DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 378 —


Renss, zur lUastration der Folgenachtheile đer Schalbeschadigung
durch Hochwild im Fichtenbestande. Izašlo u Beču kod Fricka. Ciena
2 K. 40 fil.


Eheberg, die Jagd in forstwirtliscliaftlicher Beziehung. Ciena
1 K. 20 fil.
Ahlers, die Jagd. 0?o je djelo ukrašeno sa 39 slika, a izašlo je u
Lipskom kod Grethleina i dr. Ciena 7 K.


Laszowski, hrvatske povjesfcne gradjevine. Prem ovo djelo pod
gornji nalov ne spada, ipak oglašujemo, da je od tog zanitnivog djela
izašla već V. svezka i to stog razloga, šio je to djelo takove vrsti, da
će zanimati svakog prijatelja naše domaće starine, pa tako i naše domaće
šumarske stručnjake. U ovom se djelu, koje donekle slici glasovitom
starom djelu ,Die Elire des Herzogthums Krain" od VValvasora,
opisuje historija naših starih gradina, a donese i slike istih. Kako naši
šumarski stručnjaci u svojih prostranih kotarih i po više ovakovih starih
gradina imaju, zanimat će ih sjegurno i točna historija istih, a sve to
mogu u ovom djelu naći. Držimo stoga, da to djelo ne hi smjelo manjkati
ni u knjižnicah pojedinih gospodarskih ureda naših imov. obćina,
naročito i u knjižnicah upravljajućih ureda naših erarskih šuma. Sve to
tim više, što se, upoznav historiju pojedinih povjestnih gradjevina, dobivaju
podatci i za historiju šuma pojedinih krajeva, jer je svojedobno
svakoj takovoj gradjevini spadao i dosta velik zemljištni posjed, a od
tog svagda je bio dobar dio šuma. — U netom izašloj V. svesci opisan
je: Pedalj-Grad sa 2 slike, Bosiljevo sa 5 slika, Kremen-Grad sa 3 slike
i Gvozdansko sa 2 slike. Ovo djelo izlazi na svezke, a po 10 svezaka čini
jednu knjigu; takovih knjiga bit će kojih 3—5. Predplata za jednu knjigu
(10 svezaka) iznosi 15 K. a šalje se tiskari Antuna Scholza u Zagrebu,
Gajeva ulica br. 7. gdje djelo izlazi.


Mittlieilungen des krainisch-kustenlandischen Forstvereines XIX.
svezka. TJredjuje I. podpredsjednik ovoga družtva A. Rossipal c. k. šumarski
nadsavjetnik u ministarstva za poljodjelstvo.


Promet i trgovina.


Na drvarskom tržištu vlada više manje mir, jer su sad već većinom
i prodaje u brdskim šumama dovršene ili bar razpisane, dočim
se na procjenami u hrasticima radi a prodaje u istim počimlju tekar
u jeseni.


Prodaje u hrasticima trajale su kod nas obično sve do u kasnu
zimu, naročito ponovne dražbe obavljane su kasno, a na štetu ne samo
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 379 —


drvotržaca već donekle i satnih šumovlastnika. Na tu smo okolnost bili
svojedobno i mi u naših izvještajih upozorivali, a upozorivali su na to i
razni drvotržci. Ove godine bit će, kako srao ubavješteni, u tom pogledu
bolje, jer će se ove saisone prodajami ranije početi i tim udovoljiti
opravdanim željama naše šumske trgovine. Nu i samim našim šumskim
radnicima bit će tim mnogo pomoženo kad će već mnogo prije naći zarade
u šumama, dočim su do sele često još do Božića plandovali, jer
kako nije trgovac prije došao do šume, ne mogaše ni oni doći do posla.
Dapače bit će to i na korist našim seljacima, koji se izvozom u šumama
izradjene robe bave. Kako je kod nas u jeseni i još u početku zime obično
liepo vrieme, moći će se i izvoz šumske robe bar djelomično uz bolje


prilike obaviti, docira je izvoz po hrdjavom vremenu a već i inače po
lošim šumskim putevima pravi zator 2a vozno blago našeg seljaka, a baš
je taj izvoz za seljaka od velike važnosti, jer ran pruža gotovo jedinu
priliku da do gotovog novca dodje.


