DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1901 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 316 —


U mjesto pako sadašnjih šumarskih vježbenika kod kr.
županijskih oblastih, neka se upotriebe kr. nadlug
a r i, sa kojima se šumari u kotaru — u strukovnom
pogled u — samo donjekle pomoći mogu. Šumari u kotaru
ako trebaju pomodnu silu, ta mora biti strukovno naob
raže na, na koju se sa sjegurnošću osloniti mogu i povjeriti
joj izradbu kakovog strukovnog predmeta, što od
kr, nadlugara podpunim pravom niti zahtjevati ne možemo ;
a na protiv kr. nadlugari, odgovarati de sasma zahtjevom,
koji se kod kr. županijskih oblastih, u ured u od njih zahtjevali
budu. Ova promjena bila bi — osobito sada kod predstojećih
uredjajnih predradnjah za šume zemlj. zajednica — za
šumarske vježbenike od neprocienjive vriednosti, a šumari
dobili bi, tako rekud, drugu desnu ruku, koju bi vrlo zgodno
kod toga upotriebiti mogli, a posao bi uredjivanja znatnom brzinom
pokročio. S. S. B.


LISTJ^JE^.


Osobne viesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je imenovati: kr. vlad. šumarskog pristava u X. činovnom razredu
Andriju Koprie a kr. šumarskim povjerenikom u IX. činovnom
razredu kod kr. hrv.-slav.-dal. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove
u Zagrebu; abiturienta šumarstva Petra Prpić a privremenim kr.
žup. šumarskim vježbenikom kod kr. žup. oblasti u Požegi sa sustavnom
pripomoći; kotar, šumara imovne obćine gradiške Jovana
Metlaš a nadšumarom procieniteljem imov. obćine petrovaradinske pak
šum. pristava iste imov. obćine Gravru Kovaćević a kot. šumarom a
šum. vježbenika Savu Milutinović a šumarskim pristavom iste petrovaradinske
imov. obćine; konaSno kot. šumare imovne obćine ogulinske
Miju Eriškovića i Slavoljuba Brosiga nadšumarima a šumarskoga
vježbenika Svetozara Vnćković a šumarskim pristavom, svu trojicu kod
iste imovne obćine a sve sa sustavnim berivi.