DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 375 —


spodarstva, na temelju katastralnih, — ali reduciranih — nacrta,
reambulacija medja temeljito i trajno provede, i to u prijateljskom
dogovoru sa medjašima što više mogude mirnim
putem, izključiv svaku parnicu.


Sada to još nekako povoljno ide ali je ipak skrajnje vrieme
da se reambulacije kod imovno-obć. šum. medja »en gross«
čim prije provede — jer eto nas za 6 godina u 30-toj godini
njihova obstanka.


Tada će tek paragraf pravomoćan biti a imovne občine
budu naravno gubile bilo to sada na površini ili u parnicama,
dočim nije niti ta već dokazana činjenica izključena, da bi takovom
reambulacijom koji taj komadić zemlje susjednom medjašcu
pripao za kojeg on sam znao nije, daklem bi takova
reambulacija i sa nacijonalno ekonomičkog stanovišta probitačna
bila.


Kod predaje šuma na imovne obćine valjalo je sa strane
primajuće, opreznije postupati, naime imovne obćine su si same
krive, da in illo tempore nisu za predaju zahtjevale točno sa
vidljivima grabama omedjašene šumske predjele, a to je današnjim
danom velika rak-rana i mizerija kod pojedinih reviera.


Kod takovih se reviera naime još i ta nestašica priključuje
da su prije 24 i više godina one stare humke izmjenjene
a dotični »Berittener« })aš nije pazio na 3" do 4" — osobito
onda, dok su se humke u jeseni blizu vinogradah izmjenjivale,
a još manje je pazio da li će broj 27 ili 17 užgati —
pa zato i je dan danas na takove pogrieške lahko naići —
akoprem je hvala providnosti Božjoj okolo stanovitog revira
ipak veći dio omedjašnih stupova na pravom mjestu postavljen.


U Vojnoj Krajini bi se dapače u kratkom vremenu sve
šume jarcima po pravoj medji omedjašivati dale, a to bi za
dotičnu imovnu obćinu od dvostruke koristi bilo, naime absolutna
šumska površina bila bi ograbanjem točno fiksirana
svaka parnica izključena, a u drugom redu mogli bi pravoužitnici
na 1000 kruna šumske štete odradjivati a to naravno
ne u nadnici nego po tekućem ili kubičnom metru izkopane