DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 381 —


Različite viesti-


Ugarska pariška izložba u Budimpešti. Javili smo svojedobno
da će se gospodarsko-šumarski izložci ugarske izložbe iz Pariza preuesti
u cjelosti u Budimpešti i izložiti neko vrieme u paviljonu u gradskoj
šumici, da mogu tu izložbu viditi i oni, kojim nije bilo moguće viditi
tu izložbu u Parizu. To je doista i učinjeno. Pa kako nismo bili tako
sretni, da ta za nas zanimiva izložbu vidimo u Parizu, pregledasmo ju u
Budimpešti, pa možemo reći, da je doista velika i zanimiva; naročito u
gospodarskom odjelu ima vrlo liepih stvari. Nu i u šumarskom odjelu


— koji je doduše mnogo manji — ima vrlo liepih stvari, pa nam se
naročito svidjaju liepi modeli odnoseći se na tocilanje drva, novi geodetski
strojevi šum. savjetnika Czibia i velika množina krasno izradjenih
nacrta raznih ugarskih šuma.
0 našoj kr. šumarskoj akademiji bilo je prošloga mjeseca u
našem domaćem glasilu „Obzoru" razpravljano u oduljem članku izašlom
u tri broja spomenutog časopisa. Uz mnogo zdravo zrnje ima tu i mnogo
pljeve, da — baš ponešto i kukolja, nu mi ćemo se na taj članak ipak
potanko osvrnuti čim nam to prostor lista dopuštao bude, prem ne
držimo oportunim ni način kojim je članak pisan, ni vrieme kad je
izašao, kao ni glasilo u kojem je izašao; zadnje zbog toga, što bi ovakovi
članci spadali u stručno a ne političko glasilo.


JVaueno putovanje slušača šumarske akademije ščavuiekc.
Kako smo bili već u zadnjem broja našega lista priobćili, poduzeli su
slušači III. tečaja kr. ug. šumarske akademije u Sćavnici ove godine
naučno putovanje u naše šume po Slavoniji i Hrvatskoj. Prošav neke
slavonske šume ustaviše se izletnici u svojem daljnjem putu u gornju
Krajinu i Primorje u Zagrebu, da se malo odmore. Dne 11. pr. mj. bili
su izletnici — njih 15 na broju — predvodjeni stručnim profesorima
gg. šum. nadsavjetnici L. Feketeom i E. Vadasom te kr. šum. savjetnikom


B. Czibiom u Zagrebu, te su tom prilikom posjetili i naš „Šumarski
dom", u njem nalazeće se prostorije hrv. slav. šumarskog družtva i
šumarski muzej, gdje su ih dočekali I. družtveni podpredsjednik
velem. gosp. kr. odsječni savjetnik F. Zikmundovskj sa društvenim
tajnikom kr. šum. nadzornikom A. Borošićem i odbornikom i urednikom
družtv. organa prof. I. Partašom. Izletnike doveo je i pratio II. družtv,
podpresjednik vel. gosp. kr. šumarski ravnatelj J. Havas. U prostorije
kr. šumarske akademije, koje su u „Šumarskom domu" nalaze, uveo je
izletnike prof. Partaš, a dočekaše ih i pozdraviše baš prisutni profesori
naše akademije — jer ekskurzenti svoj pohod službeno ne najaviše već
dodjoše više incognito —- te su razgledali odnosne kabinete.


ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 382 -
Iza toga pohodili su izletnici još naraTOslovai muzej u gornjem
gradu i to zooložki odio. Poslie podne izvezoše se izletnici u naš liepi
Maksimir, a večeraše zajedno na Josipovcu u družtvu više gg. činovnika
kr. šumarskog ravnateljstva, gdje ih posjetiše i neki profesori naše
akademije, pa ih pozvaše da još sutra u jutro prije odlazka posjete naš
botanički vrt. Žalibože nije to više zbog kratkoće vremena bilo moguće,
stoga se snjima sliedećeg dana na kolodvoru srdačno oprostiše zaželiv
im sretno i ugodno putovanje po kršnim al liepim predjelima naše
gornje Krajine i Primorja, kud ih je dalnji put polag uglavljenog putnog
programa vodio.


