DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 23     <-- 23 -->        PDF

_ 349 —


šumom odnosno šumskim tlom te staviti pod udar šumskoga
zakona sliedede površine:


1. One, koje su u stalni zemljarinski katastar kod prvog
sastavka istoga kao šume unesene, u koliko nisu dozvolom
nadležne oblasti pretvorene u drugu vrst gojitbe;
2. Oni pašnjaci odnosno dielovi istih, koji su j)0 oblastima
izlučeni i opredieljeni za šumsko gospodarenje u smislu §. 3.
zakona od 26, ožujka 1894., kojim se uredjuje stručna uprava
i šumsko gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim javnim
nadzorom;
3. One površine, ležede u bujičnom području, koje su temeljem
§. 2. zakona od 22. listopada 1895.., o uredjenju bujicah
(vododerinah), pošumljene.
4. One površine, koje kod sastavka stalnoga zemljarinskoga
katastra nisu upisane kao šume, ali su ih posjednici naknadno
od slobodne volje pošumili i tako dragovoljno podvrgli
propisima šumskoga zakona bez obzira na to, da li je ta promjena
težatbe u katastru evidentirana ili ne. * Nu držimo da
će takovih površinah biti vrlo malo (enclave), jer se je ponajTećma
išlo za tim, da se šumskoj kulturi što više tla oduzme,
a ne da joj se novog šumišta pripoji.
Ne mislimo, da smo ovom razpravom predmet posve izcrpili,
a biti će nam drago, ako vriedni čitaoci ovoga lista i
sa svoje strane štogod doprinesu k tomu, da se ovo zanimivo
a i dosta važno pitanje potanje pretrese i razbistri.


A. U.
* u smislu §. 2. toć. 3. naputka o provedbi zakonskog člauka XXII. od g.
18bo. ob ooevidnosti zemljarinskog katastra, nije promjena vrati težatl^e predmetom
očevidnosti, jer se usljed promjene, nastale u vrsti težitbe zemljištnih čestica, i e
može iza takovih česticah ustanovljeni porezni temelj sve dotle promieniti, dok ´se
usljed komasacije oboinskog hatara ili tomu slične operacije ne napravi novi zemljarinski
kataster.
Od toga su medju inima izuzeti slučajevi ua temelju toć. c) §a C. z.nk. ćl.


VII. : 1875. dozvoljenoga oprosta od šumskog poreza, na ime : šumski nasadi na zemljištih
za drugu vrst težanja trajno neprikladnih, navlastito na pjeskovitih, kamenih
ili od vode izlizanih jalovih oranica, pašnjacih ili golih šumskih čistina.
Pošumljenje takovog zemljišta, t. j . promjena dosadanje vrsti težatbe u šumsku
težatbu, ima se s toga evindetirati u zemljarinskom katastru
Pripominjemo, da su takovi novi nasadi prosti od poreza 20—40 god´ii.".