DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1901 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 427 —


Hrvatsko-slavonsko-šumarsko družtvo u Zagreba potaknulo je misao
i stavilo predlog, da se u svrhu podieljivanja podpora za uzgoj djece šumarskih
činovnikah, koji stoje u službi zemaljskoj, te u službi krajiških
imovnih obćinah, gradskih ohćina i zemljištnih zajednicah, osnuje posebna
zaklada.


U smislu predloga reSenoga družtva imala bi se ova zaklada rukovati
kod ovdašnje kr. hrv. slav. zemaljske blagajne, a zakladom bi imalo
upravljati posebno povjerenstvo pod nadzorom kr. zemaljske vlade, odjela
za unutarnje poslove.


Zakladni imetak imao bi se pako namicati načinom sličnim, kako
je to uđešeno u kraljevini Ugarskoj kod uzgojne zaklade za djecu onamošnjih
državnih šumarskih činovnikah.


Uprava zaklade imala bi se urediti posebnim statutom, koji bi u
bitnosti sadržavao sliedeea temeljna načela:


I. Novčana sredstva zaklade imala bi se namaknuti:
1. Od pristojba h koje bi imali platiti u blagajnu zaklade dostalci
prodanih stabala i drvene robe na velikih dražbah u šumah krajiških
imovnih obćina, zatim poduzetnici, koji u šumah imovnih obćinah
izvadjaju kakove bilo vrsti radnje, kao i poduzetnici, koji izvadjaju kakove
bilo vrsti gradjevine, te koji dobavljaju gradju ili ogriev za imovne
obeine, zatim zakupnici svih objektah i prava, kao primjerice zakupnici
krčevinah, šumskih čistina, prava lova i ribolova i t. d.; konačno poduzetnici,
koji za lugarsko osoblje, stojeće u službi zemaljskoj ili krajiških
imovnih obćinah, dobavljaju opremu ili druge kakove predmete.
Ova pristojba imala bi iznositi 0*02´´/o od dostalne svote, gdje ova
premašuje iznos od 100 K. a gdje dostalna svota iznosi 10 do 100 K.
imala bi se platiti pristojba od 10 filira.


Pristojba imala bi se namiriti povr h dostalne svote, a imala bi
se uplatiti u korist uzgojne zaklade zajedno sa kupovninom, odnosno
prigodom izplate zaslužbine;


2. od darova, koji bi zakladi poklonjeni bili,
3. od eventualnog prinos a iz zemaljskih sredstvah, kao i iz
sredstvah hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva.
II. Upravu zaklade rukovodilo bi posebno povjerenstvo, pod
nadzorom kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, a zakladnom
glavnicom rukovala bi kr. hrv. slav. zemaljska blagajna,
III. Prihodi zaklade imali bi se uporabljivati za podieljivanje
podpora za uzgoj djece, odnosno sirotčadi napred navedenih šumarskih
činovnikah.
IV. Konačno bi se statutom propisale pobližje ustanove glede sastavka
zakladu rukovodećeg povjerenstva i glede uvjetah za
podieljivanje podpora.