Ako će i biti ranijim razpisora dražba u našim hrasticima ugođjeno
našim drvotržcima, ipak ima jedna okolnost koje se naši drvotržci u
velike plaše, a to je glasina, da će u slavonskim hrasticima opet do velike
prodaje doći. U tom pogledu donaša domaći trgovački list „Agramer
Llojd" podulji članak u kojem se veli, da je unatoč svem protivnom
uvjeravanju za takovu veleprodaju već sve spremno, pa da još jedino
manjka podpis Preuzv. gosp. ministra za poljodjelstvo I. pl. Darany- a,
da do te prodaje dodje. Pošto se svakom ovakovom veleprodajom naši
drvotržci u velike u svojim interesima oštećenim ćute, nije čudo, da su
te glasine u krugovima drvotržaca proizvele stravu i da su se oni u
svojim glasilima uprli, da ponovno dokažu, da bi takova veleprodaja bila
ne samo njima na veliku štetu, već i na uštrb samoga šumskoga erara.
Po jednoj inspiriranoj notici „Pester Llojđa", na koju se prije spomenuti
naš trgovački list „Agramer Lloyd" obazire, bila bi eventualna
svrha ove veleprodaje u manjem stilu samo ta, da se osjegura eksistencija
radnika velike pilane podignute u slavonskim erarskim hrasticima,
a da se ne bi protegnula na vrieme od deset već samo od dvie
godine. —


Sto se same prodaje razne šumske robe tiče, može se reći, da je ta


— izim prodaje francuzke dužice — nešto zapinjati počela. Već u drugoj polovici
prošle godine počeo se je obćenito po čitavoj Evropi opažati neki
nazadak u trgovini s drvom. Ciene drva, koje su sve do tog vremena
rasle i tečajem zadnjih godina u obće znatno porasle, počele su stagnirati
i padati. To stanje još sveudilj traje, za to i nema više one jagme za
šumami kao prije. Dražbe u šumama ne pokazuju više one povoljne rezultate
kao zadnjih godina, a sa strane drvotržaca neprestano se čuju
*
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 380 —


tužaljke na previsoke šamske takse, koje oni ne mogu više da smažu,
pa da su i za to u minuloj saisoni tolike dražbe bezuspješne ostale.
Naročito, da se opaža popuštanje u cienama rezane robe. U toj robi kao
da je nastala prevelika proizvodnja, što na koncu ne bi ni čudo bilo,
kad znamo, da je zadnjih godina bila prodja ove robe vrlo povoljna, pa
su se uslied toga podigle kod nas mnogobrojne pilane a gotovo sve
same parne pilane, koje preko čitave godine raditi mogu, a i rade. A
koliku je množinu robe kadra izraditi samo jedna takova velika piljana
tečajem jedne godine?


Kako smo već gore primjetili, osobito je dobra prodja samo hrastovim
francuzkim dužicama. Posao s tom vrsti robe, koji je već nekoliko
zadnjih godina slabo stajao, vanredno se je popravio. Danas se
francuzka dužica mnogo traži a ciena joj je tako visoka, kakova još gotovo
nigda bila nije. Ciena te robe iznosi do 500 K. dapače i više od
1000 komada normalne takove dužice. Najviše je tomu pomogla prošlogodišnja
vanredno obilna berba u Prancuzkoj, tom glavnom konzumentu
ove robe. A kako iz Francuzke javljaju, nadati se je tamo i ove godine
dobroj berbi, jer je vladalo povoljno vrieme tečajem mjeseca svibnja;
nije naime bilo ove godine onih kasnih mrasova u tom mjeseca o kojima
najviše ovisi berba u francuzkim vinogradima. Naši se dakle
dužičari mogu još i dalje nadati, da će se dužica lahko i dobro unovčiti
moći. Važno je to i za one šumovlastnike, koji imaju takove šume, koje
SQ u prvom redu sposobne samo izradbu ovakove dužice, a manje za proizvodnju
trupaca i druge piljene robe. Ipak dužičari ni kraj ovih liepih
ciena dužice zadovoljni nisu, jer vele, da im je kraj vanredno visokih
šumskih taksa dobitak ipak samo neznatan.


Odmah u početku ovog našeg izvještaja spomenuli smo, da sad
malo šumskih dražba ima, ipak nam je spomenuti dvie takove veće
prodaje, koje su sad u službenim novinama razpisane. To je dražba
kod imov. obćine ogulinske odredjena za dne 80. srpnja o. g., gdje će
se prodavati redoviti godišnji etati u područnim šumarijam: Ogulin,
Plaški, Brinje i Drežnik; u svem 12.521 jelovo, 619 smrekovih i 17.327
bukovih stabala. Pobliži dražbeni uvjeti kao i izklična ciena pojedinih
hrpa mogu se uvidjeti u pisarnama gospodarskog ureda i spomenutih
šumarija.


Druga je dražba razpisana po zagrebačkom kr. šumarskom ravnateljstvu
za 10. srpnja t. g. kojom se prodaje u šumarijama: Ravna gora
2687, Fužine 4868, Ogulin 5124, Mrkopalj 2293 kom. bukovih, jelovih i
smrekovih stabala i u šumariji Ivanska (?) stabala bukovih.