovo Geschrei vabilo , 4 K. 80 fil.


Ls vlastitog mnogogodišnjeg izkustva preporučam ova, osobito
Piju-vabilo kao najbolje, a dobro je ako se pred tim uporablja
F i e p.


S. močo3ad.a.
trgovina oružja, lovne opreme, dvnamita i t. đ.
Cea. i kralj, prodaja baruta, Zagreb.


jNa ubaviest p. n. gg. članovom i pre9brojnikom.


Pošto se u smislu dražtvenih pravila ima članarina u I. četvrtgođištu
uplatiti, umoljavaju se p. n. gg. članovi i predbrojnici, da izvole,
u koliko to još učinili nisu, svojoj dužnosti udovoljiti, jer je već i II.
četvrt godište minulo. Pošto se list svagda u nešto vedoj množini štampa,
moći će i oni, koji kasnije ustupe, dobili već izašle svezke družtvenoga
organa od ove godine. Članarina iznosi za članove I. razreda 10 kruaa
a za članove II. razreda-lugare, koji žele dobivati samo „Lugarski viestnik"
2 krune, a za one koji k tomu još i „Šamarski list" dobivati hoće, 6
kruna na godinu. Predbrojnici dobivaju „Šumar, list" i „Lugarski viestnik*
uz cienu od 10 kruna na godinu. Uplate valja slati na podpisano pređsjeđničtvo,
a sve članke, objave, reklamacije i t. d. na uredničtvo (Zagreb,
gornji grad, Jarjevska ulica 7.).


Pređsjednictvo hrv.-slav. šumar, družtva u Zagrebu.


(Gornji grad, Markov trg).


Uređjuje IvanPartaš,prof. šum. akademije u Zagrebu. Tiskara C. Albrecht (J. Wittasek).