DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1901 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 303 —


lenje istoga, na neki način baš i odšteduje za sve ono, što mu
se sada oduzimlje ograničenjem slobodnoga uživanja posjeda


— u korist potomstva i u interesu obcega blagostanja.
Liepi uspjesi napokon, koji su već i dosadašnjimi radnjama
na tom polju postigouti, naročito po branjevinama na
vrbovima oko Divače, Sv. Petra i Postojne u Kranjskoj, koje
ne samo da proredjivanjem već i prihode na drvu odbacuju,
nu koje uz to i znatno k umanjenu toli štetnih upliva bore u
dotičnih krajevih doprinašaju, najbolji su nam dokaz, od kolike
će biti neprocjenive vriednosti već i u najbližje doba po buduće
obće blagostanje tih krajeva, baš takove šumsko-kulturne
radnje.


Sve nam ovo pokazuje podjedno i veliku »obću važuost
šuma«, po svaku zemlju i svaki narod.


F. Ž. K.
Putne pristojbe činovnika imovnih obćina XI.
dnevnog razreda, služfaujućih na šumarijama.


Na temelju radostne pojave što su sretniji dani za činovnike
imovnih obćina posliednjeg decenija nastupili, te obzirom
na mnoge hvale vriedne postojeće visoke naredbe, koje jasno
i točno odredjuju, koje putne pristojbe činovnikom imovnih
obćina pripadaju, ne bi se ni u uživanju gornjih pristojaba
trebalo sumnjati, jer bi to točno odmjereno moralo biti.


No držim, da nisam sam, već da više štovanih mladjih
kolega ima, koje gornje pitanje zanima, a rekao bih da ima
opravdane sumnje, da smo u uživanju naslovnih pristojaba donekle
prikraćeni.


O tom me uvjerava i okolnost, što se je nedavno jedan
mladji kolega gradiške imovne obćine na mene obratio, da ga
0 gornjim pristojbama kod petrovaradinske imovne obćine izviestim.
ŠUMARSKI LIST 6/1901 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 304 —


Pa i samom mi je poznata nejednakost uživanja gornjih
pristojba, izmedju nekih i nekih imovnih obdina. [Nejednakost
u tohko, što kod nekih imovnih obćina šumarski pristavi {Xr.
dnevnog razreda) i šumarski vježbenici uživaju paušalnu odštetu
za podvoz (t. ZV. putni paušal), a kod drugih si zaračunavaju
tu odštetu prema normativnj)j naredbi zem. vlade br.
10075/1892., računajuć si mjesto paušala kilometrinu. — To
izlazi skoro na isto. Opazka računarskog šumarskog stručnjaka].


Držim, da uzroci toj nejednakosti mogu biti samo mjestni
odnošaji, koji su još prije u pojedinoj imovnoj obćini obstojali
nego li su odnosne naredbe — koje gornje pristojbe jasno odredjuju
— išašle. (Paušal su uvele neke imovne obćine na temelju
zaključaka njihovih zastupstva i odobrenih proračuna
koje su taj paušal uvrstile. Kod onih imovnih obdina pako,
koje nisu taj paušal za rečene činovnike ustanovile, vriedi
naravno naredba br. 10.075, koja propisuje pristojbe šumarskih
pristava i vježbenika, koji neuživaju paušal, a
vrše vanjsku službu u z dotičnog šumara . Op. str.)


Bez sumnje je visoka naredba od 28. srpnja 1885. god.
broj 28.993. temeljna naredba, koja jasno odredjuje, koje putne
pristojbe činovnikom imovnih obdina pripadaju.


Prema istoj pripada činovnicima imovnih obdina za redovita
službena putovanja, obavljena u granicama njihovog službenog
kotara ili: "


1) stalni putni paušal ili;
2) paušal za uzdržavanje službenih konja i za zaračunavanje
sisterainiranih dnevnica.


U kojem pak iznosu i koliku dnevnicu šumarski činovnici
namješteni na šumarijama zaračunati mogu, odredjuje jasno
naredba od 14. rujna 1891. broj 12.19.


