DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 336 —


stojeći odnošaji niti ne dopuštaju, da se za takove samovoljne
pretvorbe tla podieli naknadna dozvola.


Neda se poredi, da će se na taj način — jer se predviditi
može, da do krieposti novoga šumskoga zakona neće biti moguće,
da se sva samovoljno izvedena krčenja ustanove i izpitaju
— za šumsko tlo izgubiti moći i takove čestice, za koje
bi bilo željeti, da i nadalje šumom ostanu. — Nu s druge
strane može se ipak očekivati, da će se nastavljanjem jur započetog
iztraživauja i razpravljanja glede krčenja šume sa strane
šumarske još u pravo doba ustanoviti barem najvažnije od ovih.
česticali te revindicirati šumskoj kulturi. — Usljed toga dalo
bi se jedva spojiti sa nuždnim obzirima, što ih zahtijevaju privatni
interesi, a dapače i sa samim narodnogospodarskim zahtjevima,
da se jedino gledom na još preostavše slučajeve i za
budućnost u krieposti uzdrži zakonita obveza, da se imaju pošumiti
sve zemljištne čestice, koje su prije krieposti novoga
šumskoga zakona samovoljno izkrčene.


U koliko bi se pako pri tom baš izpostavile zamašne i
važne manjkavosti, moći će se ove izpraviti, pošto su u osnovi
novog šumskog zakona sadržane i takove ustanove, kojima se
može odrediti pošumljenje i šumsko gospodarenje na takovih
površinah, koje po obćem zakonskom pojmu nisu šumska zemljišta,
pak medju koja će tada spadati i potonje navedene
čestice.


Kako se vidi uzet je novi zemljarinski kataster


— sa nadopunjujućim propisima, koji su nuždni do njegova
sastavka u svim dielovima države — za redoviti temelj prigodom
ustanovljenja šumskog zemljišta, što ima tu veliku
prednost, da su granice za objektivnu uporabu novog šumskog
zakona jasno odredjene i da je pružena sjegurna podloga za
sastavak šumskog katastra«.
Na drugom mjestu vladinog obrazloženja osnove novog
šumskog zakona navadja se nadalje :
»U §§. 1 i 2 sadržane obćenite ustanove, koje su uvrštene
prema predlozima pretežitog diela upitanih zemaljskih povje