DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 345 —


Glede izmjere šuma sadržavao je krajiški naputak sliedede
ustanove:


»§. 204. Kada se ustanovljuju i mjere šumske cestice,
mora se mjerniku pridati šumarski stručnjak, a gdje je samo
mogude, onaj stručnjak, koji vrši nadzor i vodi upravu u dotičnoj
šumi.


§. 205. Šume se diele po viastnicima i po naravnim medjama
u čestice.


§. 206. Ako se u velikih šumskih parcelah nalaze različite
sastojine, tad se imaju po uputi šumarskog stručnjaka posebice
izmjeriti pak u mapi urisati kao nuzčestice i označiti
malim slovima latinskog alfabeta.


§. 207. U velikih šumah, koje su već stručnjački razdie-
Ijene te se po toj razdiobi uživaju i sistematično gospodare,
daju postojeće sastojine, na kojima se gospodarenje osniva, podlogu
za dalnju razdiobu. Pri tom se vidi, kako je površina
obrasla a) sa prezrelim i sječivim sastojinama; b) srednjodobnim
sastojinama ; c) kolosjecima i d) mladićima.


§. 208. U šumah, gdje se sistematično ne gospodari, moraju
se pododjeli ustanoviti prema faktičnom stanju, pak usljed
toga na pose prikazati površine, koje su obrasle visokom šumom,
nizkom šumom, tvrdom, mehkom ili mješovitom vrsti drva. U
zapisniku ima se napomenuti, da li su razni šumski dielovi
dobroga, srednjega ili lošega obrasta.


§. 209. Svako pojedino zemljište, nalazeće se u obsegu
šume, koje je stalno namienjeno drugoj vrsti težatbe, kao :
oranice, livade, pašnjaci, kućišta i t. d., imaju se izmjeriti kao
posebne čestice.


§. 210. Mrtvo kamenje, pećine i druge u šumi nalazeće
se posve neplodne površine, imaju se smatrati kao posebne
čestice, ako premašuju lOOD".


§. 211. Šumski dielovi, koji spadaju pojedinim viastnicima,
moraju sačinjavati posebne čestice prema različitim viastnicima.
Nu takovi dielovi ne diele se dalje po sastojinama, ako ne sa


26