Da ova naredba vriedi i za činovnike XI. dnevnog razreda,
dodjeljen e na šumarije, držim, dane može biti bili
sumnje (Nije, ved samo za one koji su namješteni kao
upravitelji ili zamjenici upravitelja, a ne samo
d 0 d i e 1 j e n i upraviteljem. O. s.) ; pak bi takovi daklem
ŠUMARSKI LIST 6/1901 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 305 —


morali uživati: ili stalni putni paušal, ili paušal za
uzdržavanja konja uz sistemizirane dnevnice.
(To uživaju, ako samostaln o upravljaju šumarijom. O. s.)


Ovo odredjuje pobliže takodjer i visoka naredba od 16.
srpnja 1892. broj 10.075. koja ujedno odredjuje putne pristojbe
i u ovom slučaju, ako dotičnik ne uživa nikakov putni
paušal. (Ta naredba odredjuje putne pristojbe dodieljeni h
šumarskih pristava i vježbenika. O. s.)


A kako faktično uživaju pristavi i vježbenici imovnih
obcina, namješteni na šumarija, gornje pristojbe?


I. Poznato mi je, da kod nekih imovnih obćina
nemaju nikakovog paušala, te usljed toga uživaj u on e
pristoje, koje točno naredba od 16. rrpnja 1892. broj
10075. pod a. b, i c. propisuje. (Kod većin e nemaju paušala.
O. 8.)
II. Kod većin e (Baš obratno. O. s.) imovnih obćina.
a naročito kod petrovaradinske imovne obćine, odredjen je
pristavima i vježbenicima za obavljanje vanjske službe u vlastitom
službenom kotaru stalni putni paušal i to od
400 kruna. (To je paušal odgovarajući kilometrini ustanovljenoj
gornjom naredbom br. 10075 , a izmjera je povoljna, jer ni gornjim
zaračunavanjem ne može si činovnik XI. dnevnog razreda
ili vježbenik više uračunati. O. s.)
Osim toga slobodno im je prema udaljenosti zaračunavanje
četvrt ili pol podpunih dnevnica, već kako to visoka naredba
od 15. rujna 1891. br. 21.219. propisuje.


Glede pristojba navedenih pod toč. I. ne mislim govoriti,
pošto nema sumnje, da je zaračunavanje takovih pristojba,
kakove spomenuta naredba broj 10075 u svojim točkama a,
b i c predvidja, podpuno opravdano.


Bilo da šumarski pristav ili vježbenik samostalno, bilo
u zastupanju upravitelja šumarije, vanjska službovanja obavljati
ima, u svakom slučaju mu se trošak i trud pravedn o
odšteti.


Pa s toga i držim, da bi najpravednije bilo, kada
bi se u svim imovnim obćinama putne pristojbe činovnika
ŠUMARSKI LIST 6/1901 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 306 XI.
dnevnog razreda, prema pomenutoj naredbi broj 10075
odmjerile. (To ovisi o zastupstvu imovne obdine, koje može
paušal ukinuti, a onda bi ti činovnici imali pravo na pristojbe
ustanovljene gornjom naredbom br. 10075. O. s.)
Glede uživanja putnih pristojaba pod toČ. II. istaknutih,
namjera mi je ovde govoriti, a sa razloga, što držim, da
je takovo uživanje prvo neopravdano, a zatim takodjer po dotičnog
Činovnika i nepravedno.


Koliko su mi zakonske ustanove i postojeće naredbe poznate,
ne mogu naći nigdje zakonske podloge, na temelju koje
bi mogao činovnik, uživajuć stalni putni paušal, za
obavljena vanjska službovanja zaračunati bilo ma kakove dnevnice
[Ako činovnik uživa putni paušal, odgovarajući dnevnicami
i odšteti podvoza (u pravom smislu rieči putni paušal)
naravno da nema pravo na još i druge dnevnice. Paušal ali što
uživaju činovnici XI. dnevneg razreda petrovaradinske imovne
obćine nije takav vec samo neka paušalna odšteta za podvoz
(kilometrina), zato imadu pravo i na dnevnice u smislu naredbe
1219/1891. O. s.]


