DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 380 —


tužaljke na previsoke šamske takse, koje oni ne mogu više da smažu,
pa da su i za to u minuloj saisoni tolike dražbe bezuspješne ostale.
Naročito, da se opaža popuštanje u cienama rezane robe. U toj robi kao
da je nastala prevelika proizvodnja, što na koncu ne bi ni čudo bilo,
kad znamo, da je zadnjih godina bila prodja ove robe vrlo povoljna, pa
su se uslied toga podigle kod nas mnogobrojne pilane a gotovo sve
same parne pilane, koje preko čitave godine raditi mogu, a i rade. A
koliku je množinu robe kadra izraditi samo jedna takova velika piljana
tečajem jedne godine?


Kako smo već gore primjetili, osobito je dobra prodja samo hrastovim
francuzkim dužicama. Posao s tom vrsti robe, koji je već nekoliko
zadnjih godina slabo stajao, vanredno se je popravio. Danas se
francuzka dužica mnogo traži a ciena joj je tako visoka, kakova još gotovo
nigda bila nije. Ciena te robe iznosi do 500 K. dapače i više od
1000 komada normalne takove dužice. Najviše je tomu pomogla prošlogodišnja
vanredno obilna berba u Prancuzkoj, tom glavnom konzumentu
ove robe. A kako iz Francuzke javljaju, nadati se je tamo i ove godine
dobroj berbi, jer je vladalo povoljno vrieme tečajem mjeseca svibnja;
nije naime bilo ove godine onih kasnih mrasova u tom mjeseca o kojima
najviše ovisi berba u francuzkim vinogradima. Naši se dakle
dužičari mogu još i dalje nadati, da će se dužica lahko i dobro unovčiti
moći. Važno je to i za one šumovlastnike, koji imaju takove šume, koje
SQ u prvom redu sposobne samo izradbu ovakove dužice, a manje za proizvodnju
trupaca i druge piljene robe. Ipak dužičari ni kraj ovih liepih
ciena dužice zadovoljni nisu, jer vele, da im je kraj vanredno visokih
šumskih taksa dobitak ipak samo neznatan.


Odmah u početku ovog našeg izvještaja spomenuli smo, da sad
malo šumskih dražba ima, ipak nam je spomenuti dvie takove veće
prodaje, koje su sad u službenim novinama razpisane. To je dražba
kod imov. obćine ogulinske odredjena za dne 80. srpnja o. g., gdje će
se prodavati redoviti godišnji etati u područnim šumarijam: Ogulin,
Plaški, Brinje i Drežnik; u svem 12.521 jelovo, 619 smrekovih i 17.327
bukovih stabala. Pobliži dražbeni uvjeti kao i izklična ciena pojedinih
hrpa mogu se uvidjeti u pisarnama gospodarskog ureda i spomenutih
šumarija.


Druga je dražba razpisana po zagrebačkom kr. šumarskom ravnateljstvu
za 10. srpnja t. g. kojom se prodaje u šumarijama: Ravna gora
2687, Fužine 4868, Ogulin 5124, Mrkopalj 2293 kom. bukovih, jelovih i
smrekovih stabala i u šumariji Ivanska (?) stabala bukovih.