DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1901 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 327 —


Broj 5578. ex 1901.


Oglas.


u smislu naredbe visoke kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje
poslove od 2. ožujka 1891. br. 30551. ex 1890. i 23. studenoga 1898
broj 43532. obdržavati će se dne 15. i sliedećih dana mjeseca
srpnj a t. g. kod kr. županijske oblasti u Varaždinu izpit kandidatab
za lugarsku, odnosno šumsko-tebničku pomoćnu družbu i izpit kandidatah
za lovačko nadzornu službu.


Molbenieu za prisust k izpitu imade svaki kandidat putem kr.
kotarske oblasti (gradskog poglavarstva) onoga kotara u kojem boravi,
do 15 lipnja t. g. podnieti ovoj kr. županijskoj oblasti te istu obložiti
prema propisom §. 1. odnosno §. 2. spomenutib naređabab:


1. Krstnim listom;
2. Svjedoćbom o bezprikornom ponašanju;
3. Svjedočbom o dobrim uspjebom svršenih naucib pučke škole.
4. Svjedočbom, kojom dokazuje, da je dvie godine bio u lugarskoj
odnosno, da je proveo kao zakleti lovopazitelj bar dvie godine u lovačko
nadzornoj službi.
Da li će se molitelj k izpitu pripustiti biti će obavješten putem
nadležne mu oblasti.


Kr. županijska oblast.


u Varaždinu, dne 1. svibnja 1901.


Kr. podžupan.


Natječaj.


Kod kneževskog vlastelinstva Scbaumburg Lippe Virovitica u Slavoniji,
imade se sa 1. listopadom 1901. mjesto


pomoćno-šumskog mjernika


popuniti, kod šumske izmjere i uredjenja šuma, sa četvrt godišnjim
odkaznim vremenom.


Molitelj mora biti njemačkom i hrvatskom jeziku podpuno u govoru
i pismu vješt, te da je visoku šumarsku školu dobrim uspjehom svršio
kao i viši šumarski državni izpit za samostalno vodjenje šumskog gospodarenja,
propisan za Hrvatsku, položio ili da je sposoban isti unutar
godine dana položiti.


Beriva mjesečno 120 kruna nuz slobodan stan sa ogrievom.
Molbe sa prepisi svjedočba imadu se na kneževsko šumsko nađzorničtvo
u Viroviticu u Slavoniji upraviti.


Uređjuje Ivau Partaš,prof. šum. akademije u Zagrebu Tiskara C. Albrecht (J. IViltasek.)
ŠUMARSKI LIST 6/1901 str. 50     <-- 50 -->        PDF

SADRŽAJ.


Strana


Postanak i napredovanje šumsko-poljskog gospodarstva, naposeb
kod imovne obćine petrovarađinske. Napisao S.
Milutinović 281—287


Napredak radnja oko sustavnog pošumljivanja kraških go-
Ijeti u Kranjskoj. Piše P. Ž. K 287—303
Putne pristojbe činovnika imovnih obćina XL dnevnog razreda,
službujućih na šumarijama. Piše J. M 303—310
Pojasen (Ailanthus Grlandulosa. Gotterbaum). Piše S. o. Be


lamarić, kr. kot. šumar 310—313
Šumarski vježbenici. Piše Š. S. B 313—316
Listak^ Osobne viesti: Imenovanja 316


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo 317
Promet i trgovina 318—319
Različite viesti: 0 lovačkom kongresu (Jagdtag) u Beču.


— Velike geodetske vježbe slušača kr. šumarske
akademije zagrebačke. — Naučnom putovanju slušača
kr. ug šumarske akademije šćavničke. —
Stručni sastanci i razprave šumara imov. obćine
ogulinske — Ovogodišnja šumarska ekskurzija slušača
kr. šumarske akademije zagrebačke. — 0 pomladjivanju
hrasta u Ceskoj. — 0 osjeguranju mirovine
privatnim činovnicima u Austriji. — Da li
je Sibirija vrlo šumovita ili ne. — Zašto lišće na
jesen pocrveni. — Dosudjene, uplaćene i po šumarijama
kod brodske imovne obćine prijavljene šumske
odštete tečajem godine 1900 319 — 325
Izkaz
uplaćenih iznosa u blagajnu hrv.-slav. šumarskog
družtva u mjesecu ožujku 1901 325—326
Izkaz u blagajnu hrv.-slav. šumarskog družtva uplaćenih
članarina mjeseca travnja 1901 326
Oglas i natječaj 327