DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 350 —


Žumberačka imovna obćina.


Priobćuje Dr. A. Go^Iia.


Zakon od 20. srpnja 1875. (o postavi nove žumberačke
imovne obćine u smislu zakona od 15. lipnja 1873. o imovnim
obćinama u hrvatsko-slavonskoj vojnoj Krajini) odredjuje glede
ustrojenja žumberačke imovne obdine sliedeće:


Ogulinsko-slunjskomu okružju spadajuće obdine žumberačkog
kotara imadu se sa šumskim dielovima. što uslied zakona
od 8. lipnja 1871. (o ustanovama za odkup prava krajiških
stanovnika na drvlje, pašu i uživanje šumskih proizvoda)
na njih odpadaju, iz saveza slunjske imovne obćine izlučiti i
jednu samostalnu »žum beračku« imovnu obdinu sačinjavati.


Zastupstvo tako ustrojene imovne obdine sastojalo se je
od šestnaest poslanika i jedanaest zamjenika, koje su birali
zastupnici mjestnih obdina, spadajudih imovnoj obdini, prema
broju stanovniČtva izmedju članova obdinskog vieda (§. 2. eit.
zakona od 20. srpnja 1875.)


Iz zapisnika sjednica zastupstva te imovne obdine, a naročito
iz zapisnika od 30. prosinca 1879. razabire se, da su
materijalne okolnosti u imovnoj obdini bile takove, da je dalnji
njezin obstanak ne mogud postao. To stanje ilustrira donjekle
imovinsko stanje za g. 1879., koje je zaključeno dugovinom od
2626 for. 50 novč.; a i predloženi proračun za g 1880., prema
kojem je preliminirani dohodak iznašao 380 for., a najnuždniji
izdatak (troškovi uprave, podmirenje poreza i inih dada)
1349 for. 27 nč. izkazuje manjak od 969 for. 27 nč.


Zastupstvo imovne obdine uvidjevši, da de imovna obdina,
poradi svakogodišnjih deficita, morati konačno propasti, zaključilo
je zaključkom od 30. prosinca 1879., d a se imovn a
obdina ukine, te njezina imovina prema §. 4. cit.
zakona od 8. lipnja 1871., razdieli med ju političke
obdine Sošice i Kalje.


Ovaj zaključak odobren je u načelu naredbom unutarnjeg
odjela c. kr. glav. zapovjedničtva kao krajiške zemaljske upravne
oblasti u Zagrebu od 19. veljače 1880. br. 390