DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1901 str. 47     <-- 47 -->        PDF

´ — 325 —


kovoga lišća, kojem je prilikom pronašao, da je u zelenom lišću ljeti
mnogo škroba nasuprot u jesenskom požutjelom ili bolje pocrvenilom
lišća manje škroba a mnogo više sladora. Našao je da se veća množina
sladora stvara u jesen iz škroba uplivom sunčanih zraka a niske temperature,
pa da bi po tom jedino intenzivno sunćano svjetlo i nizka
temperatura bila uzrokom, da lišće u jesen zelenu boju izgubi i pocrveni.


Dosudjene, uplaćene i po šumarijama kod brodske imovne
obćine prijavljene šumske odštete tečajem godine 1900.


Poimence: Pojedince: Ukupno:
Prenos od godine 1899. . . . 289068 K. 02 ai.
Dosudjene tećajem godine 1900. . 45807 „ 76 » /


Ukupni primitak . 334875 K. 78 fil.


Uplaćeno:
a) u gotovom prije odsude 53 , 94 7)
b) na pravomoćnu ođsudu . 11764 „ 89 fj


3081 „ 43 »


138 „ 72 n
Ukupna odplata bez one pod a) . 14985 K. 04 m.
Ostatak šum. odšteta koncem g. 1900. 319890 K. 74 fil.


Na temelju prijavnice prijavljeno:


popopopopo
I šumariji
II. šumariji
III. šumariji
IV. šumariji
V. šumarijiUkupno
u
u
u
u
u
Trnjanih .
Cerni
Vinkovcib.
Rajevuselu
Otoku . .
prijavljeno
.
.
.
21233
12535
19116
6608
7527
,
.„


74
70
98
88
36
n
yi
»
»
»
67052 K. 66 fil.
M. Smolćić.


Izkaz
uplaćenih iznosa u blagajnu hrv.-slav. šumarskog družtva u
mjesecu ožujku 1901.


Ivan Markulin, akcesista, Petrinja, na račun članarine 1900. 5 K.;
Josip Mikula, lugar u Rađavi, za „Šumar, list" 1901. 6 K.; Josip Andrić,
nadlugar u Zenici, za „Šumar, list" 1901. 6 K.; Antun Slama, lugar u
Zenici, za „Šumar, list" 1901. 6 K.; Grad Osiek, prinos za g. 1901.
20 K.; Kr. nadzorničtvo krasa u Senju, za lugare 32 K.; Elzear Mlinarić,
šumar, članarina za g. 1901. 10 K.; Mato Stefanović, nadlugar