Naprotiv pak može se iz odnosnih naredaba, koje uživanje
naslovnih pristojba točno odredjuju, jasno uviditi, da činovnikom,
koji stalni putni paušal za obavljanje vanjskog službovanja
uživaju, nikakove druge pristojbe ne pripadaju — razumievajuć
službovanja u vlastitom službenom kotaru.


Prema navedenom držim dakle, da je način uživanja putnih
pristojba kod onih imovnih o b ć i n a, gdje je uz stalni
putn i pauša l i zaračunavanje podpunih dnevnica (prema
naredbi od S4. rujna 1891. godine broj 12.219.) dozvoljeno,
posve neopravdano; ~ a naročito što citirana naredba
za takovo zaračunavanje izrično za uvjet: »uživanj e p a ušalaza
uzdržava konja« propisuje. (Da, ali ne kod
činovnika XI. dnevnog razreda i šumarskih vježbenika, već
kod ostalih šumarskih činovnika, upravljajućih šumarijamislužbujućih kod gospodarskih ureda. O. s.)


Da mi se pak ne bi sa koje strane kazalo, da se paušal,
koji pristavi i vježbenici uživaju, ima takodjer za uzdržavanje
ŠUMARSKI LIST 6/1901 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 307 —
*


konja, a ne kao stalni putni paušal smatrati, neka mi je dodozvoljeno
sliedeće navesti:


Upravitelj šumarije obvezan je u smislu naredbe od 28.
srpnja 1895. god. broj 28.983. za službovnu porabu jednog
konja uzdržavati, a zato uživa paušal od 800 kruna i zem-
Ijištni relutum od 240 kruna (kod petrovaradinske imovne
obćine.).


Da se pak od pristava ili vježbenika ta ista obveza uz
paušal od samo 400 kruna tražiti ne može, držim da tome
komentara ne treba (Pa se i ne traži. O. s.)


Da se taj paušal ne može za uzdržavanje konja smatrati,
potvrdjuje i okolnost, što uz isti nije odredjeno i uživanje zem-
Ijištnog relutuma, odnosno deputatnog zemljišta, kao kod drugih
činovnika, koji paušal za uzdržavanje konja uživaju.


Prema dosada istaknutom držim, da ne može sumnje biti,
da je opisano uživanje putnih pristojba neopravdano ; kao ni
da je paušal, koga pristavi i vježbenici uživaju, staln i putn i
paušal, a ne za uzdržavanje konja. (Nije ni jedno ni
drugo, već samo paušalna odšteta troška bez dnevnice. O. s.)


Pa recimo, da se taj paušal imade smatrati kao paušal
za uzdržavan je konja [Ne ima, već kao kilometrina (podvoz)
O. s.], bez obveze držanja istih; to ni tom slučaju nema
nikakovog razmera sa paušalom upravitelja šumarije, koji istu
pogodnost recimo uživa, jer i tada njegov paušal po odbitku od
SO^/o (naredba 28983) iznaša dvostruki paušal pristava ili vježbenika.


Možda da je razmjer vanjskog službovanja izmedju upravitelja
i pristava, služio mjerilom kod odmjerenja odnosnih
paušala? (Dakako, jer dodieljeni pristav ili vježbenik imade
obavljati samo manje važna vanjska službovanja, koja su riedja
od onih i ne mora držati konja kao ovaj. O. s.)


Na ovo pitanje biti ću slobodan niže odgovora dati.


Namjera mi je daljnjim razlaganjem u kratko dokazati,
kako je uživanjem napred istaknutih pristojaba, dotični činovnik
za naporno i tegotno vanjsko službovanje u mjesto na
ŠUMARSKI LIST 6/1901 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 308 —


gradjen, upravo oštećen, naime, da je takovo uživanje putnih
pristojba nepravedno.


Poznavajuć dobro gospodarstvene, upravne i redarstvene
odnošaje imovnili obdina, smijem uztvrditi: da šumarska služba
sve intenzivnija biva, da se kako administrativni poslovi, tako
i vanjska službovanja upravo podvostručila.


Izkustvom uvjeren tvrdim, da su na šumarijama
imovnili obdina, p r eč e s t 0 dvie stručne sile preslabe,
(Zar ?! O. s.) da razgranate poslove pravovremeno i propisno
obaviti mogu.