Na daljnjem putu pratio cienjene sustručare izletnike vel. g. kr.
šum. ravnatelj I. Havas, a odputovao je s njimi i vel. g. kr. odsječni
savjetnik F. Zikmundowsky, koji je pošao da kontrolira radnje oko uredjenja
bujica u Primorju, pa da im te radnje i na licu mjesta protumači,
jer su se izletnici nakon nekoliko dana iz gor. Krajine imali navratiti
u senjski kraj da razgledaju radnje oko uredjenja bujica i pošum-
Ijenja krasa, odkuda su se preko llieke i Gorskog kotara kući vratili.
Svakako je to bila jedna od vrlo liepih, velikih i zanimivih šumarskih
ekskurzija.


Proračun investicionahie zaklade. Kako ova naša zaklada crpi
svoje đohodke iz šuma ne će bit nezgodno da i našim cienjenim čitateljima
proračun iste priobćimo. Njegovo cesarsko i kraljevsko ap. Veličanstvo
blagoizvoljelo je previšnjim riešenjem od 31. svibnja 1901. zapisnike
o razpravama mjeseca travnja 1901. sastavšeg se investicionalnog
povjerenstva za godine 1881. sa Hrvatskom i Slavonijom sjedinjenu
vojnu krajinu, do previšnjeg znanja uzeti, te XXX izvanredni proračun
0 dohodcih iz prodaje drva u investicionalne svrhe i ob upotrebljenju
istih u g. 1901. u sjedinjenoj sa Hrvatskom i Slavonijom vojnoj krajini
premilostivo odobriti kako sliedi: A. Dohodak: I. od šumskih dohodaka
2,503,000 K, 2. od ubranih pristojba komorske splavnice na utoku
Bosuta u Savu 5000 K, 3. kamate 230.000 K, ukupno 2,738.000 K, a
priračunav svotu prenosa od god. 1900. 8,656.364 K, u svemu sa
11,394.364 K. B. Upotrebljenje: 1. obći troškovi uprave 151.720 K,
2 željeznice 266.000 K, 3. ine investicije 1,896.360 K, u svem
2,314,080 K.


Nova organizacija šumarske službe u Wurttein1)eržkoj stupiti
će u život sa 1. travnjom 1902. Već od 35 godina natrag nastoji se
djelokrug lokalne šumske uprave, dakle upravitelja šumskih kotara proširiti,
naime obavlja se prelaz od šumarničkoga na nadšumarski sustav.
Novom organizacijom provest će se u šumskoj upravi čisti nadšumarski
sustav, što podpunoma odgovara akademičkoj naobrazbi sveg upravnog
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 57     <-- 57 -->        PDF

~ 383 —


šumarskog osoblja. Dokinut će se stoga svikoliki šumski uredi, kojih se
je djelokrug tečajem vremena sve više smanjivao, kako je djelokrug šumarija
rasao.


Boj proti kunićima nastavlja se u Njemačkoj sve žešče, jer su
štete od njih po gospodarstvo i šumarstvo već vrlo osjetljivima postale.
Bioložki odjel za gospodarstvo i šumarstvo na carskom zdravstvenom
uredu u Berlinu izdao je sada naputak, koji se kod Parej´a ili Springera
u Berlinu za 5 pfeniga dobiti može, u kojem se preporučuje uporaba
sumpornog ugljika za tamanjenje tih štetočinaca. Preporučuje se
uzeti krpe od vreća od kojih 30 cm. u četvorini, koje valja umočiti u
sumporni ugljik i na štapu uturati što dublje u jamu, gdje su kunići, a
po tom valja jamu zatrpati. Uslied težkog plina koji se razvije uginnt
će kunići u jami sjegurno. Kao najbolje doba godine preporuča se zima,
kad je lahko ustanoviti moći, a kojoj jami ima kunića. Spomenut nam
je, du je još prije toga naputka sumpornim ugljikom poznati naš
lovni stručnjak g. Wittmann tamanio kuniće u lovištih presvietl
gosp. grofa Bombellesa našeg dičnog đružtvenog predsjednika u varaždinskom
kraju, a s vrlo dobrim uspjehom.


Za oluja stradaju i ugibaju ribe često, kako se je dosele na
raznim mjestima opažati moglo. 0 tom piše Knauthe u časopisu „Natur"
i moli da mu se i sa drugih strana rezultati na to se odnosećih opažanja
pripošalju. Za nevremena opaža se naime, da ribe težko dišu, da se
guše i da mnoge poginu- Misli se da će tomu biti uzrok, da za oluje
nestaje u vodi kisika. Sad se o tom vode točna opažanja, a prave i
pokusi u laboratorijima. Ima nekih opažanja iz kojih proizlazi, da isto
tako ribe u velike stradaju i od sjevernog svjetla, jer se desio slučaj,
da su u jednom slučaju u Rusiji uginule u nekom ribnjaku sve ribe one
noći kad se je opazilo i sjeverno svjetlo.


Šumarsko naučno putovanje slušača kr. šumarske akademije
zagrebačke obavljeno je u drugoj polovici prošloga mjeseca. Izletnici
krenuše na put 20. pr. mjeseca i to svi redoviti i vanredni slušači II. i


II. tečaja, na broju njih 27, a predvodili su ih profesori Dr. A. Heinz
F. Kesterčanek, A. Korlević i I. Partaš. Ponajprije uputiše se izletnici u
šume područja slav. imovne obćine brodske, iza toga u šume vlastelinstva
vukovarskoga presvietl. gosp. grofa Elza i u šume vlastelinstva iločkoga
prejasnoga kneza Odescalchia, svagdje najljepše i najsrdarčnije dočekani,
te se vratiše 27. preko Rume natrag u Zagreb. — 0 ovoj ćemo ekskurziji
još potanje u našem listu izviestiti.


ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 58     <-- 58 -->        PDF

384


Natječaj.


Na temelju visoke kr. zemaljsko vladne naredbe od 2. lipnja 1901.
broj 37.675 razpisuje se ovime natječaj za popunjenje izpražnjenog kod
ove imovne obćine.


a) nadšumara procjenitelja u IX. nadnevnom razredu godišnjom
plaćom od 2.200 kr., paušalom za uzdržavanje službenih konja od 1200 kr.,
paušalnom odštetom za deputatno zemljište od 300 kr., 32 prost, metra
gorivih drva stavljenih u dvor, stanom u naravi i pravom na zaračunanje
stegnutih dnevnica prema postojećih propisih, eventualno;


b) mjesto kotarskog šumara u X. nadnevnom razredu godišnjom
plaćom od 1600 kr., paušalom za uzdržavanje službenog konja od 700
kr., paušalnom odštetom za deputatna zemljišta od 300 kr., paušalom za
dobavu pisarnićkih potrebština, zatim za čišćenje i razsvjetu šumarske
pisarne od 100 kr., 24 prost, metra gorivih drva stavljenih u dvor, stanom
u naravi i pravom na /laraćunavanje stegnutih dnevnica prema
postojećim propisima;


Molbe obložene sa: 1) krstnim listom, 2) svjedoćbom o svršenih
naucih, 3) svjedoćbom o položenom višjem državnom izpitu za samostalno
vodjenje šumskoga gospodarstva, 4) svjedoćbom odnosno izpravami
o događanjem službovanju, .5) liećnićkom svjedoćbom o podpunom
zdravlju i Jizićnoj sposobnosti, 6) svjedoćbom nadležne oblasti o moralnom
i političkom ponašanju, imadu se do 15. kolovoza 1901. putem
predpostavljene oblasti ili ureda upraviti na podpisani ured.


Prednost za mjesta pod a) imadu molitelji, koji su u istom ili sličnom
svojstvu jur služili.


^umsko-gospodarstveni ured iiuoviie obćine križevačke.


u Belo var u, 3. srpnja 1901.


Oglas.


šumarsko odeljenje kr. srp. Ministarstva narodne privrede u
Beogradu, prodavače iz svojih državnih šuma zv. y,Suva Dobra," koje
se nalaze u okrugu Požarevaćkom za 10 kilometara udaljene od obalo
Dunavske, ofertalnom licitacijom 200.000 m´ drva za gorivo. Licitacija
će se držati 20 juna (po starom) o. g.


Bliža upustva mogu se dobiti u šumarskom odeljenju Ministarstva
narodne privrede u Beogradu.


Uređjuje Ivan Partaš,prof. šum akademije n Zagrebu Tiskara <"!. AIbrecht (J. \Vittasefc).