A da dva činovnika na šumarijama imadu počam sa procjenom
trgovačkih i pravoužitničkih sječina, izpitivanjem potrebe
za dieljenje šumovne gradje za kude i ostale, izvadjanjem
ogromnih ogojnih radnja, te konačno vise mjesečnom doznakom,
tako redi dosta dnevnog vanjskog službovanja,-»jriislim da de
se rado vjerovati.


Pa gdje su nebrojene dražbe što ih prestare sastojine
daju? Pa gdje je istom šumsko redarstvena služba, koja u veliko
brige zadaje ^


Jednom rieČju službena knjiga, koju činovnik zbog podnašanja
putijjg partikulara voditi mora, najbolji je pregled
njegovog vanjskog službovanja; pa zato i mogu uztvrditi, da
je malo radnih dana u godini, koje sam izvan šume sproveo.


Pa kaka»v razmjer može u takovim prilikama izmed službovanja
upravitelja šumarije i zamjenika mu biti? Kad obadv a
tako redi svakog dana imadu samostalno vanjsku
službu obavljati. (? 0. s.)


Sam djelokrug na šumariju dodieljenog činovnika nije
u naputku c. zakona od 1881. god. odredjen, a
n epozna m takodjer nikakove naredbe, koja bi to pobliže
odredjivala.


Pod tim okolnostima u p u d e n je zamjenik na naloge
i odredb e upravitelja šumarije; pa onda obično biva da
vanjsku službu upravo diele.


Poznam mnogo slučajeva, gdje zbog raznih okolnosti, čakpretežniji dio vanjskog službovanja zamjenik upravi
ŠUMARSKI LIST 6/1901 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 309 —


telja šumarije vršiti mora (Ako je bolestan ili na dopustu
pa ga zamjenjuje, ali onda uživa njegov paušal, odnosno
dužan mu je isti podvoz ili konja dati na razpolaganje. O. s.)


Službeni rešpekt, ambicija^ pa i kolegijalno poštovanje
prema starijem činovniku, nukaju mladjeg šumara na vršenje
svih službenih poslova, a rezultat toga jeste materijalna šteta.
(To nije dužan ; dapače ne bi se smjelo ni tako raditi. Zašto
je onda upravitelj tuj ? O. s.)


Jer da se sa svotom od 32 krune mjesečno u
jednom šumskom kotaru gdje su lugovi (gospodarstvene jedinice)
i do 20 klmt. od sjedišta udaljeni, mnogo dana u mjesecu
putovati ne može, držim, da je vjerovatno; pak onda čak
i pojmljivo, da u napred razloženim slučajevima mora pristav
ih vježbenik od svoje kukavne plaće jedan deo i na podvoz
žrtvovati.


Kecimo da upravitelj šumarije obzirom na premaleni paušal
zamjenika mu, istomu poslove u obližnjim šumama dođi
elj uje, kako bi naime manje za podvoz izdati morao, to
to onda biva po dotičnog pristava ili vježbenika još crnije, jer
i do luga izpod 8 kilometara udaljenog, mora dotičnik
podvoz najmiti; a za takovo službovanje nepripada
mu baš nikakova dnevica (naredba broj 12.219 ex
1891.) Hrdjavi putevi, nepogoda vremena, službeni predmeti
za posao nuždni, pa i hodanje preko cielogdanapo
šumi , sile činovnika da podvoz i do najbližeg luga najmiti
mora.


Da kirijaši baš mnogo obzira na udaljenost šume ne uzimaju,
vjerovatno je, jer takovi obično traže dnevnu zaradu, koja
njihovoj dangubi i odšteti za podvoz pripada.


Vjerujem da imade šumarija, gdje poslovi radi položaja
iste a i gospodarstvenih odnošaja dotičnih šuma, nisu tako
razgranati, pa prama tome i zamjenici dotični h upravitelja
sa napred iztaknutim pristojbama mogu zadovoljn
i biti , no za to zbog njihove eventualne koristi
nije pravo, da ostale kolege pod drugim okolnostima, štetu trpe.